POLISZCZUK , J. Reminiscing the Soviet era (After Maryna Hrymych’s novels "Klavka" and "Yura"). Bibliotekarz Podlaski, v. 54, n. 1, p. 193-214, 15 Jul. 2022.