Latvian folk tales in studies on Polish folklore (an Overview)
PDF (Język Polski)

Keywords

folk tale
Latvia
Poland
folklore

How to Cite

Wróblewska, V. (2019). Latvian folk tales in studies on Polish folklore (an Overview). Bibliotekarz Podlaski, 45(4), 137–152. https://doi.org/10.36770/bp.221

Abstract

The aim of the article is to review Polish folklore research devoted to Latvian folk tales. The main thesis comes down to considering this research as marginal, as evidenced by a small number of works on this issue from the 19th to the 21st century, which may have been influenced by several factors. Among the most important reasons are political – complex history of Polish and Latvian nations, cultural – poor knowledge of the Latvian language hindering contact with original textual works of culture, rarely translated into Polish, and also scant interest in folklore resulting from the turn towards mass American culture. 

https://doi.org/10.36770/bp.221
PDF (Język Polski)

References

[b.a.], Dusza, [hasło w:] Wielka encyklopedya powszechna ilustrowana, red. Sz. Askenazy, T. 17–18, Warszawa 1896.

Bajki ludów nadbałtyckich, przeł. Kopciowa, red. K. Kuliczkowska, Warszawa 1951.

Biełousow A. F., Folkłor russkowo nasielenia pribałtyki, Moskwa 1976.

Biesiadowska-Magdziarz B., Benita Laumane, Jūra latviešu valodā un folklorā: etnolingvistiskais aspekts (Morze w języku i folklorze łotewskim: aspekt etnolingwistyczny), Liepājas Universitāte Kurzemes Humanitārais Institūts, Liepāja 2013, ss. 403, „Acta Baltico-Slawica” 2013, t. 37.

Kapełuś H., Folklor obcy w badaniach Polaków, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, red. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski, Warszawa 1982.

Karłowicz J., Ostatnie prace o Inflantach, „Biblioteka Warszawska” 1892, T. 2.

Kolberg O., Dzieła wszystkie, Wrocław – Poznań 1962.

Kolbuszewski J., Z przeszłości i historii i sztuki Łotwy, „Jantar. Organ Instytutu Bałtyckiego. Przegląd kwartalny zagadnień naukowych pomorskich i bałtyckich ze szczególnym uwzględnieniem historii, geografii i ekonomii regionu bałtyckiego” 1938, r. II, z. 3.

Krzyżanowski J., Bajki łotewskie, „Komunikat Instytutu Bałtyckiego w Toruniu” 1935, nr 39; Podanie łotewskie w poezji polskiej, „Pion” 1936, nr 4 (13).

Krzyżanowski J., Bajki w świetle najnowszych badań, „Warszawski Dziennik Narodowy”, 4 października 1935, R. 1, nr 130B, s. 4.

Literatura bursztynowego wybrzeża, oprac. M. Warneńska, A. Galis, Warszawa 1962.

Łowmiański T., Elementy indoeuropejskie w religii Bałtów, [w:] Ars historia, red. P. Biskup, Poznań 1976.

Manteuffel G., Ulanowska Stefania: Łotysze Inflant polskich, a w szczególności z gminy wielońskiej powiatu rzeżyckiego, obraz etnograficzny. Zbiór wiad. Do antropologii krajowej, t. XV, str. 181-282, Kraków 1891, s. 591-592, „Kwartalnik Historyczny” 1892, t. 6.

Michaliszyn M., Pobyt Profesora Stanisława Kolbuszewskiego w Rydze na podstawie materiałów zachowanych w Państwowym Historycznym Archiwum Łotwy, „Baltica-Silesia” 2013, nr 1.

Michaliszyn M., Udział polskich naukowców w tworzeniu łotewskiego słownika konwersacji (zarys problematyki), „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 12.

Michaliszyn M., Wpływ łotewskiej folklorystyki na kształt zainteresowań badawczych Juliana Krzyżanowskiego, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2017, nr 10.

Pietkiewicz K., Etnografia Łotwy (kultura materialna), Wrocław 1967.

Pietkiewicz K., Latyszskije narodnyje predanija (Izd. Akademii Nauk Latwijskoj SSR, Riga 1962. Tekstu str. 165, ilustr. 12. Wyboru tekstów dokonała A. Ancelane, przekładu – M. Krupnikowa, rysował art. pIast. P. Szenhof, red. E. Sokoł), „Lud” 1964/1965, t. 50.

Podziewska L., Ludowe opowiadania komiczne. Poetyka i antropologia, Wrocław 2010.

Prusinowska J., Kamienne budowle, diabelskie sztuczki. Folklor łotewski i „Wieża siedmiu wodzów” Romana Zmorskiego, [w:] Kamień w literaturze, języku i kulturze, red. M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2013.

Prusinowska J., Śpiący rycerze w literaturze łotewskiej: Dusošie bruņinieki latviešu literatūrā, „Baltica-Silesia” 2013, T. 1, nr 1.

Rataj A., Stefania Ulanowska. Tajemniczy życiorys. Niepublikowane fragmenty twórczości, Białystok 2016.

Rembiszewska D., XIX-wieczne badania ludoznawcze na obszarze Łotwy w świetle korespondencji Stefanii Ulanowskiej do Jana Karłowicza, „Acta Baltico-Slavica” 2014, t. 38.

Stryczyńska-Hodyl E., Diabeł w literaturze litewskiej i łotewskiej od połowy XIX do połowy XX wieku, Poznań 2008.

Ulanowska S., Łotysze Inflant Polskich a w szczególności gminy wielońskiej, powiatu rzeżyckiego: obraz etnograficzny, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1891, T. 15, cz. 1.

Vonogs V., Z dziejów badań folklorystycznych w Łatgalii [z j. łotewskiego przełożyli St. F. i J. Kolbuszewscy], „Literatura Ludowa” 1986, nr 4–6.

Wężowicz-Ziółkowska D., Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pie- śni ludowej XVIII–XX wieku, Wrocław 1991. „Wisła” 1888, T. 2, z. 1.

Wróblewska V., Bajka ludowa na Kaszubach, [w:] Słownik polskiej bajki ludowej, T. 1, red. V. Wróblewska, Toruń 2018.

Wróblewska V., Ludowe baśnie łotewskie w kontekście baśni bałtyckich, „Literatura Ludowa” 2003, T. 4-5.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.