Elements of the Landscape of Volhynia and Polesie in Alojzy Feliński's Letters and Selected Nineteenth-Century Diaries
PDF (Język Polski)

Keywords

Polish culture
19th-century literature
Volhynia
Polesie
Alojzy Feliński

How to Cite

Patro-Kucab, M. (2023). Elements of the Landscape of Volhynia and Polesie in Alojzy Feliński’s Letters and Selected Nineteenth-Century Diaries. Bibliotekarz Podlaski, 57(4), 9–23. https://doi.org/10.36770/bp.742

Abstract

The study gives an analysis of selected letters of Alojzy Feliński and the diaries of Ewa Felińska and Józef Kraszewski, which serve to show elements of the landscape of Volhynia and Polesie. The aim of the research is to describe and characterize Volhynia and Polesie in literary and cultural-axiological aspects. The conclusion is that the three authors looked at the landscape rather conventionally, according to their own assessment and subjective selection of material, and the view of the landscape was still determined by their “earthy vision of nature”.

https://doi.org/10.36770/bp.742
PDF (Język Polski)

References

Arystoteles, Retoryka, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył H. Podbielski, Warszawa 1988.

Cieński M., Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770–1830, Wrocław 2000.

Cieński M., Przyjemności parkowe i ogrodowe w życiu i literaturze polskich oświeconych, [w:] Przyjemność w kulturze epoki rozumu, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa 2011.

Czartoryska I.E., Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław 1805.

Dziechcińska H., Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski, Warszawa 1987.

Duma J., Las, gaj, drzewo, dąb w świadomości dawnych Słowian, [w:] Las w kulturze polskiej 2, Materiały z konferencji. Gołuchów 14–16 września 2001 roku, pod red. W. Łysiaka, wyd. 1, Poznań 2002.

Epsztein T., Ziemianie polscy na Wołyniu w XIX i XX wieku, „Niepodległość i Pamięć” 2008, nr 27.

Felińska E., Pamiętniki z życia, t. 1, Wilno 1858.

Feliński A., Listy Felińskiego do Michała Wyszkowskiego, [w:] tegoż, Dzieła. Wydanie nowe, t. 2, Wrocław 1840.

Karpiński A., Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju, Wrocław 1983.

Kitajczuk M., Burzliwe dzieje Polesia, Wrocław 2002.

Koehler K., Domek szlachecki w literaturze polskiej epoki klasycznej, Kraków 2005.

Kraszewski J.I., Osowa Felińskiego, [w:] tegoż, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy, t. 1, Wilno 1810.

Lejman J., Człowiek a przestrzeń – przebywanie w przestrzeni (o filozofii „spacjocentrycznej” uwag kilka), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2013, t. 9.

Nalepa M., „Płyną godziny pomiędzy nadzieją i bojaźnią czułą”. Polityczne i egzystencjalne rany Polaków epoki porozbiorowej. Studia i teksty, Rzeszów 2010.

Patro-Kucab M., Rola percepcji zmysłowej w opisie „czasów kontuszowych”. Osowa Alojzego Felińskiego we wspomnieniach Ewy Felińskiej z Wendorffów, [w:] Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe, red. G. Filip, K. Ożóg i R. Słabczyński, Rzeszów 2017.

Rolnik D., Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, Katowice 2011.

Roskal Z., Koncepcje przestrzeni w nauce i filozofii przyrody, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wydany pod red. B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, według planu F. Sulimierskiego i z pomocą zgromadzonych przez niego materiałów, t. 2, Warszawa 1881.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wydany pod red. B. Chlebowskiego, przy współudziale od połowy tomu 6. J. Krzywickiego, według planu F. Sulimierskiego, t. 15, Warszawa 1902.

Żbikowski P., Komentarz historycznoliteracki do: K. Koźmian, Ziemiaństwo polskie. Rękopiśmienna wersja poematu w pięciu pieśniach. Tekst odnalazł, opracował, uwagami wstępnymi oraz komentarzem historycznoliterackim opatrzył P. Żbikowski. Skolacjonowanie tekstu, objaśnienia rzeczowe, filologiczne i historyczne M. Nalepa, Kraków 2000.

Żbikowski P., W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek polskiego oświecenia i zwiastuny romantyzmu, Wrocław 2007.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Magdalena Patro-Kucab

Downloads

Download data is not yet available.