Światło prawdy. Personalistyczna koncepcja sztuki i człowieka. Norwid oczami Karola Wojtyły - Jana Pawła II
PDF

Słowa kluczowe

person
identity
Christianity
universal values
poetry
nation

Jak cytować

Jeznach, K. (2021). Światło prawdy. Personalistyczna koncepcja sztuki i człowieka. Norwid oczami Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 119-137. https://doi.org/10.36770/bp.580

Abstrakt

The article aims to show the community identity and the similarity of the imaginations of Cyprian Norwid and John Paul II. The two poets of “the world and eternity” opened the door to transcendence for people; they expressed the highest humanity, and their work confirmed the belief that there is a possible universal concept that binds the past, the future, tradition and religion. The works of both poets, combined due to their universal values (Truth, Faith, Love), constitute an emanation of light and Christian faith, the basis of which should be found in homeland, tradition, culture and other people. The poetry of both poets becomes an immortal book of life in which man matures to face the truth and shapes himself ore herself as a Person. 

https://doi.org/10.36770/bp.580
PDF

Bibliografia

Biblia a literatura, red. S. Sawicki, J. Gotfryd, Lublin 1986.

Buś M., Idee i formy. Studia i szkice o Norwidzie, Lublin 2014.

Chlebowski P., Cypriana Norwida „Rzecz o wolności słowa”. Ku epopei chrześcijańskiej, Lublin 2000.

Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości, „Gdzie jesteś, Adamie?”, red. T. Styczeń SDS, Lublin 1987.

Dunajski A., Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida, Lublin 1985.

Dybciak K., Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych, Warszawa 2019.

Gołaszewska G., Zarys estetyki, Warszawa 1984.

Inspiracje religijne w literaturze, Warszawa 1983.

Jan Paweł II, Dar i tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Fides et ratio, [w:] http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html [dostęp 10.03.2021r.]

Jan Paweł II, Laborem excercens, [w:] http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html [dostęp 12.03.2021r.]

Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, [w:] http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html [dostęp 2.03.2021r.]

Kołaczkowski S., Dwa studia: Fredro, Norwid, Warszawa 1934.

Kuczera-Chachulska B., Norwida „przypowieść o pięknem” i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki, Warszawa 2008.

Maingueneau M., Dyskurs literacki jako dyskurs konstytuujący, tłum. H. Konicka, „Teksty Drugie” 2009, nr 4.

Norwid C., Nie są nasze – pieśni nasze. Wiersze religijne, wybór, wstęp, komentarz S. Sawicki, Kielce 2021.

Norwid C., Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, t. I – XII, Warszawa 1971–1976.

Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Lublin 2001.

Sawicki S., Wartość – Sacrum – Norwid 2. Studia i szkice aksjologicznoliterackie, Lublin 2007.

Tatarkiewicz W., Dzieje szczęściu pojęć, Warszawa 1975.

Trojanowiczowa Z., Norwid o pracy ludzkiej, „W Drodze” 1983, nr 10.

Wojtyła K., Jan Paweł II, Poezje, dramaty, szkice, Tryptyk rzymski, Kraków 2004.

Wojtyła K., Poezje i dramaty, Kraków 1998.

Wojtyła K., Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, wiersze oprac. z upoważnienia Autora M. Skwarnicki, Kraków 1999.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.