Wskazówki edytorskie

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach (CC BY-SA). Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na niniejszej licencji.

Wymogi formalne:

1. Przyjmujemy wyłącznie prace w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłane drogą mailową) – pliki utworzone za pomocą programu Microsoft Word [rozszerzenie rtf, doc]. Prace można też dostarczyć osobiście do Działu Naukowego Książnicy Podlaskiej lub przesłać na adres: Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok. Wszelkie pytania proszę kierować na adres: bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl
2. Czcionka: Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5. Marginesy 2,5 x 2,5 cm.
3. Długość tekstów: 8–12 stron (40 000 znaków ze spacjami) dla artykułów i 5–6 stron (12 000 znaków ze spacjami) dla recenzji i sprawozdań. Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów.
4. Cytat umieszczony w tekście zapisujemy w cudzysłowie (bez kursywy). Wydzielamy tylko cytaty dłuższe niż jedno zdanie, stosując do wydzielonego tekstu czcionkę 10 pkt. i pojedynczą interlinię.
5. Tytuły książek, utworów poetyckich, artykułów, filmów, audycji telewizyjnych i radiowych piszemy kursywą, np. Ogniem i mieczem.
6. Tytuły gazet i czasopism piszemy w cudzysłowie, krojem prostym, np. „Pamiętnik Literacki”.
7. Stosujemy cudzysłowy drugiego stopnia – cudzysłowy ostrokątne (»«), np. „Jak przez całe życie podkreślał: »Warto starać się o to, by pisać coraz lepiej«”.
8. Uwagi odautorskie umieszczamy w nawiasie kwadratowym, dopisując inicjały autora, np. W czasie letnich wakacji [w 2015 roku – przyp. R. S.] nastąpiła radykalna zmiana w jego światopoglądzie.
9. Skracając przywoływany fragment tekstu, informujemy o tym, stawiając w miejscu skrótu wielokropek w nawiasie kwadratowym: […].
10. Wyrazy obcojęzyczne zapisujemy kursywą, np. stricte.
11. Wprowadzając po raz pierwszy do tekstu głównego postać literacką lub autora, należy podać pełne imię i nazwisko. Wymóg ten nie dotyczy przypisów.
12. Proszę zwracać uwagę na różnicę pomiędzy półpauzą a łącznikiem. Półpauzę „–” stosujemy jako znak interpunkcyjny oraz w datach i numerach stron, np. s. 26–28; łącznik ”-” stosujemy m.in. przy łączonej pisowni nazwisk, np. Rydz-Śmigły.
13. Tekst musi być wyjustowany.
14. Przypisy – system polski: tamże, tegoż, tejże, tenże, taż, dz. cyt., zob., por.
15. W przypisie nie stosujemy wcięcia akapitowego. Cyfrę oznaczającą numer przypisu i jego tekst oddziela spacja (nie używamy tabulatorów).
16. Numerów oraz punktorów nie wprowadzamy ręcznie. Należy skorzystać z opcji „format/punktory i numeracja”.
17. Zapis liczb:
W datach podajemy pełne miesiące, np. 12 maja 2001 roku.

Zapis wyrazów „roku, wieku” w określeniach czasu – pełnym słowem, na przykład: w XX wieku, w 1998 roku.

Dziesiątki lat – na przykład w latach czterdziestych doszło do… (nie: w 40’ czy w 40-stych). Zapis skrótowy dekad możliwy jest wówczas, gdy piszemy na przykład: w latach 40. XIX wieku.

Zapis procentowy – pięćdziesiąt procent.

Zapis liczb – słownie, np. trzydzieści trzy (nie: 33). Wymóg ten nie obowiązuje, gdy w tekście występuje duże nagromadzenie liczb, na przykład: podczas referowania obliczeń statystycznych (wówczas zapis słowny powodowałby utratę przejrzystości).

18. W tekście nie stosujemy tzw. twardych spacji. Zaleca się także przeszukanie tekstu i usunięcie podwójnych spacji (najlepiej skorzystać z opcji „znajdź i zamień”, w polu znajdźwpisać dwie spacje, a w polu zamień jedną, po czym przeszukać cały tekst).
19. Odstępy między inicjałami: 


W zapisie, w którym podajemy dwa imiona autora, między ich inicjałami nie wstawiamy spacji (na przykład: Ł.P. Prawdziwy, Zawsze razem. Wspomnienia z czasów szkolnych, [w:] Wspomnienia uczniów szkół z terenu powiatu monieckiego, red. R. Paczkowski, Mońki 1995, s. 12–25.). Odstęp wstawiamy natomiast między inicjałami imienia i nazwiska przy uwagach odautorskich ([– przyp. A. E.]).

