Towards “integrating” biographies. Research postulates and modern university practice
PDF (Język Polski)

Keywords

biography
autobiographism
monograph
documentary research
archives

How to Cite

Wejs-Milewska, V. (2020). Towards “integrating” biographies. Research postulates and modern university practice. Bibliotekarz Podlaski, 48(3), 161–177. https://doi.org/10.36770/bp.524

Abstract

The article deals with the problem post-1989 literature studies have currently found themselves in, mainly focusing on case study analysis that aligned with numerous methodological phrases in the last 30 years, which resulted in critical articles and smaller reductionist-like works, rather than “big works” of a monographic and biographical nature. The author of the text postulates a return to monographs and biographies as long and hierarchical narratives, resulting from many years of research which should be based on analyses of sources, documents, official publications reflecting a multifaceted and deepened character of the work and its author. He also advocates a real “integration” of archival, journalistic, literary, historical and political content created outside Poland, especially after 1945, with literature written simultaneously in Poland. It is particularly important that the resulting monographic works concerning the work and life of a national author, even if episodically connected with emigration, should take into account the reception of the western side. The actual integration of the two circulations of Polish cultural thought, remains a task waiting to be undertaken. 

https://doi.org/10.36770/bp.524
PDF (Język Polski)

References

Balbus S., Metodologie i metody we współczesnej humanistyce (literaturoznawczej), „Przestrzenie Teorii” nr 1, Poznań 2002.

Bolecki W., Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), Kraków 2007.

Bolecki W., Pytanie o przedmiot literaturoznawstwa, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, red. M. Czermińska, S. Gajda i in., t. I, Kraków 2005.

Dilthey W., O istocie filozofii i inne pisma, Warszawa 1987.

Dilthey W., Pisma estetyczne, Warszawa 1982.

Domańska E., Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie” 2010, nr 12.

Elzenberg H., Pisma estetyczne, oprac. i wstęp L. Hostyński, Lublin 1999, tu zwłaszcza: Osobowość twórcza artysty.

Franaszek A., Miłosz. Biografia, Kraków 2011.

Freud Z., Poeta i fantazjowanie, [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, s. 508-517; I.

Gadamer H-G., Rozum, słowo, dzieje: szkice wybrane, wybrał, oprac. i wstępem poprzedził K. Michalski, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa 2000, tu: Estetyka i hermeneutyka, Problem dziejów w nowszej filozofii niemieckiej.

Głowiński M., Francuska krytyka tematyczna, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 1. W Słowniku terminów literackich, red. naukowa J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1976.

Grochowska M., Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Warszawa 2009.

Kästner I., Schröder C., Zygmunt Freud (1856–1939). Badacz umysłu, neurolog, psychoterapeuta. Teksty wybrane, przeł. B. Płonka, B. Płonka-Syroka, R. Ziobro, Warszawa 1997.

Kurski J., Jan Nowak-Jeziorański, wstępem opatrzył Wł. Bartoszewski, Warszawa 2005.

Radziwon M., Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie, Warszawa 2010.

Siedlecka E., Jaśnie panicz. O Witoldzie Gombrowiczu, Warszawa 2011.

Sławiński J., Zwłoki metodologiczne, [w:] tegoż, Teksty i teksty, Warszawa 1990.

Wejs-Milewska V., Buenos Aires-Montevideo-Nowy Jork-Paryż. Listy do Jana Nowaka-Jeziorańskiego i innych, Białystok 2018, tu: Wprowadzenie, s. 9-26.

Zajączkowski R., Józef Wittlin – pisarz kulturowego pogranicza, Lublin 2019.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.