Bernacki , M. (2022). Zygmunt Gloger and modernity. Reflections on the book „Dolinami rzek” (Through River Valleys). Bibliotekarz Podlaski, 54(1), 253-277. https://doi.org/10.36770/bp.676