20. Artykuły muszą zawierać na końcu krótkie streszczenie (ok. 250 słów) w języku angielskim lub rosyjskim oraz polskim, a pisane w całości w języku innym niż polski, powinny zawierać na końcu polskie streszczenie.
21. Autor artykułu zobowiązany jest przesłać notę personalną, która będzie zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, stopień naukowy, jednostka, w której autor pracuje/odbywa studia doktoranckie, zainteresowania naukowe, ważniejsze publikacje (z adresem bibliograficznym), ewentualnie działalność dodatkowa (na przykład: członkostwo w towarzystwach naukowych, współpraca z innymi placówkami oświatowymi).
22. Znajdujące się w tekście rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy, itp., powinny zostać umieszczone na końcu tekstu. Ewentualne miejsce ich umieszczenia powinno być wyraźnie zaznaczone (tytuł i podpis), a one same dołączone jako odrębne pliki. Nietypowe czcionki, znaki czy symbole, powinny także zostać osobno dołączone.

 

Szczegółowa charakterystyka systemu przypisów:

 1. Przypisy umieszczamy u dołu strony. Każdy z przypisów kończymy kropką.
 2. Przypis zawiera inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł (ewentualnie redakcję, tłumaczenie), miejsce i datę wydania, stronę.

Cz. Miłosz, Traktat poetycki, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Z. Łapiński, Wrocław 2013, s. 112.

 1. Gdy chcemy przywołać inne dzieło tego samego autora stosujemy – Tenże:

Cz. Miłosz, Traktat poetycki, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Z. Łapiński, Wrocław 2013, s. 112.

2 Tenże, Niemoralność sztuki, [w:] tegoż, Życie na wyspach, wybór i oprac. J. Gromek, Kraków 1998, s. 16.

 1. W przypadku autorki – Taż.
 1. Cytowanie książek jednego autora:

W przypadku powoływania się na jedną pracę danego autora, kolejne przywołanie oznaczamy następująco:

1 Cz. Miłosz, Traktat poetycki, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Z. Łapiński, Wrocław 2013, s. 112.

7 Cz. Miłosz, dz. cyt., s. 113.

Jeśli autor reprezentowany jest przez więcej niż jedno dzieło:

1 Cz. Miłosz, Traktat poetycki…, dz. cyt., s. 126.

W przypadku dwóch kolejnych odwołań do tego samego tekstu, stosujemy Tamże:

1 Cz. Miłosz, Traktat poetycki, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Z. Łapiński, Wrocław 2013, s. 112.

9 Tamże, s. 114.

 1. Cytowanie prac zbiorowych:

6 Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997.

 1. Cytowanie artykułu z pracy zbiorowej:

9 J. Baudrillard, Precesja symulakrów, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 176

 1. Cytowanie rozdziału z książki, w przypadku gdy autor pozostaje taki sam stosujemy - Tejże, Tegoż:

1 Cz. Miłosz, Traktat poetycki, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Z. Łapiński, Wrocław 2013, s. 112.

 1. Cytowanie artykułu z czasopisma:

3 E. Lévinas, Znaczenie a sens, przeł. S. Cichowicz, „Literatura na Świecie” 1986, nr 11-12 (184-185), s. 258.

Miejsce wydania czasopisma podajemy tylko wtedy, kiedy jego tytuł jest popularny, na przykład: „Gazeta Polska” (Lwów).

 1. W tekstach anglojęzycznych obowiązkowo podajemy wydawnictwo.

5 P. Jalland, Death in the Victorian Family, Oxford: Oxford University Press 1996, p. 3.

 1. Archiwalia:

19 S. Witkiewicz, [Polsko! Gdzie twoje bohatery dawne…], rkpsy Ossolineum, sygn. 12429/ III, k. 41.

 1. Relacje:

1 Relacja ustna Jerzego Zdrady z 15 II 1998 r. (nagranie w zbiorach autora).

2 Relacja pisemna Jerzego Zdrady z 15 II 1998 r. w zbiorach autora.

 1. Przedstawienia teatralne:

1 Firanka, reż. R. Krasowski, prapremiera, Teatr Prawdziwy, Strzękocice, 12 lutego 1999.

 1. Materiały Internetowe – system MLA:

Autor/redaktor. „Tytuł wersji drukowanej pracy”. Wydanie (jeśli jest). Miejsce publikacji: wydawnictwo, data. Tytuł wersji elektronicznej. Informacja o dostępie. Protokół dostępu (jeśli jest): Miejsce/Ścieżka/Plik. [Data dostępu].

