Cyprian Norwid wobec Juliusza Słowackiego
PDF

Słowa kluczowe

history of literature
Polish Romanticism
friendship of prophets
19th century
poetry

Jak cytować

Toruń, W. (2021). Cyprian Norwid wobec Juliusza Słowackiego. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 37-54. https://doi.org/10.36770/bp.574

Abstrakt

The above sketch Cyprian Norwid towards Juliusz Słowacki concerns the contacts and attitude of Cyprian Norwid towards Juliusz Słowacki. It is true that Norwid met Słowacki in person as late as in March 1849, but before his death he managed to pay him three visits to his Paris apartment at rue Ponthieu 30. He recorded his impressions of these visits in his sketch Black Flowers (Czarne kwiaty). The lectures On Juliusz Słowacki, delivered in April and May 1860, are an expression of Norwid’s appreciation and tribute to Słowacki. The poet remained an enthusiast and careful reader of Słowacki’s works until the very end. It was Słowacki and Krasiński that became the most important “giants” who influenced Norwid ideologically, aesthetically and mentally. 

https://doi.org/10.36770/bp.574
PDF

Bibliografia

Adamiec M., Norwidowa lekcja „Króla-Ducha”, [w:] Słowacki mistyczny: propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 10-11 grudnia 1979, pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1981, s. 129-135.

Czarnomorska J., Norwid w paryskiej prefekturze policji. O wyjeździe poety do Ameryki, „Studia Norwidiana” 11:1993, s. 151-162.

Feliński Z. S., Pamiętniki, oprac., przygotował do druku i opatrzył przedmową E. Kozłowski, Warszawa 1986.

Hahn W., Cyprian Norwid o Słowackim, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1909, s. 37-45, przedruk [w:] tenże, „Przyszłość moja! – I moje będzie za grobem zwycięstwo!...” Szkice literackie o Juliuszu Słowackim, Poznań [1922], s. 269-280.

Halkiewicz-Sojak G., Byron w twórczości Norwida, Toruń 1994.

Krasiński Z., Listy do różnych adresatów, t. 2, zebrał, opracował i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1991.

Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz przy współudz. S. Makowskiego i Z. Sudolskiego, Wrocław 1960.

Kuik A., „Czarne kwiaty” o Juliuszu Słowackim, [w:] Czytając Norwida, materiały z konferencji poświęconej interpretacji utworów Cypriana Norwida zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, pod red. S. Rzepczyńskiego, Słupsk 1995, s. 99-106.

Mazur B., O krytyce literackiej Norwida na przykładzie odczytów „O Juliuszu Słowackim”, (masz.) Lublin 1986.

Niewiarowski A., Iskry z popiołów, „Kłosy” 1884, nr 1009.

Niewiarowski A., O Juliuszu Słowacki. Fragment pamiętnika, „Biesiada Literacka” 1886, nr 37.

Norwid C., Dzieła wszystkie, t. 7: Proza 1, oprac. R. Skręt, Lublin 2007.

Norwid C., Dzieła wszystkie, t. 11: Listy 2, 1855–1861, oprac. J. Rudnicka, Lublin–Warszawa 2016.

Norwid C., Dzieła wszystkie, t. 12: Listy 3, 1862–1866, oprac. J. Rudnicka, uzup. E. Lijewska, Lublin–Warszawa 2019.

Norwid C., Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki, t. 1-11, Warszawa 1971–1976.

Rzońca W., Norwid wobec „wielkoludów” 2. Norwid i Słowacki, [w:] tenże, Norwid a romantyzm polski, Warszawa 2005, s. 59-73.

Straszewska M., Norwid o Słowackim. (Na marginesie prelekcji paryskich), [w:] Nowe studia o Norwidzie, pod red. J.W. Gomulickiego i J.Z. Jakubowskiego, Warszawa 1961, s. 97-124.

Szymański W., Dwie samotności. (O Słowackim i Norwidzie), „Tygodnik Powszechny” 1960, nr 9.

Toruń W., Artysta urzędnikiem: Słowacki – Norwid, [w:] Między irredentą a kolaboracją: ugoda, lojalizm, legalizm: „Dusza urzędnika” – zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda?, pod red. N. Kasparka, M. Klemperta, Olsztyn 2015, s. 159-166.

Toruń W. Juliusz Słowacki i Zygmunt Szczęsny Feliński, „Dialog Dwóch Kultur” 9: 2015, z. 1, s. 86-92.

Toruń W., Norwid i Słowacki, „Dialog Dwóch Kultur” 2: 2008, z. 1, s. 151-154.

Toruń W., Religijność i pobożność Juliusza Słowackiego, „Dialog Dwóch Kultur” 12: 2018, z. 1, s. 19-24.

Toruń W., Słowacki – (anty)papista?, „Dialog Dwóch Kultur” 8: 2014, z. 1, s. 60-65.

Toruń W., Widzieć przyjaciela. Słowacki o Krasińskim, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2: 2012, nr 1-2, s. 91-103.

Trojanowicz Z., Dambek Z., Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. 1: 1821–1860, Poznań 2007.

Trojanowicz Z., Lijewska E. przy wpółudz. M. Pluty, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. 2: 1861–1883, Poznań 2007.

Wyka K., Norwid o Słowackim, [w:] Z pism Kazimierza Wyki, pod red. H. Markiewicza i M. Wyki, [t. 2]: Cyprian Norwid studia, artykuły, recenzje, Kraków 1989, s. 267-274.

Żabski T., Z problematyki rozprawy Norwida „O Juliuszu Słowackim”, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 1: Prace Literackie III, Wrocław 1962, s. 99-120.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.