Bibliotekarz Podlaski

Aktualny numer

Tom 46 Nr 1 (2020)
Opublikowano kwiecień 3, 2020
NIEZNANE ARCHIWALIA, RÓŻNE OBLICZA CENZURY (ARCHIWALIA, CENZURA, EDYTORSTWO)

REDAKTORZY NAUKOWI: Magdalena Budnik, Wiktor Gardocki

(Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku)

CAŁY NUMER
PDF

Cenzura i archiwalia

Maya Angelova
11-26
Bulgarian poetry in the seventies of the twentieth century reflected in three propaganda and one marginal anthology [pol. Poezja bułgarska lat 70. XIX wieku rozpatrzona w trzech propagandach i jednej marginalnej antologii]
https://doi.org/10.36770/bp.416
PDF (English)
Samir Sattarov
27-36
Cenzura rosyjska wobec twórczości „polskich poetów kaukaskich”
https://doi.org/10.36770/bp.417
PDF
Kamila Budrowska
37-54
Białostocki urząd cenzury wobec środowiska intelektualnego i kulturalnego regionu w latach 1944–1959. Rekonesans badawczy
https://doi.org/10.36770/bp.418
PDF
Joanna Zajkowska
55-74
Między „brulionem”, raptularzem a dziełem literackim – czyli co Wiktor Gomulicki napisał w Wenecji. Wstępne rozpoznania i sugestie badawcze
https://doi.org/10.36770/bp.419
PDF
Aleš Gabrič
75-96
A decade of compulsory silence: Censorship of Edvard Kocbek’s literature after his forced retirement [pol. Dekada przymusowej ciszy: cenzura literatury Edvarda Kocbka po jego przymusowej emeryturze]
https://doi.org/10.36770/bp.420
PDF (English)
Katarzyna Kościewicz
97-118
Cenzura wobec czasopisma „Kontrasty“ w latach 1965–1979
https://doi.org/10.36770/bp.421
PDF
Mariusz Patelski
119-140
Cenzura wojskowa w komunistycznej Polsce i jej wpływ na powstanie i funkcjonowanie GUKPPiW
https://doi.org/10.36770/bp.422
PDF
Katarzyna Smyczek
141-156
Satyra o ludziach radzieckich. "Nie dla mnie" Ryszarda Marka w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
https://doi.org/10.36770/bp.423
PDF
Dominika Olga Gołaszewska
157-173
Wyjątki z archiwum Haliny Marii Dąbrowolskiej
https://doi.org/10.36770/bp.424
PDF
Barbara Tyszkiewicz
175-196
Dramat o stalinowskim procesie żołnierzy AK. (Nad rękopisem Jerzego Zawieyskiego)
https://doi.org/10.36770/bp.425
PDF
Ewa Witkowska, Wiesław Wróbel
197-213
Nieznane rękopisy Feliksa Schobera w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
https://doi.org/10.36770/bp.426
PDF
Anna Wiśniewska-Grabarczyk
215-233
Konkurs na recenzję cenzorską powieści Wandy Wasilewskiej "Rzeki płoną". Materiał archiwalny z poufnego biuletynu dla cenzorów z roku 1952
https://doi.org/10.36770/bp.427
PDF
Joanna Chłosta-Zielonka
235-249
O potrzebie powstania "Słownika biograficznego pisarzy Warmii i Mazur od czasów najdawniejszych do współczesności"
https://doi.org/10.36770/bp.428
PDF
Jacek Krawczyk
251-267
Antoni Madej – twórca powojenny? Szczególny przypadek autocenzury
https://doi.org/10.36770/bp.429
PDF

Konteksty literackie i kulturowe

Bogusław Dopart
269-283
Etos wykładowcy akademickiego (etos a praktyka)
https://doi.org/10.36770/bp.430
PDF
Zdzisław Głębocki
285-308
Defending Polish Roman-Catholic Parishes in the Springfield, Massachusetts Diocese. Case study of two parishes: Stanislaus Kostka in Adams and Immaculate Conception in Indian Orchard: [pol. Obrona polskich rzymskokatolickich parafii w Springfield, diecezja Massachusetts (USA). Na przykładzie dwóch parafii: Stanisława Kostki w Adams oraz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Indian Orchard]
https://doi.org/10.36770/bp.431
PDF (English)
Bogdan Burdziej
309-329
Fizjologia i metafizyka Lwowa w powieści "Jan Prorok" (1892) Alfreda Nossiga
https://doi.org/10.36770/bp.432
PDF
Filip A. Jakubowski
331-347
Nowe ustalenia w sprawie księgozbioru Antoniego Muchlińskiego oraz odnaleziona "Grammatica Arabica cum Fabuli Lokmani" Erpeniusa z jego zbiorów
https://doi.org/10.36770/bp.433
PDF
Natalia Maliutina
349-366
Психотерапевтический дискурс в современной русской драме [pol. Psychoterapeutyczny dyskurs we współczesnym dramacie rosyjskim]
https://doi.org/10.36770/bp.434
PDF (Русский)
Natalia Rozinkiewicz
367-383
Imagologiczne badanie etnoobrazu w dzienniku podróży "Przez zakątki Gruzji. W poszukiwaniu skarbu krainy wilków" Ołeksija Bobrownikowa
https://doi.org/10.36770/bp.435
PDF
Dariusz Piechota
385-402
"Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk – (re)konstrukcje przeszłości z Sienkiewiczem i Prusem w tle
https://doi.org/10.36770/bp.436
PDF
Wyświetl wszystkie numery

„Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne” to recenzowane czasopismo naukowe redagowane w ramach działalności naukowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, powstałe na bazie wydawanego od 2000 do 2012 roku popularnonaukowego periodyku: „Bibliotekarz Podlaski. Białystok – Łomża – Suwałki”. Od 2017 roku „Bibliotekarz Podlaski” zmienia częstotliwość wydawania, przekształcając się w kwartalnik. Wersją referencyjną „Bibliotekarza Podlaskiego” jest wersja papierowa.

Problematyka artykułów zamieszczanych w „Bibliotekarzu Podlaskim” dotyczy bibliotekoznawstwa pojmowanego jak najszerzej, nauki o literaturze i historii. Periodyk publikuje prace naukowe poświęcone książce: jej powstawaniu, udostępnianiu, obiegowi czytelniczemu, a także związanym z nią zjawiskom literackim, społecznym, historycznym oraz kulturowym.

„Bibliotekarz Podlaski” dzięki uczestnictwu w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW w latach 2019-2020 uzyskał 20 pkt.

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)