Listy Zygmunta Glogera do Jana Karłowicza ze zbiorów Archiwum Historycznego w Wilnie
PDF

Słowa kluczowe

epistolography
archival legacy
collections of the Historical Archive in Vilnius
archaeology
cultural anthropology

Jak cytować

Rembiszewska, D. K. (2021). Listy Zygmunta Glogera do Jana Karłowicza ze zbiorów Archiwum Historycznego w Wilnie. Bibliotekarz Podlaski, 49(4), 173-194. https://doi.org/10.36770/bp.551

Abstrakt

The article contains the texts of 15 letters from 1877–1902, kept in the Historical Archive in Vilnius (Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba), in a set in the Vilnius Science Society. It is a correspondence of Zygmunt Gloger (1845–1919) – a folklore expert, archaeologist, cultural historian, author of Encyklopedia staropolska [Old Polish Encyclopaedia] – with Jan Karłowicz (1836–1903) – editor of the geographical and ethnographic monthly Wisła, and author of Słownik gwar polskich [Dictionary of the Polish Sub-Dialects]. These letters are accompanied by extensive comments, explaining the essence of the issues raised in the correspondence and familiarising the reader with the persons referred to. 

https://doi.org/10.36770/bp.551
PDF

Bibliografia

LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas, F 1135 Vilniaus mokslo bičiulių draugija (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie), Ap 10 Kalbininko, etnografo, tautosakininko Jano Karlovičiaus asmeninio archyvo bylų apyrašas, Listy do Jana Karłowicza na litery G–I, j.a. 96.

Bieńkowski W., Aleksander Jelski (1834–1916), [w:] Internetowy Polski Słownik Biograficzny, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/aleksander-jelski?print [dostęp: 1.02.2020].

Cerkiew kołożańska, Свята-Барыса-Глебская Каложская царква. Гісторыя царквы, http://kalozha.by/be/kalozha/gistoryya-tsarkvy [dostęp: 11.02.2020].

Czurak M., Michał Federowski (1853–1923), Etnograf i folklorysta amator, badacz białoruskiej kultury ludowej, [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. Tom III, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss, Wrocław–Kraków 2007, s. 74-76.

Czyż A. S., Gutowski B., Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki, Warszawa 2017.

Dippel S., O księgarzach, którzy przeminęli, Warszawa–Wrocław 1976.

Fiszer A., Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera, oprac. M. Kujawska, Ł. Łuczaj, J. Sosnowska, P. Klepacki, Wrocław 2016.

Gajkowska C., Jan Maurycy Kamiński, [w:] Internetowy Polski Słownik Biograficzny, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jan-maurycy-kaminski [dostęp: 1.02.2020].

Gloger L., Ławski J., „...od najmłodszych lat pamiętam książki jego autorstwa w domowej biblioteczce...” Rozmowa z Lilianą Gloger, „Bibliotekarz Podlaski” 2017, nr 1, s. 141-148.

Gloger Z., Podróż Niemnem, „Wisła” 1888, t. 2, z. 1, s. 30-84.

Gloger Z., W dolinie Biebrzy, „Wisła” 1892, t. 6, z. 1, s. 1-18.

Janicka A., Słownik czasopism, [w:] Zygmunt Gloger, Pisma rozproszone, Tom III 1890–1910, red. J. Ławski, J. Leończuk, Białystok 2016, s. 95-104.

Jarmolik W., Edward Chłopicki, amator rodzimych wędrówek, „Kurier Poranny” 2015, 11 listopada, https://poranny.pl/edward-chlopicki-amator-rodzimych-wedrowek/ar/9043981 [dostęp: 2.02.2020].

Karłowicz J., Poradnik dla zbierających rzeczy ludowe, Warszawa 1871.

Kieniewicz S., Sikora P., Izydor Kopernicki (1825–1891), [w:] Internetowy Polski Słownik Biograficzny, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/izydor-kopernicki [dostęp: 1.02.2020].

Kopernicki I., O kościach i czaszkach ludzkich z kurhanów w Radziminie na Wołyniu (z 1 tablicą), „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1877, t. 1, s. 48-54.

Łopaciński H., Jan Karłowicz. Ludoznawstwo, mitologja, kultura pierwotna, [w:] Życie i praca Jana Karłowicza (1836–1903), Warszawa 1904, s. 192-294.

Lubowski E., Jan Zacharyasiewicz, „Kłosy” 1875, nr 517, s. 327-330.

Majewski E., Zarys życia, [w:] Życie i praca Jana Karłowicza (1836–1903), Warszawa 1904, s. 1-30.

Marczak J., Ludwik de Fleury (1828–1909), właściciel majątku Kępa n/Biebrzą, https://grajewiak.pl/index.php/biogramy/548-fleury-ludwik [dostęp: 1.03.2020].

Nowa encyklopedia powszechna PWN, red. B. Petrozolin-Skowrońska, t. 6: S–Z, Warszawa 1996.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie – stulecie działalności (1888–1988), red. J. K. Makulski, Warszawa 1988.

Piotrowska M., Budowanie wspólnoty w przestrzeni społecznej. Kilka uwag na marginesie „Obchodów weselnych” Glogera, [w:] Zygmunt Gloger 1845–1910: pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje, red. J. Leończuk, J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016, s. 95–106.

Pruski [Zygmunt Gloger], Obchody weselne przez Pruskiego z pięcioma drzeworytami w tekście z dwoma tablicami nut i mapką w końcu dzieła dołączoną. Część pierwsza, Kraków 1869, s. 335-336.

Rocznik Akademii Umiejętności 1898/9, Kraków 1899.

Schmager G., Franciszek Grzybowski, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 304.

Stąpor I., Roman Zawiliński (1855–1932), https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/page/editors [dostęp: 12.01.2020].

Wielkopolski słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa 1983.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.