Między Wschodem i Zachodem. Słowiańszczyzna Cypriana Norwida i św. Jana Pawła II
PDF

Słowa kluczowe

Romanticism
Slavs
cultural geography
East
West
modernity
word

Jak cytować

Czajkowska , A. (2021). Między Wschodem i Zachodem. Słowiańszczyzna Cypriana Norwida i św. Jana Pawła II. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 101-118. https://doi.org/10.36770/bp.579

Abstrakt

The article shows the relationship between the awareness of St John Paul II manifested in his apostolic activities and the thought of Cyprian Norwid in the context of Romantic cultural geography. Following Norwid, the Pope takes up the task of defining himself by the Slavs through their position on the map of Europe and in relation to their own heritage, the basis of which is Christianity. As a consequence, Karol Wojtyła not only appreciates the origins of the Slavs (by pointing to their relationship with the revealed and incarnate Word), but also reconstructs the religious warp of Polish literature, which began with Bogurodzica and has remained as a foundation reference throughout the country’s history. It seems that the described way of thinking stands in opposition to the contemporary search for the sources of modern Polish literature, represented by R. Nycz or M. P. Markowski, who separate and describe the formation, using the superior category of language. 

https://doi.org/10.36770/bp.579
PDF

Bibliografia

Czajkowska A., „Za nim rosnące pójdą plemiona/ W światło – gdzie Bóg”. „Słowiański” pontyfikat św. Jana Pawła II, „Roczniki Humanistyczne” 2020, Tom LXVIII, z. 1, zeszyt specjalny.

Dauksza A., Afektywny modernizm. Nowoczesna literatura polska w interpretacji relacyjnej, Warszawa 2017.

Halkiewicz-Sojak G., Norwidowski wariant tematu słowiańskiego na romantycznym tle, „Studia Norwidiana” 2013, nr 31.

Halkiewicz-Sojak G., Rapsod i rapsodyczność w dykcji poetyckiej i refleksji Cypriana Norwida i Karola Wojtyły, [w:] K. Dybciak, Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych, Warszawa 2019.

Jan Paweł II, List apostolski „Euntes in mundum” z okazji tysiąclecia „chrztu Rusi Kijowskiej”, [w:] Co Jan Paweł II mówi o zjednoczeniu Europy, układ i oprac. P. Dyrda, Kraków 2003.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Wzgórzu Lecha, [w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979–1983–1987–1991–1995–1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997.

Wojtyła K., Jan Paweł II, Dzieła literackie i teatralne, T. I: Juvenilia (1938–1946), pod red. J. Popiela, zespół red. M. Burghardt, S. Dziedzic, A. Karoń-Ostrowska, J. Machniak, Z. Zarębianka, Kraków 2019.

Wojtyła K., Jan Paweł II, Dzieła literackie i teatralne, t. II: Utwory poetyckie (1946–2003), pod red. Z. Zarębianki, zespół red. M. Burghardt, K. Dybciak, S. Dziedzic, A. Karoń-Ostrowska, J. Popiel, P. Ptasznik, Kraków 2020.

Maciejewski J., Karol Wojtyła i Jan Paweł II wobec literatury, [w:] K. Dybciak, Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych, PIW, Warszawa 2019.

Markowski M. P., Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007.

Michalski M., Dawni Słowianie w tradycji polskiej I połowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej, Poznań 2013.

Mickiewicz A., Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, wyd. ósme, oprac. S. Pigoń, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Wrocław 1980.

Miłosz C., Traktat poetycki, [w:] tegoż, Poezje wybrane, wybór i oprac. Z. Łapiński, wyd. pierwsze, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2013.

Norwid bezdomny. W 180. rocznicę urodzin poety, red. J. Kopciński, Warszawa 2002.

Norwid C., Pisma wybrane, t. 1: Wiersze, t. 2: Poematy, wybrał i objaśnił J. W. Gomulicki, Warszawa 1983.

Nycz R., Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, PIW, Warszawa 1964.

Trojanowiczowa Z., Dambek Z., przy współudziale Z. Czarnomorskiej, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. I: 1821–1869, Poznań 2007.

Zawadzka D., Krajobraz, mapa, pejzaż – powinowactwa romantyczne, [w:] Geografia i metafory, red. E. Konończuk, E. Nofikow, E. Sidoruk, Białystok 2014;

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6496/1/D_Zawadzka_Krajobraz_mapa_pejzaz-powinowactwa_romantyczne.pdf [dostęp 16.02.2021].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.