Postsowiecka rzeczywistość w świetle „transmetarealizmu”. Powieść Władimira Makanina "Dwie siostry i Kandynsky"
PDF

Słowa kluczowe

transmetarealizm
rzeczywistość postsowiecka
polityka
relacje płci
systemy wartości

Jak cytować

Supa, W. (2019). Postsowiecka rzeczywistość w świetle „transmetarealizmu”. Powieść Władimira Makanina "Dwie siostry i Kandynsky". Bibliotekarz Podlaski, 45(4), 385-407. https://doi.org/10.36770/bp.235

Abstrakt

W artykule omówiono problematykę i poetykę późnej powieści Władimira Makanina Dwie siostry i Kandynsky. Możliwości transmetarealizmu, czyli strategii syntezy osiągnięć realizmu różnych epok z postmodernizmem, pisarz wykorzystał dla odzwierciedlenia aktualnych problemów rosyjskiej postsowieckiej rzeczywistości. W utworze wykreowano nowe typy bohaterów (m.in. oligarchów i polityków), scharakteryzowano zjawisko sponsoringu w polityce, relacje między płciami we współczesnym społeczeństwie, donosicielstwo jako uciążliwy balast rosyjskiej historii, rolę sztuki wysokiej w zmaganiu się bohaterów z trudnymi warunkami życia w Rosji kapitalistycznej. Finezyjne zabiegi intertekstualizacji pozwalają odnosić Makaninowskie obrazy i idee do kontekstu rosyjskiej klasyki i wartości uniwersalnych. 

https://doi.org/10.36770/bp.235
PDF

Bibliografia

Ericson C., Oligarchowie, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2014.

Ericson C., Oligarchowie. Pieniądze i władza w kapitalistycznej Rosji, (wywiad), https://www.nesweek.pl/swiat/oligarcgowie-w-rosji [dostęp 12.11.2018 r.].

Jaffe J., Pokolenie Putina. Kim są dziś młodzi Rosjanie?, www.national-geographic/ludzie/pokolenie-Putina [dostęp 08.11.2018 r.].

Grajewski A., Balast po komunizmie: instytucjonalne rozliczenie komunizmu w krajach Europy Środkowej – opis struktur oraz okoliczności, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2013, 12/2.

Kandynsky W., Punkt a linia i płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, przeł. S. Fijałkowski, Warszawa 1986.

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002.

Męskość w kulturze współczesnej, red. A. Radomski, B. Truchlińska, Lublin 2008.

Nѐrard F. X., 5 % prawdy. Donos i donosicielstwo w czasach stalinowskiego terroru, przeł. J. Szymańska-Kumaniecka, Warszawa 2008.

Pietrow N., Rosja traktuje zbrodnie ZSRR jako swoje własne, rozm. M. Puchłowski, https://dzieje.pl/aktualności/nikita-pietrov-rosja-traktuje [dostęp 12.10.2018 r.].

Podrabinek A., Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni, Warszawa 2017.

Supa W., Жилое пространство и менталитет индивида в русской прозе ХХ–ХХI веков, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności, red. W. Supa, I. Zdanowicz, Białystok 2016.

Raczyński Z., Między oligarchią a biedotą, [w:] https://www.polityka.pl/swiat/2772640/zycie-Rosji-miedzy-oligarchia-a-biedota [dostęp 29.11.2018 r.].

Игнатов В., Доносчики в истории России и СССР, Москва 2014.

Маканин В., Две сестры и Kандинский, Москва 2011.

Меерович М., Наказанные жилищем. Жилищная политика СССР как средство управления людьми (1917–1937), Москва 2008.

Роскин А., А. П. Чехов. Статьи и очерки, Москва 1959.

Топоров В., Петербург и Петербургский текст русской литературы, [w:] tenże, Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследование в области мифопоэтического, Москва 1995.

Улицкая Л., Священный мусор, СПб 2012.

Иванова Н., Преодолевшие постмодернизм, «Знамя» 1998, № 1, С. 193-204.

Kалашникова О., «Две сестры и Kандинский» в индивидуально-авторском сверхтексте В. Маканина, «Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки” 2018, 1.

Нехамкин В., Донос как социально-психологический феномен, „Историческая психология и социология истории” 2014, Том 7, 2.

Станкевича А., Двойничество в романах В. Маканина последнего десятилетия, „RES Humanitariae” 2013, XIV.

Токаренко А., Kонфликт и компромисс в романе В. С. Маканина «Две сестры и Kандинский» , «Филологические науки: Вопросы теории и практики» 2014, № 11 (41), с. 194-196.

Шуников В., Синтез эпоса и драмы в романе В. С. Маканина «Две сестры и Kандинский», «Вестник ТБГУ», серия «Филология» 2014, 3, с. 146-153.

Баллада о стукачах, «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» 2011, №10, С. 16-17,

chitaem-vmeste.ru/reviews/dve-sestry-i-kandynsky [dostęp: 18.01.2019 r.].

Гульченко В., «В Москву!». В Москву? Провинция и столица в пьесах Чехова, theatre.sias.ru/upload/voprosy_teatra/2010_3-4_90-98_gulchenko.pdf [dostęp: 05.01.2018 r.].

Kим С., (рецензия), ibookyou/2015/06/24/dve-setry-i-kandynskiy [dostęp: 22.11.2018 r.].

Маканин В., «Две сестры и Kандинский», интервью с писателем 20. 04. 2013, http://nekrasov1979.livejournall.coom/114556.html [dostęp: 04.02.2019 r.].

