Sienkiewicz’s ‘Ukrainian Themes’ in the 19th-Century Critical Reception
PDF (Język Polski)

Keywords

literary criticism
romanticism
Cossacks
Polish-Ukrainian historical relationship

How to Cite

Czuża, T. (2016). Sienkiewicz’s ‘Ukrainian Themes’ in the 19th-Century Critical Reception. Bibliotekarz Podlaski, 32(1), 53–67. Retrieved from https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/334

Abstract

The article considers the critical reception of Ukrainian themes in Henryk Sienkiewicz’s With Fire and Sword, focusing particularly on the revaluation of the Cossack uprisings made in the novel, and on the writer’s play with romantic and baroque artistic and historical concepts. The author demonstrates the whole spectrum of critical reactions to the use of Ukrainian themes in Sienkiewicz’s work.   

PDF (Język Polski)

References

Bocheński Adolf Maria, Ukraiński Maurras, „Biuletyn Polsko-Ukraiński” 1933, № 34-35, s. 2.

Bogusławski Władysław, „Ogniem i mieczem” – powieść Henryka Sienkiewicza, [w:] Trylogia Sienkiewicza. Studia, szkice, polemiki, red. Tomasz Jodełka, Warszawa 1962, s. 17-22.

Chmielowski Piotr, Henryk Sienkiewicz w oświetleniu krytycznym, Lwów 1901.

Chmielowski Piotr, „Ogniem mieczem” w oświetleniu pozytywistycznym, [w:] Trylogia Sienkiewicza. Studia, dz. cyt., s. 134-149.

Dzieduszycki Wojciech, O powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”, [w:] Trylogia Sienkiewicza. Studia, dz. cyt., s. 23-38.

Górka Olgierd, „Ogniem i mieczem” a rzeczywistość historyczna, Warszawa 1986.

Hadaczek Bolesław, Historia literatury kresowej, Kraków 2002.

Jodełka Tomasz, Wstęp, [w:] Trylogia Sienkiewicza. Studia, dz. cyt., s. 5-14.

Kaczkowski Zygmunt, Rozprawa z „Ogniem i mieczem”, [w:] Trylogia Sienkiewicza. Studia, dz. cyt., s. 94-123.

Klaczko Julian, Różne piękności „Ogniem i mieczem” i „Potopu”, [w:] Henryk Sinkiewicz i jego twórczość w naszej pamięci, opracowanie i wybór Marek Drozdowski, Hanna Szwankowa, Warszawa 2000, s. 124-125.

Kowalewski Janusz, Ukraińsko-polskie morze czerwone, „Ostatnie Wiadomości. Dodatek Tygodniowy” (Londyn) 1961, № 2 (616), 8. I, s. 3-4.

Kraszewski Józef Ignacy, Piękno obrazów i ułomność budowy powieści Sienkiewicza, [w:] Trylogia Sienkiewicza. Studia, dz. cyt., s. 69-72.

Krzemiński Stanisław, Z burzy dziejowej, [w:] Trylogia Sienkiewicza. Studia, dz. cyt., s. 150-165.

Kulczycka-Saloni Janina, Sienkiewicz w oczach współczesnych, [w:] Sienkiewicz. Odczyty, Warszawa 1960, s. 124-164.

Prus Bolesław, „Ogniem i mieczem”, powieść z lat dawnych Henryka Sienkiewicza, [w:] Henryk Sienkiewicz. Materiały, zebrała i wstępem opatrzyła Janina KulczyckaSaloni, Warszawa 1966, s. 164-197.

Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, wyd. 4 bez zmian, Ossolineum, Wrocław 2002.

Szwejkowski Zygmunt, „Ogniem i mieczem” a krytyka pozytywistyczna, „Zeszyty Wrocławskie” 1947, s. 38-51.

Tarnowski Stanisław, Pierwsza pochwała „Ogniem i mieczem”, [w:] Trylogia Sienkiewicza. Studia, dz. cyt., s. 39-68.

Tarnowski Stanisław, Z najnowszych powieści polskich: Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”, [w:] Henryk Sienkiewicz. Materiały, dz. cyt., s. 157-164.

Tretiak Józef, Żywioł ruski w literaturze polskiej, [w:] Pamiętnik III Zjazdu Historyków Polskich, T. 1. Referaty, Kraków 1901, s. 315-322.

Zaleski Józef Bohdan, Wrażenia poety romantycznego z lektury „Ogniem i mieczem”, [w:] Trylogia Sienkiewicza. Studia, dz. cyt., s. 15-16.

Антонович Владимир, Польско-русские отношения в современной польской призме (По поводу повести Г.Сенькевича „Огнем и мечем”), [в:] Антонович Владимир, Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори, Київ 1995, с. 106-135.

Грабович Григорій, Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі, [в:] Грабович Григорій, До історії української літератури, Київ 1997.

Сисин Франк, Вправи з політичної коректності, „Критика” 1999, № 9 (23), с. 28.

Франко Іван Якович, „Placówka” Bolesława Prusa, [в:] Іван Якович Франко, Зібрання творів: У 50 т., Т.18, Київ 1976-1986, с. 153-161.

Франко Іван Якович, Рецензія на книгу Брюкнера „Cywilizacja i język”, „ЗНТШ”1903, Т. 6, с. 75-84.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.