Literary Subcarpathia. „Gawęda dubiecka” by Franciszek Karpiński
PDF (Język Polski)

Keywords

Dubiecko
gawęda
Franciszek Karpiński
Krasicki family
regionalism

How to Cite

Nalepa , M. . (2022). Literary Subcarpathia. „Gawęda dubiecka” by Franciszek Karpiński. Bibliotekarz Podlaski, 54(1), 215–238. https://doi.org/10.36770/bp.680

Abstract

The article attempts to determine the genre of the poem Podróż z Dobiecka na Skałę (Journey from Dubiecko to the Rock), which Franciszek Karpiński wrote during his first stay in the town on the San River in 1784, while hosting Antoni Krasicki, the youngest brother of Ignacy Krasicki, Bishop of Warmia. Through a hermeneutical investigation, while taking into account conventional analysis and interpretation of the text, the author of the sketch tries to demonstrate that "Justyna's lover" initiated with his poem a new, regional variety of the rhymed genre of gawęda (storytelling), which found its continuation in the literature of the 19th century.

https://doi.org/10.36770/bp.680
PDF (Język Polski)

References

Książki i monografie:

Bartusówna M., Wiersze liryczne, cz. 1, Lwów 1914.

Chłapowski K., Głębocka Z., Dzieje Dubiecka, Przemyśl 1972.

Karpiński F., Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, oprac. R. Sobol, wyd. przygot. E. Aleksandrowska, Warszawa 1987.

Karpiński F., Wiersze zebrane, cz. 1, wyd. T. Chachulski, Warszawa 2005, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, T. 5.

Korespondencja Franciszka Karpińskiego z lat 1763–1825, zebrał i do druku przygot. T. Mikulski, komentarz oprac. R. Sobol, Wrocław 1958, „Archiwum Literackie”, T. 4.

Korespondencja Ignacego Krasickiego, z papierów Ludwika Bernackiego wyd. i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński, red. T. Mikulskiego, T. 2, Wrocław 1958.

Kostkiewiczowa T., Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964, „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”, T. 2.

Mann M., Wincenty Pol. Studium biograficzno-krytyczne, T. 1–2, Kraków 1904–1906.

Nowak-Dłużewski J., Poezja powstania kościuszkowskiego, Warszawa–Kielce 1946.

Poezje Wincentego Pola, nowe poprawne i powiększone wydanie, T. 1, Wiedeń 1857.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, T. 10, Warszawa 1889.

Sobol R., Ze studiów nad Karpińskim, [cz.] 1, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, „Studia z Okresu Oświecenia”, T. 7.

Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit, upadek, relikty, Poznań 2002.

Wincentego Pola bieszczadzkie ścieżki, red. T. Szewczyk, A. Szczerbicki, Lesko 2009.

Artykuły:

Chachulski T., Objaśnienia, [w:] F. Karpiński, Wiersze zebrane, cz. 1, wyd. T. Chachulski, Warszawa 2005, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, T. 5; s. 331.

Chachulski T., Wprowadzenie do lektury, [w:] F. Karpiński, Wiersze zebrane, cz. 1, wyd. T. Chachulski, Warszawa 2005, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, T. 5; s. 24–25.

Dębicki L., Z pamiętnika i opowiadań Wincentego Pola, [w:] tegoż, Portrety i sylwetki z dziewiętnastego stulecia z ilustracjami, seria pierwsza, Kraków 1906, s. 5–118.

Doktór R., Ignacy Krasicki w ogrodzie, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2011, T. 61, s. 177–190.

Doktór R., Liryczny reportaż z podróży, [w:] Czytanie Karpińskiego, red. B. Mazurkowa i T. Chachulski, T. 2, Warszawa 2017, „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, T. 5 (2), s. 41–60.

Górski K. M., Franciszek Karpiński, [w:] tegoż, Pisma literackie. Z badań nad literaturą polską XVII i XVIII wieku, przedmową poprzedził K. Morawski, [tom niniejszy do druku oprac., uzupełnienia w tekście i przypiskach przeprowadził S. Pigoń], Warszawa 1913, s. 277–658.

Janion M., Wstęp, [w:] W. Pol, Wybór poezji, Wrocław 1963, BN I, nr 180, s. III–CXLIX.

Karasińska B., Maria Bartusówna – zapomniana poetka wschodnich ziem polskich, „Kwartalnik Edukacyjny” 2015, nr 3, s. 67–75.

Pilecki A., Przyroda w poezji, „Bluszcz” 1897, nr 42, s. 335.

Rozmus P., Rozmus E., Ziemia dubiecka i jej związki z literaturą, „Dynowinka” 2013, nr 4 (211), s. 14.

Żyga A., Dubieckie spotkania z literaturą polską, [w:] Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej, red. Stefania Kostrzewska-Kratochwilowa, Przemyśl 1969, s. 269–320.

Źródła internetowe:

Piórecki J., Dwory i ogrody w dolinie Sanu – dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, [w:] III Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”. Materiały konferencyjne, Dubiecko, 21–22 kwietnia 2006, s. 226, https://docplayer.pl/5372967-Dwory-i-ogrody-w-dolinie-sanu-dziedzictwo-kulturowo-przyrodnicze.html [dostęp: 29.12.2020].

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.