Od Inflant do Łotwy. Terytoria północne w ujęciu Mickiewicza
PDF

Słowa kluczowe

Adam Mickiewicz
Inflanty Polskie
Łotwa
Litwa
mesjanizm
powstania

Jak cytować

Ławski, J. (2019). Od Inflant do Łotwy. Terytoria północne w ujęciu Mickiewicza. Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 45-65. https://doi.org/10.36770/bp.216

Abstrakt

Autor artykułu analizuje stosunek największego polskiego po- ety romantycznego, Adama Mickiewicza (1798–1855), do ziem dzisiejszej Łotwy. Badacz pokazuje kolejne etapy kształtowania się obrazu mieszkańców ziem rozciągających się nad Dźwiną: najpierw średniowiecznych Łotyszów, zagrożonych przez Zakon Kawalerów Mieczowych, potem mieszkańców Inflant Polskich, przynależnych od XVI do XVIII wieku do Rzeczypospolitej, „ludu fińskiego” okolic Rygi, w którym widzi Mickiewicz potencjał do wsparcia antyrosyjskiego powstania. Tekst pokazuje, jak Mickiewicz włącza Łotwę do swych koncepcji mesjanistycznej geopolityki i planów antycarskiego powstania. 

https://doi.org/10.36770/bp.216
PDF

Bibliografia

Ławski J., Litwy Mickiewicza, [w:] Tożsamość na styku kultur, T. 3, red. I. Masojć, H. Sokołowska, Wilno 2016.

Łotwa – Polska. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Ryga 1995.

Maślanka J., Mickiewicz o despotyzmie rosyjskim, [w:] tegoż, Szkice z dziejów literatury i kultury. Idee – motywy – wartości, Kraków 2014.

Mickiewicz A., Dzieła. Wydanie Rocznicowe 1798–1998, T. I, VIII-IX, XIII, Warszawa 1993–2001.

Mickiewicz A., Powieści poetyckie, Warszawa 1978.

Prusinowska J., Przez otwór w beczce: Łotwa postkolonialna według Agnese Bule, „Porównania” Vol. 14/2014.

Rączka T., Inflanckie pitoreski. Kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku, Warszawa 2019.

Vaverne V., Wpływy polskie w literaturze łotewskiej (od połowy XIX w. do 1940 r.), [w:] Kultura polska na Łotwie. Polu kultura Latvija, Ryga 1994.

Zajas K., Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Kraków 2008.

Zubiński T., Historia literatury łotewskiej i łatgalskiej, Sandomierz 2014.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.