Адам Міцкевіч і беларуская літаратура: ад Аляксандра Ельскага да Уладзіміра Мархеля [pol. Adam Mickiewicz i literatura białoruska: od Aleksandra Jelskiego do Włodzimierza Marchela]
PDF (Belarusian)

Słowa kluczowe

nowoczesna literatura białoruska
mickiewiczologia
romantyzm
gawęda
sonety
motywy ojczyzny

Jak cytować

Twaranowicz, H. (2019). Адам Міцкевіч і беларуская літаратура: ад Аляксандра Ельскага да Уладзіміра Мархеля [pol. Adam Mickiewicz i literatura białoruska: od Aleksandra Jelskiego do Włodzimierza Marchela] . Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 263-281. https://doi.org/10.36770/bp.229

Abstrakt

Rozwój białoruskiej mickiewiczologii zaczyna się od doniosłej inicjatywy Aleksandra Jelskiego (1834–1916), który już w roku 1885, zaledwie w 30 lat po śmierci wybitnego poety, opublikował artykuł pt. Adam Mickiewicz na Białorusi, tworząc mocne podwaliny pod nową naukową specjalizację w obrębie historii literatury białoruskiej.

Zrozumienie miejsca i roli autora Pana Tadeusza w białoruskim kontekście aktywizowało się na przełomie lat 80.-90. minionego wieku. Jednym z wybitnych kontynuatorów konceptualnej myśli Jelskiego stał się Włodzimierz Marchel (1940–2013) – autor szeregu rozpraw naukowych o literaturze białoruskiej XIX wieku, w tym także artykułów o Mickiewiczu i studium pt. Ty jesteś jak zdrowie… Adam Mickiewicz i tendencje odrodzeniowe w literaturze białoruskiej. Badacz analizuje kierunki i formy twórczości Mickiewicza, które określiły rozwój nowoczesnej literatury białoruskiej w nurcie białoruskojęzycznym. 

https://doi.org/10.36770/bp.229
PDF (Belarusian)

Bibliografia

Літаратура:

Абдзіраловіч І., Адвечным шляхам. Дасьледзіны беларускага светапогляду, Менск 1993.

Багдановіч І.Э., Авангард і традыцыя. Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння, Мінск 2001.

Гарэцкі М., Гісторыя беларускай літаратуры, Мінск 1992.

Дунін-Марцінкевіч В., Творы, Мінск 1984.

Ельскі А., Выбранае, Мінск 2004.

Казбярук У. і Цвірка К., Энцыклапедыст з Замосця, (у:) Аляксандр Ельскі, Выбранае, Мінск 2004.

Мархель У.І., Лірнік вясковы. Сыракомля ў беларуска-польскім літаратурным узаемадзеяні, Мінск 1983.

Мархель У., Прысутнасць былога. Нарысы, артыкулы, эсэ, Мінск 1997.

Мархель У.І., “Ты як здароўе..”: Адам Міцкевіч і тэндэнцыі адраджэння беларускай літаратуры, Мінск 1998.

Мархель У.І., Творчасць Уладзіслава Сыракомлі, 2-е выданне, дапоўненае і перапрацаванае, Мінск 2005.

Мархель У., Працэнты памяці, “Тэрмапілы” 2009, № 13.

Мархель У.І., Прадвесце адраджэння, (у:) Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў. У двух тамах. Новая літаратура: другая палова XVIII–XIX стагоддзе, Мінск 2007, т. 2.

Tarasowa T., Пісьменніцкае літаратузнаўчае даследаванне: роздум над кнігай Яна Чыквіна “Далёкія і блізкія. Беларускія пісьменікі замежжа”, “Białorutenistyka Białostocka“, 2018, № 10.

Хаўстовіч М., Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў, т. 3, Warszawa 2017.

Bibliografia:

Abdzirałowicz I., Adwiecznym szlacham. Daśledziny biełaruskaha swietapohladu, Miensk 1993.

Bahdanowicz I.E., Awanhard i tradycyja. Biełaruskaja paezija na chwali nacyjanalnahaadradżennia, Minsk 2000.

Harecki M., Historyja biełaruskaj litaratury, Minsk 1992.

Dunin-Marcinkiewicz W., Twory, Minsk 1984. Jelski A., Wybranaje, Minsk 2004.

Kazbiaruk U., Cwirka K., Encykłapiedyst z Zamoscia, (u:) Alaksandr Jelski, Wybranaje, Minsk 2004.

Marchiel U.I., Lirnik wiaskowy. Syrakomla ubiełaruska-polskim litaraturnym uzajemadziejani, Minsk 1983.

Marchiel U., Prysutnasć byłoha. Narysy, artykuły, ese, Minsk 1997.

Marchiel U.I., “Ty jak zdarouie...”: Adam Mickiewicz i tendencyi adradżennia biełaruskaj litaratury, Minsk 1998.

Marchiel U.I., Tworczasć Uładzisława Syrakomli, 2-je wydannie, dapounienaje i pierapracawanaje, Minsk 2005.

Marchiel U., Pracenty pamiaci, “Termapiły” 2009, № 13.

Marchiel U.I., Pradwiescie adradżennia, (u:) Historyja biełaruskaj litaratury XI–XIX stahoddziau. U dwuch tamach. Nowaja litaratura: druhaja pałowa XVIII–XIX stahoddzie, Minsk 2007, t. 2.

Tarasowa T., Piśmiennickaje litaratu znauczaje dasledawannie: rozdum nad knihaj Jana Czykwina “Dalokija i blizkija. Biełaruskija piśmieniki zamieżża”, „Białorutenistyka Białostocka” 2018, № 10.

Chaustowicz M., Dasledawanni i materyjały: Litaratura biełarusi XIX – paczatku XX stahoddziau, t. 3, Warszawa 2017.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.