W stronę biografii „scalających”. Postulaty badawcze a współczesna praktyka uniwersytecka
PDF

Słowa kluczowe

biography
autobiographism
monograph
documentary research
archives

Jak cytować

Wejs-Milewska, V. (2020). W stronę biografii „scalających”. Postulaty badawcze a współczesna praktyka uniwersytecka. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 161-177. https://doi.org/10.36770/bp.524

Abstrakt

The article deals with the problem of the current situation in which post-1989 literature studies have found themselves, being focused on case study analysis that is oriented on numerous methodological phrases in the last 30 years, which resulted in critical articles and smaller reductionist-like works, not “big works” of monographic and biographical nature. The author of the text postulates a return to monographs and biographies as long and hierarchical narratives, resulting from many years of research which should be based on analyses of sources, documents, official publications reflecting a multifaceted and deepened character of the work and its author. He also advocates a real “integration” of archival, journalistic, literary, historical and political content created outside Poland, especially after 1945, with literature written simultaneously in Poland. It is particularly important that the resulting monographic works concerning the work and life of a national author, even if episodically connected with emigration, should take into account the other, western side of reception. The actual integration of the two circulations of Polish cultural thought, remains a task waiting to be undertaken. 

https://doi.org/10.36770/bp.524
PDF

Bibliografia

Balbus S., Metodologie i metody we współczesnej humanistyce (literaturoznawczej), „Przestrzenie Teorii” nr 1, Poznań 2002.

Bolecki W., Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), Kraków 2007.

Bolecki W., Pytanie o przedmiot literaturoznawstwa, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, red. M. Czermińska, S. Gajda i in., t. I, Kraków 2005.

Dilthey W., O istocie filozofii i inne pisma, Warszawa 1987.

Dilthey W., Pisma estetyczne, Warszawa 1982.

Domańska E., Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie” 2010, nr 12.

Elzenberg H., Pisma estetyczne, oprac. i wstęp L. Hostyński, Lublin 1999, tu zwłaszcza: Osobowość twórcza artysty.

Franaszek A., Miłosz. Biografia, Kraków 2011.

Freud Z., Poeta i fantazjowanie, [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, s. 508-517; I.

Gadamer H-G., Rozum, słowo, dzieje: szkice wybrane, wybrał, oprac. i wstępem poprzedził K. Michalski, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa 2000, tu: Estetyka i hermeneutyka, Problem dziejów w nowszej filozofii niemieckiej.

Głowiński M., Francuska krytyka tematyczna, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 1. W Słowniku terminów literackich, red. naukowa J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1976.

Grochowska M., Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Warszawa 2009.

Kästner I., Schröder C., Zygmunt Freud (1856–1939). Badacz umysłu, neurolog, psychoterapeuta. Teksty wybrane, przeł. B. Płonka, B. Płonka-Syroka, R. Ziobro, Warszawa 1997.

Kurski J., Jan Nowak-Jeziorański, wstępem opatrzył Wł. Bartoszewski, Warszawa 2005.

Radziwon M., Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie, Warszawa 2010.

Siedlecka E., Jaśnie panicz. O Witoldzie Gombrowiczu, Warszawa 2011.

Sławiński J., Zwłoki metodologiczne, [w:] tegoż, Teksty i teksty, Warszawa 1990.

Wejs-Milewska V., Buenos Aires-Montevideo-Nowy Jork-Paryż. Listy do Jana Nowaka-Jeziorańskiego i innych, Białystok 2018, tu: Wprowadzenie, s. 9-26.

Zajączkowski R., Józef Wittlin – pisarz kulturowego pogranicza, Lublin 2019.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.