Nowak Leszek. „Podręcznik Internauty: podstawowe informacje o sieci”. 1996. http://www.pagi.pl/pagi.start/PODRECZNIK/podrmenu.htm. 20 November 1999. [Data dostępu].

 

Na końcu artykułu dołączamy BIBLIOGRAFIĘ ZAŁĄCZNIKOWĄ zapisaną w porządku alfabetycznym.

 (UWAGA: pisana tylko i wyłącznie łacinką; w przypadku bibliografii załącznikowej nie stosujemy cyrylicy – nawet w artykułach w językach słowiańskich]

wzór zapisu bibliografii

 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 • Bednarska-Ruszajowa K., Biblioteki w literaturze polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Charles W. Bailey J., Google Books Bibliography, http://www.digital-scholarship.org/gbsb/, [dostęp: 2.03.2018].
 • Dziadek A., Projekt krytyki somatycznej, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2014.
 • Frankl V.E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2017.
 • Friedman T.L., Świat jest płaski: krótka historia XXI wieku, tłum. T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2009.
 • Golębiewski Ł., i Dąbrowski M., Książka w dobie internetu – z Łukaszem Gołębiewskim rozmawia Marcin Dąbrowski, „e-mentor” 2012, t.5, s. 4–7.
 • Gołębiewski Ł., Gdzie jest czytelnik?, Biblioteka Analiz, Warszawa 2012.
 • Grochowski G., (Nie)widzialne miasta, „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 6–10.
 • Jazdon A., Biblioteka mojego wieku  czyli jaka?, „Biblioteka” 2007, nr 11(20), s. 1–22.
 • Keen A., Kult amatora: jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz i K. Topolska-Ghariani, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Lauersen C.U., Dlaczego przychodzą? Biblioteka jako miejsce i marka, tłum. A. Wolańska, „Biuletyn EBIB”, b.d., nr 7(177).
 • Leontiev D., i Osin E., Utrata sensu życia i wyobcowanie, tłum. A. Kondrat, „Studia z Historii Filozofii” 2017, t.8, nr 4, s. 35–56.
 • Łempicki Z., Świat książek i świat rzeczywisty. Przyczynek do ujęcia istoty romantyzmu, [w:] tegoż, Renesans, Oświecenie, Romantyzm i inne studia z historii kultury, tłum. O. Dobijanka, PWN, Warszawa 1966, s. 329–368.
 • Markowski M.P., Życie na miarę literatury. Eseje, Wydawnictwo Homini SC, Kraków 2009.
 • Miłosz C., Niemoralność sztuki, [w:] tegoż, Życie na wyspach, tłum. J. Gromek, Znak, Kraków 1998, s. 9–20.
 • Nora P., Mémoire collective, „La nouvelle histoire” 1978, s. 398–401.
 • Osiński D.M., Ciało w bibliotece, [w:] Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, red. J. Ławski i Ł. Zabielski, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego, Białystok 2016, s. 399–474.
 • Prensky M., Digital natives, digital immigrants, „On the horizon” 2001, t.9, nr 5, s. 1–6.
 • Rybicka E., Geopoetyka: przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków 2014.
 • Shusterman R., Świadomość ciała: dociekania z zakresu somaestetyki, red. K. Wilkoszewska, tłum. S. Stankiewicz i W. Małecki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016.
 • Siewicz K., Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne, Warszawa 2012, https://repin.pjwstk.edu.pl/files/Otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.pdf [dostęp: 2.03.2018].
 • Skotnicka M., My, dzieci sieci: wokół manifestu, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2012.
 • Szpociński A., Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 11–20.
 • Wojciechowski J., Biblioteka w komunikacji publicznej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2010.
 • Wróbel W., Kilińskiego: historia jednej ulicy, Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan, Białystok 2016.
 • Google Books, b.d., https://books.google.com/intl/pl/googlebooks/history.html [dostęp: 2.03.2018].
 • Nasza misja – Koalicja Otwartej Edukacji, b.d., http://koed.org.pl/pl/nasza-misja/ [dostęp: 2.03.2018].

 

Wyboru tematu przewodniego kolejnych numerów czasopisma dokonuje zespół redakcyjny, a zatwierdza Redaktor Naczelny.