Procedura antyplagiatowa

Procedura antyplagiatowa:

Crossref Similarity Check logo

Autorzy nadsyłają oryginalne teksty, zgodne z wytycznymi, w których wymienieni muszą być wszyscy autorzy. Teksty powinny też zawierać informacje o osobach lub podmiotach, które przyczyniły się do powstania nadesłanej przez autora/autorów publikacji.

Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji naukowo-badawczych muszą zostać przez autorów wymienione.

Artykuły muszą zawierać odpowiednio sformułowane podziękowanie i potwierdzenie wkładu osób trzecich. Autorzy zobowiązani są do wymienienia wszelkich publikacji, osób lub ustaleń prawnych, które wpłynęły na charakter i wyniki ich prac.

Teksty po zakwalifikowaniu przez redakcję do recenzji przed ich przesłaniem do zewnętrznych recenzentów podlegają sprawdzeniu w programie antyplagiatowym (Similarity Check). Jednocześnie recenzenci są zobowiązani do informowania redakcji o podejrzeniu wszelkiego rodzaju nierzetelności naukowych (w tym również plagiatu) recenzowanej publikacji. Redakcja ma obowiązek zweryfikowania wszelkich tego typu informacji i ustosunkowania się do podejrzeń.

Publikacje z działów: „Sprawozdania i komunikaty”, „Wspomnienia” nie podlegają weryfikacji w programie antyplagiatowym.

W przypadku podejrzenia o plagiat, ghostwritingguest authorship i wszelkiego innego rodzaju nieuczciwości naukowe gromadzony jest materiał dowodowy. Następnie autor proszony jest o ustosunkowanie się do podejrzeń. W przypadku braku odpowiedzi, odpowiedzi niesatysfakcjonującej lub przyznaniu się autora do zarzucanych mu nieuczciwości naukowych redakcja ma prawo odmówić publikacji tekstu, a w sytuacjach szczególnie rażących nierzetelności naukowych (znacznego zakresu w tekście: plagiatu, ghostwritingu lub guest autorship) oraz zasad etyki obowiązującej w nauce będą one ujawniane wraz z poinformowaniem o fakcie zaistnienia takiego przypadku odpowiednich instytucji lub organizacji (np. instytucji, które są pracodawcą autora, towarzystw naukowych, zrzeszeń, wydawców naukowych, itd.).

Rada Redakcyjna „Bibliotekarza Podlaskiego” zobowiązana jest do archiwizowania informacji o naruszeniu zasad rzetelności naukowej i łamaniu zasad etyki obowiązującej w nauce.

Przyjęte zasady postępowania obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawców są w pełni zgodne ze wskazówkami zawartymi w Zasadach Postepowania COPE (Committee on Publication Ethics)  oraz zgodnie z treścią Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego.