Współczesne rosyjskie badania imagologiczne. Rekonesans
PDF

Słowa kluczowe

comparative studies
Russian imagology
cultural iconography
discourse analysis
ethnic stereotype
image

Jak cytować

Samsonov, V. (2021). Współczesne rosyjskie badania imagologiczne. Rekonesans. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 237-253. https://doi.org/10.36770/bp.587

Abstrakt

The article reveals the main milestones of the Russian imagology in the form of literature and cultural studies of the last twenty-five years, and shows how comparative studies of the previous epoch influenced the modern imagology in the country. It presents a review of the main methodological issues, such as cultural iconography, thesaurus approach, discourse analysis and ideological aspects, and their significant importance for the academic achievements of Nina Mikhalskaya, Valery Trykov, Alexey Oshchepkov, Viktor Khorev and others. The category of image is shown as a rethought theoretical concept of Russian imagology in comparison with the same traditional concept well-known abroad. 

https://doi.org/10.36770/bp.587
PDF

Bibliografia

Bierdiajew N., Dusza rosyjska i polska, [w:] Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna), PISM, Warszawa 2004.

Bierdiajew N., O „wiecznie babskim" w duszy rosyjskiej, [w:] Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna), PISM, Warszawa 2004.

Burowa I., Riec.: Polakow O.Ju., Polakowa O.A., Imagołogija: tieorietiko- mietodołogiczeskije osnowy. Kirow: OOO «Raduga-PRIESS», 2013. 162 s., „Wiestnik SPBGU. Jazyk i litieratura” 2017, T. 14, Wyp. 4, ss. 687-690.

Choriew W., Imagołogija i izuczenije russko-polskich litieraturnych swiaziej, [w:] Polaki i russkije w głazach drug druga, otw. ried. W.A. Choriew, Moskwa, Indrik, 2000, s. 22-32.

Choriew W., Polsza i polaki głazami russkich litieratorow: Imagołogiczeskije oczerki, Moskwa, Indrik, 2005.

Jegorowa T. W., Słowarʹ inostrannych słow sowriemiennogo russkogo jazyka, Moskwa, Adiełant 2014.

Krongauz M., Russkij jazyk na grani nierwnogo srywa, Moskwa, АСТ: CORPUS, 2017.

Leerssen J., Imagologia: o zastosowaniu etniczności do nadawania światu sensu, „Porównania”, 2017, nr 2 (21), ss. 9-30. Tłum. Emilia Kledzik.

Ławski J., Musijenko S., Zabielski Ł., Inspiracje Choriewowskiej imagologii, [w:] Problemy imagologii, red. J. Ławski, Ł. Zabielski, S. Musijenko, „Bibliotekarz Podlaski” 2017 nr 3 (XXXVI), s. 9-10.

Łukow W., Imagołogija: tiezaurusnyje rasszyrienija, [w:] Imagołogiczeskije aspiekty russkoj i zarubieżnych litieratur: Mieżwuz. sb. naucz. tr., otw. ried. O. Ju. Polakow, 2012, Kirow, Raduga-Priess, s. 15-32.

Łukow W., Tiezaurusnyj podchod, „Znanije. Ponimanije. Umienije” 2018, nr 3, s. 247-252.

Michalskaja N., Obraz Rossii w anglijskojchudożestwiennoj litieraturie IX–XIX ww., Moskwa, MPGU, 1995, 150 s.

Michalskaja N., Rossija i Anglija: problemy imagołogii, Moskwa-Samara, Porto-print, 2012.

Musijenko S., Wiktora Aleksandrowicza Choriewa koncepcja imagologii, „Bibliotekarz Podlaski” 2017, nr 3, s. 11-43.

Oszczepkow A., Imagołogija, „Znanije. Ponimanije. Umienije” 2010, nr 1, s. 251-253.

Oszczepkow A., Obraz Rossii wo francuzskich putiewych zapiskach XIX wieka, Moskwa, Flinta, 2015.

Oszczepkow A., Obraz Rossii wo francuzskoj prozie XIX wieka, awtoriefierat dissiertacyi na сoiskanije uczenoj stiepieni doktora fiłołogiczeskich nauk, 10.01.03, [Miesto zaszczity: Mosk. pied. gos. un-t], Moskwa 2011.

Polakow O., J. Lejerssien o riepriezientacyi nacyonalnych obrazow w sistiemie kultury, „Znanije. Ponimanije. Umienije” 2015, nr 3, s. 162-168.

Polakow O., Polakowa O., Imagołogija: tieorietiko-mietodołogiczeskije osnowy, Kirow, OOO «Raduga-PRIESS» 2013.

Polakow O., Stanowlenije i razwitije katiegorialnogo apparataimagołogii, „Wiestnik Wiatskogo gosudarstwiennogo uniwie” 2014, nr 9, s. 125-134.

Polakowa O., Istoki otieczestwiennoj imagołogii, „Nauczno-mietodiczeskij elektronnyj żurnał «Koncept»” 2016, nr 7, s. 1-7.

Rossija w litieraturie Zapada: Kołlektiwnaja monografija, otw. ried. W.P. Trykow, Moskwa, MPGU, 2017.

Trykow W., Imagołogija i imagopoetika, „Znanije. Ponimanije. Umienije” 2015, nr 3, s. 120-129.

Ziemskow W., Obraz Rossii „na pieriełomie” wriemien (Tieorieticzeskij aspiekt: riecepcyja i riepriezientacyja „drugoj” kultury), „Nowyje rossijskije gumanitarnyje issledowanija” 2006, Т. 1: Litieraturowiedienije, url: http://www.nrgumis.ru/articles/81/

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.