Маканин В., интервью М. Базаровой, Теперь интеллект не ценится, но терпится, «1.09.2011, www.chaskar.ru/article/vladimir_makanin_sejchas_intellekt [dostęp: 02.01.2019 r.].

Хемсо Г., Символическая структура в «Трех сестрах» Ф. П. Чехова, acta.bibl.u-szeged.hu/711/dissert/slav_009_010_018-041.pdf [dostęp: 02.01.2019 r.].

Bałłada o stukaczach, «CZITAJEM WMIESTIE» 2011, №10, s. 16-17, chitaem-vmeste.ru/reviews/dve-sestry-i-kandynsky [dostęp: 18.01.2019 r.].

Chiemso G., Simwoliczeskaja struktura w «Triech siestrach» F. P. Czechowa, acta. bibl.u-szeged.hu/711/dissert/slav_009_010_018-041.pdf [dostęp: 02.01.2019 r.].

Ericson C., Oligarchowie, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2014.

Ericson C., Oligarchowie. Pieniądze i władza w kapitalistycznej Rosji, (wywiad), https://www.nesweek.pl/swiat/oligarcgowie-w-rosji [dostęp 12.11.2018 r.].

Jaffe J., Pokolenie Putina. Kim są dziś młodzi Rosjanie?, www.national-geographic/ludzie/pokolenie-Putina [dostęp 08.11.2018 r.].

Grajewski A., Balast po komunizmie: instytucjonalne rozliczenie komunizmu w krajach Europy Środkowej – opis struktur oraz okoliczności, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2013, 12/2.

Gulczenko W., «W Moskwu!». W Moskwu? Prowincyja i stolica wpjesach Czechowa, theatre.sias.ru/upload/voprosy_teatra/2010_3-4_90-98_gulchenko.pdf [dostęp: 05.01.2018 r.].

Ignatow W., Donoscziki w istorii Rossii i SSSR, Moskwa 2014.

Iwanowa N., Prieodolewszyje postmodiernizm, «Znamia» 1998, № 1, s. 193-204.

Kałasznykowa O., «Dwesestry y Kandynskyj» w indywydualno-awtorskom swerchtekste W. Makanyna, 2018, 1 [dostęp: 05.01.2018 r.].

Kandynsky W., Punkt a linia i płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, przeł. S. Fijałkowski, Warszawa 1986. Kim S., (riecenzija), ibookyou/2015/06/24/dve-setry-i-kandynskiy [dostęp: 22.11.2018 r.].

Makanin W., Dwie siestry i Kandinskij, Moskwa 2011.

Makanin W., «Dwie siestry i Kandinskij», intierwju s pisatielem 20.04.2013, http://nekrasov1979.livejournall.coom/114556.html [dostęp: 04.02.2019 r.].

Makanin W., intierwju M. Bazarowoj, Tiepierʹ intiełlekt nie cenitsia, no tierpitsia, «1.09.2011»,», www.chaskar.ru/article/vladimir_makanin_sejchas_intellekt [dostęp: 02.01.2019 r.].

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002.

Męskość w kulturze współczesnej, red. A. Radomski, B. Truchlińska, Lublin 2008.

Miejerowicz M., Nakazannyje żyliszczem. Żyliszcznaja politika SSSR kak sriedstwo uprawlenija ludʹmi (1917–1937), Moskwa 2008.

Nѐrard F. X., 5 % prawdy. Donos i donosicielstwo w czasach stalinowskiego terroru, przeł. J. Szymańska-Kumaniecka, Warszawa 2008, s. 77 i nast.

Niechamkin W., Donos kak socyalno-psichołogiczeskij fienomien, „Istoriczeskaja psichołogija i socyołogija istorii” 2014, Tom 7, 2.

Pietrow N., Rosja traktuje zbrodnie ZSRR jako swoje własne, rozm. M. Puchłowski, https://dzieje.pl/aktualności/nikita-pietrov-rosja-traktuje [dostęp 12.10.2018 r.].

Podrabinek A., Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni, Warszawa 2017.

Supa W., Żyłoje prostranstwo i mientalitiet indiwida w russkoj prozie ХХ–ХХI wiekow [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności, red. W. Supa, I. Zdanowicz, Białystok 2016.

Raczyński Z., Między oligarchią a biedotą, [w:] https://www.polityka.pl/swiat/2772640/zycie-Rosji-miedzy-oligarchia-a biedota [dostęp 29.11.2018 r.].

Roskin A., A. P. Czechow. Statji i oczerki, Moskwa 1959.

Stankiewicza A., Dwojniczestwo w romanach W. Makanina posledniego diesiatiletija, „RES Humanitariae” 2013, XIV.

Szunikow W., Sintiez eposa i dramy w romanie W. S. Makanina «Dwie siestry i Kandinskij», «Wiestnik TBGU», sierija «Fiłołogija» 2014, 3, s. 146-153.

Tokarienko A., Konflikt i kompromiss w romanie W. S.Makanina «Dwie siestry i Kandinskij», «Fiłołogiczeskije nauki: Woprosy tieorii i praktiki» 2014, № 11 (41), s. 194-196.

Toporow W., Pietierburg i Pietierburgskij tiekst russkoj litieratury, [w:] tenże, Mif. Rituał. Simwoł. Obraz. Issledowanije w obłasti mifopoeticzeskogo, Moskwa 1995.

Ulickaja Ł., Swiaszczennyj musor, SPB 2012.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.