Poļa tēls latgaliešu presē (1920–1934) [pol. Obraz Polaka w prasie łotewskiej (1920–1934)]
PDF (Latvian)

Słowa kluczowe

Polacy
Łatgalowie
prasa łatgalska
Łatgalia

Jak cytować

Malahovskis, V. (2019). Poļa tēls latgaliešu presē (1920–1934) [pol. Obraz Polaka w prasie łotewskiej (1920–1934)] . Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 67-81. https://doi.org/10.36770/bp.217

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie roli, jaką odegrała prasa łotewska w kształtowaniu opinii publicznej mieszkańców polskiej mniejszości w Łatgalii (1920–1934). Podstawę badań tworzy około 40 artykułów opublikowanych w łotewskich gazetach: „Latgolas Vōrds” [“Świat Łat- galii”], „Latgalits” [“Łatgalczyk”], „Jaunō Straume” [“Nowy Strumień”] i „Zemnīka Bolss” [῾Głos Rolnika᾿]. Badania oparto na analizie danych  jakościowych, podejściu dyskursowo-historycznym z wykorzystaniem relacji osobowej „my” – „oni”.

Na początku lat 20. XX wieku artykuły w gazetach traktowały Polaków głównie jako szlachtę pragnącą przywrócić dawne dobre czasy, kiedy to stanowiła ona dominującą grupą społeczną w Łatgalii. W kolejnych latach Polacy byli w dużej mierze traktowani jako mniejszość nielojalna wobec Łatgali i wroga wobec państwa łotewskiego. Negatywny wizerunek Polaka opierał się na przekonaniu, że Polacy przeciwstawiali się wy- rażaniu świadomości etnicznej Łatgalii poprzez swoje placówki oświatowe i Kościół katolicki. Dlatego autorzy artykułów poruszają sprawę procesu polonizacji, który ich zdaniem miał miejsce w Łatgalii. W wielu przypadkach publikacje o polskiej mniejszości są ze sobą sprzeczne wraz z tworzeniem negatywnego wizerunku Polski, Polacy nazywani są również „braćmi wiary”, a tym samym sojusznikami. 

https://doi.org/10.36770/bp.217
PDF (Latvian)

Bibliografia

Balodis, Vēstule redakcijai. Pārpoļošana Latgalē, Latgales Ziņas, 29.01.1932.

Boldāne, Etnisko stereotipu veidošanās apstākļi Latvijā: 1850.–2004.(Promocijas darbs), Latvijas Universitāte, Rīga 2011, https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/4780/29220-Ilze_Boldane_2011.pdf?sequence=1 [skat. 18.07.2019.]

Brolišs J., Nacionālie procesi (būtība, tipi, veidi, pretrunas, izpausmes), Rēzeknes Augstskola, Rēzekne 2000.

Delanty G., Wodak R., Jones P., Identity, Belonging and Migration, Liverpool University Press, Liverpool 2008.

Feldmanis (zin. red.), Latvijas vēsture. 20. gadsimts, Jumava, Rīga 2005.

Gosts, Pani poli pi tisas, Latgalits, 21.11.1921.

J., Latgalīšu pōrtautōšona, Jaunō Straume, 07.10.1923.

Jēkabsons Ē, Latvijas poļi un Latgales poļu muižniecība valsts neatkarības sākumposmā 1918.–1920. gados. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1995, Nr. 3.

Kolps, Par muižiniku zweru dorbim Latgolā mums roksta, Latgalits, 16.03.1920.

Latvijas Republikas Satversmes sapulces stenogrammas (LRSSS), 3.ses., 923. sl.

LRSSS, 5. ses., 2848., 2849. sl.

Logoss, Rokas nost no mūsu ticības!, Latgales Ziņas, 09.01.1931.

Malahovskis V., Mērnieku laiki Latgalē (20. gadsimta 20. gadi), Rēzeknes Augstskola, Rēzekne 2014.

Maldups V., Salnais V. (sast.), Latvijas lauksaimniecība (1928),Valsts Statistikas pārvalde, Rīga 1929.

Maldups V., Salnais V. (sast.), Latvijas lauksaimniecība (1930),Valsts Statistikas pārvalde, Rīga 1931.

P., Nu ko paperkti Latgolas poli un jus pikriteji, Latgalits, 7.04.1921.

Paberzs J., Poļu muižniku teiksmes Latgolā, Latgalits, 15.07.1921.

Red., „Latgolas Vōrds” elektroniskajā izdevumā, Rēzeknes Vēstis, 29.04.2003.

Red., Latvijas laukstrōdnīku stōvūklis šūgog palīk slyktoks, Jaunō Straume, 07.06.1928.

Red., Poliu muižiniku suli pret Latviju, Zemnīka Bolss, 22.04.1925.

Red., Poļu školas īswetišona. Latgalits, 12.03.1920.

Red., Pōrpūliošona styprinojas, Latgolas Wōrds, 26.09.1923.

Red., Puļu agitatori pi atbiļdibas, Latgolas Vōrds, 20.11.1924.

Red., Puļu naicitība, Latgolas Vōrds, 22.05.1931.

Red., Pūli un ju lapinia “Glos Poļski”, Latgolas Wōrds, 22.11.1922.

Red., Pūliu kooperatori Latwijā, Latgolas Wōrds, 22.06.1921.

Sabris, Tagadeji puliu woduni Latgolā, Latgolas Wōrds, 07.11.1923.

Skomba, Latgalīšu pōrtautōšona, Jaunō Staume, 09.05.1931.

Skomba, Pōrpōļōšona un baznīca, Jaunō Straume, 14.06.1931.

Skujenieks M. (red.), Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā, Valsts Statistiskā pārvalde, Rīga 1930.

Sviķis, Agrārais jautājums buržuāziskajā Latvijā (1920–1940), Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga 1960.

Treijs R. (red.), Latvijas Republikas prese (1918–1940), Zvaigzne ABC, Rīga 1996.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.