Вобраз роднага ў лірычнай прозе Юркі Геніюша [pol. Obraz ojczysty w prozie lirycznej Jerzego Geniusza]
PDF (Belarusian)

Słowa kluczowe

proza liryczna
język ojczysty
kultura białoruska
matka
dom rodzinny

Jak cytować

Sakowicz, A. (2019). Вобраз роднага ў лірычнай прозе Юркі Геніюша [pol. Obraz ojczysty w prozie lirycznej Jerzego Geniusza]. Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 283-298. https://doi.org/10.36770/bp.230

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie prozy lirycznej Garstka słów skrzydlatych Jerzego Geniusza, członka Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” w Polsce. Dom rodzinny, matka, język ojczysty, kultura białoruska to „magiczny” paradygmat jedynego syna niezłomnej poetki białoruskiej Łarysy Geniusz, która za miłość do Białorusi zapłaciła najwyższą dla kobiety cenę, jaką jest macierzyństwo.

Liryka poety nasycona jest bólem sieroty w dzieciństwie oderwanego od rodziców, Ojczyzny. Jerzy Geniusz, podobnie jak matka, był wierny mowie ojczystej, kulturze i tradycji białoruskiej. Artysta ostrzega Białorusinów z Polski przed stratą tożsamości narodowej. 

https://doi.org/10.36770/bp.230
PDF (Belarusian)

Bibliografia

Bachtin M., Koncepcja nauki o literaturze, [w:] Bachtin: dialog – język – literatura, pod red. E. Czaplejewicza i E. Kasperskiego, Warszawa 1983.

Bìčèlʹ D., Sâm`â Genìûšaǔ – Larysa ì Ânka, ìh syn Ûrka, [w:] Danuta Bìčèlʹ, Vybranyâ tvory, Mìnsk 2016.

Genìûš L., Spovedzʹ, [w:] Taâ ž, Vybranyâ tvory, Mìnsk 2000.

Genìûš Û., Smykom pasèrcy, Belastok 2013.

Goǔzìč Ì., Lìryka-fìlasofskaâ proza Ûrkì Genìûša, “Tèrmapìly” 2008, № 12.

Яновіч С., Сыну, [w:] Таго ж, Загоны, Беласток 1969

Ânovìč S., Pradmova, [w:] Macì ì syn, Larysa Genìûš: Sèrca, Ûrka Genìûš: Da svetu, Belastok 1992.

Janowicz S., Nasze tysiąc lat. Z Sokratem Janowiczem rozmawia Jerzy Chmielewski, Białystok 2000.

Leończuk J., Wersy poetyckie Jerzego Geniusza, [w:] Genìûš Û., Smykom pa sèrcy, Belastok 2013.

Lukša M., Oj, mama, čamu â čorny..., [w:] Genìûš Û., Smykom pa sèrcy, Belastok 2013.

Macì ì syn, Larysa Genìûš: Sèrca, Ûrka Genìûš: Da svetu, Belastok 1992.

Orłowski A., Fascynacje pograniczem w dwudziestowiecznej myśli filozoficznej i antropologicznej – Bachtin, Todorov, Buber, Lèvinas, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, t. 4, nr 1, s. 10.

Sâdnëǔ M., Maseeva knìga. Uspamìny, staronkì dzënnìka, èsè, Mìnsk 1994.

Tyčka G., Aǔtarskaâ kancèpcyâ čalaveka ì svetu ǔ mìnìâcûrah Sakrata Ânovìča ì Âna Čykvìna, [w:] Toj ža, Nacyânalʹnae. Ìndyvìdualʹnae. Agulʹnačalavečae, Belastok 2015.

Čykvìn Â., Partrèt z pamâcì, [w:] Tago ž, Dalëkìâ ì blìzkìâ. Belaruskìâ pìsʹmennìkì zamežža, Belastok 1977.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.