Z prac nad archiwum Stanisława Baczyńskiego. O niepublikowanym dziele "Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja"
PDF

Słowa kluczowe

maszynopis
Europa
wiek XX
cywilizacja
kultura

Jak cytować

Szawerna-Dyrszka, A. (2019). Z prac nad archiwum Stanisława Baczyńskiego. O niepublikowanym dziele "Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja". Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 299-314. https://doi.org/10.36770/bp.231

Abstrakt

Artykuł dotyczy niepublikowanego dzieła Stanisława Baczyńskiego, którego maszynopis, niebędący ostateczną wersją pracy, znajduje się w archiwum pisarza, przechowywanym w zbiorach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Dzieło, charakteryzujące stan cywilizacji i kultury europejskiej po pierwszej wojnie światowej (i przewidujące kierunki ich rozwoju), powstawało w drugiej połowie lat dwudziestych XX wieku. Zapowiedź ukazania się drukiem Propozycji. Studiów nad duchem współczesnej kultury europejskiej znalazła się między innymi na okładce książki Baczyńskiego Losy romansu (1927), jednak z nieznanych przyczyn Propozycje nigdy się nie ukazały (dwa niewielkie fragmenty opublikowano w redagowanym przez Baczyńskiego piśmie „Wiek XX” w roku 1929 i 1930). Niniejszy artykuł zapowiada edycję tego dzieła, które nie straciło do dziś swej aktualności. 

https://doi.org/10.36770/bp.231
PDF

Bibliografia

Baczyński S., Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja (maszynopis oprawiony), Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, nr inw. 3203.

Baczyński S., Pisma krytyczne, wybór i wstęp A. Kijowski, Warszawa 1963.

Biasi P. M., Genetyka tekstów, przeł. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015.

Europa 1929–1930. Antologia, wybór i oprac. A.S. Kowalczyk, Warszawa 2012.

Płoski (Stanisławski) S., Stanisław Baczyński, „Lewy Tor” 1954, s. 62-65.

Semil E., Ojciec i syn, [w:] Żołnierz, poeta, czasu kurz… Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, Kraków 1970, s. 15-67.

Semil E., Stanisław Baczyński. Krytyk zapomniany 1890–1939, „Twórczość” 1960, nr 9, s. 54–62.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.