Тарту как город границ. Текст – кафедра – культура – история [pol. Tartu jako miasto granic. Tekst – katedra – kultura – historia]
PDF (Русский)

Słowa kluczowe

Kulturologia
lingwistyka
Jurij Łotman
tartusko-moskiewska szkoła semiotyki
kształtowanie szkoły kulturowej

Jak cytować

Malinowski, A. (2019). Тарту как город границ. Текст – кафедра – культура – история [pol. Tartu jako miasto granic. Tekst – katedra – kultura – historia]. Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 167-180. https://doi.org/10.36770/bp.223

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano miasto Tartu jako centrum kulturowe, językowe i społeczne. Przede wszystkim analizowany jest tutaj fenomen tartusko-moskiewskiej szkoły semiotyki, jej początki i rozwój. Badacz przywołuje i omawia wydarzenia bezpośrednio poprzedzające powstanie moskiewskiej szkoły lingwistycznej, opisuje również fakt „przywiązania się” do szkoły tartuskiej wielu badaczy filologii i kultury, z Jurijem Łotmanem na czele. 

https://doi.org/10.36770/bp.223
PDF (Русский)

Bibliografia

Gasparow B. M. Tartuskaja szkoła 1960-ch godow kak siemioticzeskij fienomien [w:] «Wiener Slawistischer Almanach» 1989. Bd. 23. C. 16.

Gietierotopii: miry, granicy, powiestwowanije. Wilnius. 2015. Wyp. 57 (5). S. 11-18.

Kisielewa Ł. Akadiemiczeskaja diejatielnostʹ Ju. M. Łotmana w Tartuskom uniwiersitietie, «Slavica tergestina» 4 (1996). S. 9-19.

Łotman J. Tartu kui kultuurimärk. Mele Tartu. Tallinn. 1987. C. 52.

Łotman Ju. M. Siemiosfiera. Kultura i wzryw. Wnutri myslaszczich mirow.

Łotman M. Ju. Zamietki o fiłosofskom fonie tartuskoj siemiotiki (Statja pierwaja) [w:] Łotmanowskij sbornik 1. 1994. S. 214-222.

Pogosian Je. Siemiotika zawojewannogo goroda: Riewiel w 1710-1725 gg. [w:]. Siemiotika goroda. Matieriały Trietjich Łotmanowskich cztienij w Tałlinnskom uniwiersitietie. Tałlin. 2014. S. 56-81.

Ponomariewa G. Estonija w rabotach Łotmana [w:] Łotmanowskij sbornik III. Moskwa, 2004. S. 858-865.

Torop P. Tartuskaja szkoła kak szkoła, [w:] Łotmanowskij sbornik I. Moskwa, 1995. S. 223-239.

Wirołajnien M. Dwie czaszy (O drużeskom posłanii 1810-ch godow) [w:] Russkije piry. Sankt-Pietierburg 1998. S. 40-70.

Wirołajnien M. N. Istoriczeskije mietamorfozy russkoj słowiesnosti, Sankt-Pietierburg 2007. 495 S.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.