Literackie podarunki Wacława Potockiego. O listach dedykacyjnych kierowanych do kobiet
PDF

Słowa kluczowe

letter of dedication
poetic epistolography
eulogy

Jak cytować

Jurkowska, E. A. (2021). Literackie podarunki Wacława Potockiego. O listach dedykacyjnych kierowanych do kobiet. Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 25-37. https://doi.org/10.36770/bp.543

Abstrakt

The article is devoted to the letters of dedication written by Wacław Potocki to close women in his life: sister-in-law Barbara Morsztyn nee Moskorzowska, daughter-in-law Aleksandra Potocka nee Rościszewska and Teofila Rejowa nee Gorajska. Despite strong conventionalization of the works and their genetic similarity, his poetic offerings demonstrate the individualism of the realization, reveal high literary and artistic values. The paper addresses several issues: 1. the poet’s attitude to tradition – dedication as a literary phenomenon; 2. the paratextual character of the dedication – its relation to the work that it precedes (was to precede); 3. the structure of the work – addressee, thematic scope, and topology. 

https://doi.org/10.36770/bp.543
PDF

Bibliografia

Barłowska M., W poszukiwaniu adresata dedykacji. O przypadkach szczególnych, [w:] Dedykacje w książce dawnej i współczesnej, red. R. Ocieczek, A. Sitkowa, Katowice 2006.

Bieńkowski T., Panegiryk a życie literackie w Polsce XVI i XVIII w., [w:] Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku, red. H. Dziechcińska, Wrocław 1980.

Curtius E. R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przekł. A. Borowski, Kraków 2009.

Dąbrowski S., O panegiryku, „Przegląd Humanistyczny” 1965, z. 3.

Jarczykowa, Familijne pisania z XVII wieku na przykładzie korespondencji Radziwiłlowskiej, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczpospolitej, Kraków 2013, t. 3.

Mroczek K., Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą,„Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2.

Ocieczek R., Sławorodne wizerunki. O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Katowice 1982.

Ocieczek R., Wacława Potockiego poetyckie przywoływania synowej i wnuków, [w:] Wyobraźnia epok dawnych: obrazy – tematy – idee. Materiały sesji dedykowane Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim, red. J. K. Goliński, Bydgoszcz 2001.

Pawłowski R., Teoria i praktyka listu od antyku do baroku. Próba nakreślenia panoramy epistolografii staropolskiej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2012, t. 8.

Pfeiffer B., „Muza prostych rymów”. Topika skromności w utworach staropolskich, „Napis” 2012.

Tutak K., O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII wieku: grafia i interpunkcja, Kraków 2013.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.