Bondarewa , Ołena, and Artur Bracki. 2022. “Publishing a Drama Collection As an Open Anthology: ‘Theatrical Collection’ by the Anetta Antonenko Publishing House”. Bibliotekarz Podlaski 54 (1), 333-51. https://doi.org/10.36770/bp.677.