Electronic sources of information on human rights literature
PDF (Język Polski)

Keywords

electronic databases
human rights
library search engines
academic information

How to Cite

Busse-Turczyńska, E. (2017). Electronic sources of information on human rights literature . Bibliotekarz Podlaski, 35(2), 107–137. Retrieved from https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/275

Abstract

An excess of information has become the domain of our time. This work aims at presenting the situation of this excess as a result of the search for academic information in electronic sources and the ways of dealing with information selection in such a case. Selected electronic sources of information, as well as methods of searching and selection of literature on the example of human are presented. 

PDF (Język Polski)

References

Busse-Turczyńska Ewa, Birska Renata, Misja biblioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych, [w:] Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników, Warszawa 23-24 września 2002. [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja „Elektronicznej Biblioteki”, 2009. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 4) ISBN 83-915689-3-8. [on-line] [dostęp 04.05.2015]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/pw/referaty/RBirska_EBusse-Turczynska.pdf .

Dziak Joanna, Rozkosz Ewa, Karciarz Magdalena, Wiorogórska Zuza, Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich. Raport z badań, s. 1. [on-line] [dostęp 04.06.2015]. Dostępny w: http://www.academia.edu/4081773/Edukacja_informacyjna_w_polskich_bibliotekach_akademickich_raport_z_bada%C5%84 .

Garczyńska Maria, Bibliografie publikacji pracowników szkół wyższych w Polsce, „Przegląd Biblioteczny”, R 74: 2006, z. (nr) 1 s. 60-76. [on-line] [Dostęp: 18.06.2015] http://193.0.78.243/Content/430/pb2006z1.pdf#page=61 .

Goodman Jodie S., Gary, Shayne Michael, Wood, Robert E., Bibliographic Search Training for Evidence-Based Management. Education: A Review of Relevant. Literatures, “Academy of Management. Learning & Education”, 2014, vol. 13, nr 3, s. 322-353.

Husted Wayne R., Keown Damien, Prebish Charles S., Buddhism and Human Rights, Richmond: Curzon Press 1998.

Jachnik Eliza, Testament życia w świetle Europejskiej Konwencji Bioetycznej, a możliwość składania oświadczeń pro futuro w prawie polskim. [on-line] [dostęp 04.05.2015], Dostępny w: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/11202/1/09_JACHNIK.pdf .

Jasudowicz Tadeusz, Czepek Jakub, Kapelańska-Pręgowska Julia, Międzynarodowe standardy bioetyczne: dokumenty i orzecznictwo. – [Stan prawny na 12 maja 2014 r.]. – Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2014.

Keown Damien, Are there “Human Rights” in Buddhism?, “Journal of Buddhist Ethics” 1995, vol. 2, s. 3-27.

Komlodi Anita.H., Search history for user support in information-seeking interfaces. University of Maryland College Park, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 2002.

Komlodi Anita.H, Soergel Dagobert, Marchionini Gary, Search histories for user support in user interfaces, „Journal of the American Society of Information Science” 2006, 57, (6), 803-807.

Lanzetta Beverly, The Community of Religions: Voices and Images of the Parliament. of World’s Religions (review). “Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies” 1999, vol. 17, nr 3, s. 142-144.

Łopatka Adam, Jednostka, jej prawa człowieka, Warszawa 2002.

Marcinek Marzena, Zasoby polskich bibliotek w multiwyszukiwarkach i serwisach indeksujących publikacje naukowe, [w:] Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17-19 kwietnia 2013. [on-line] [dostęp 04.06.2015]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/41.

Nakielska Izabela, Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Gdańsk 2002, s. 250-274: piśmiennictwo polskie i zagraniczne, ok. 440 poz.

Neely Alan, The parliament. of World’s Religions: 1893-1993, “International Bulletin of Missionary Research” 1994, vol. 18, nr 2, s. 60(5).

Piechowiak Marek, Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, T. 1-2, Lublin: Tow. Nauk. KUL, 1999, [rec.] Sławomir Szczyrba, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2002, t. 13, s. 226-265.

Preisner Artur, (red.) Czy istnieje uniwersalny standard praw człowieka: kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania statusu jednostki. Lublin: Luksemburska Fund. Praw Człowieka, 2013. (Zeszyty Luksemburskie; 3)

Rozkosz Ewa, Polska Bibliografia Naukowa – fakty i oczekiwania, „EBIB” 2013, nr 8. [online] [dostęp 18.06.2015]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/124/270.

Sadowska Jadwiga, Bibliografia w Polsce na tle tendencji międzynarodowych, „EBIB” 2003, nr 8, [on-line] [dostęp 04.06.2015]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2003/48/sadowska.php .

Sadowska Jadwiga, Polskie dziedzinowe bibliograficzne bazy danych w perspektywie lokalnej i globalnej, [w:] Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja „Elektronicznej Biblioteki”, 2009. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 19), [on-line] [dostęp 04.05.2015]. Dostępny w: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/sadowska.php

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.