Тарту как город границ. Текст – Kафедра – культура – история [pol. Tartu jako miasto granic. Tekst – katedra – kultura – historia]
PDF (Русский)

Słowa kluczowe

Kulturologia
lingwistyka
Jurij Łotman
tartusko-moskiewska szkoła semiotyki
kształtowanie szkoły kulturowej

Jak cytować

Malinowski, A. (2019). Тарту как город границ. Текст – Kафедра – культура – история [pol. Tartu jako miasto granic. Tekst – katedra – kultura – historia]. Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 167-180. https://doi.org/10.36770/bp.223

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano miasto Tartu jako centrum kulturowe, językowe i społeczne. Przede wszystkim analizowany jest tutaj fenomen tartusko-moskiewskiej szkoły semiotyki, jej początki i rozwój. Badacz przywołuje i omawia wydarzenia bezpośrednio poprzedzające powstanie moskiewskiej szkoły lingwistycznej, opisuje również fakt „przywiązania się” do szkoły tartuskiej wielu badaczy filologii i kultury, z Jurijem Łotmanem na czele. 

https://doi.org/10.36770/bp.223
PDF (Русский)

Bibliografia

Литература:

Виролайнен М. Две чаши (О дружеском послании 1810-х годов) [в:] Русские пиры. Санкт-Петербург 1998. С. 40-70.

Виролайнен М. Н. Исторические метаморфозы русской словесности Санкт-Петербург2007. 495 С.

Гаспаров Б. М. Тартуская школа 1960-х годов как семиотический феномен [в:] «Wiener Slawistischer Almanach». 1989. Bd. 23. C. 16.

Гетеротопии: миры, границы, повествование. Вильнюс. 2015. Вып. 57 (5). С. 11-18.

Киселева Л. Академическая деятельность Ю. М. Лотмана в Тартуском университете [в:] «Slavica tergestina» 4 (1996). С. 9-19.

Лотман М. Ю. За текстом: Заметки о философском фоне тартуской семиотики (Статья первая). [в:] Лотмановский сборник 1. 1994. С. 214-222.

Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования, заметки. Санкт-Петербург, 2000. 704 с.

Lotman J. Tartu kui kultuurimärk. Mele Tartu. Tallinn. 1987. C. 52.

Пономарева Г. Эстония в работах Лотмана [в:] Лотмановский сборник III. Москва, 2004. С. 858-865.

Погосян Е. Семиотика завоеванного города: Ревель в 1710-1725 гг. [в:]. Семиотика города. Материалы Третьих Лотмановских чтений в Таллиннском университете. Таллин. 2014. С. 56-81.

Тороп П. Тартуская школа как школа. [в:] Лотмановский сборник I. Москва, 1995. С. 223-239.

Bibliografia:

Gasparow B. M. Tartuskaja szkoła 1960-ch godow kak siemioticzeskij fienomien [w:] «Wiener Slawistischer Almanach» 1989. Bd. 23. C. 16.

Gietierotopii: miry, granicy, powiestwowanije. Wilnius. 2015. Wyp. 57 (5). S. 11-18.

Kisielewa Ł. Akadiemiczeskaja diejatielnostʹ Ju. M. Łotmana w Tartuskom uniwiersitietie, «Slavica tergestina» 4 (1996). S. 9-19.

Łotman J. Tartu kui kultuurimärk. Mele Tartu. Tallinn. 1987. C. 52.

Łotman Ju. M. Siemiosfiera. Kultura i wzryw. Wnutri myslaszczich mirow.

Łotman M. Ju. Zamietki o fiłosofskom fonie tartuskoj siemiotiki (Statja pierwaja) [w:] Łotmanowskij sbornik 1. 1994. S. 214-222.

Pogosian Je. Siemiotika zawojewannogo goroda: Riewiel w 1710-1725 gg. [w:]. Siemiotika goroda. Matieriały Trietjich Łotmanowskich cztienij w Tałlinnskom uniwiersitietie. Tałlin. 2014. S. 56-81.

Ponomariewa G. Estonija w rabotach Łotmana [w:] Łotmanowskij sbornik III. Moskwa, 2004. S. 858-865.

Torop P. Tartuskaja szkoła kak szkoła, [w:] Łotmanowskij sbornik I. Moskwa, 1995. S. 223-239.

Wirołajnien M. Dwie czaszy (O drużeskom posłanii 1810-ch godow) [w:] Russkije piry. Sankt-Pietierburg 1998. S. 40-70.

Wirołajnien M. N. Istoriczeskije mietamorfozy russkoj słowiesnosti, Sankt-Pietierburg 2007. 495 S.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.