Ogólne zasady etyki

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ I OŚWIADCZENIE W SPRAWIE NADUŻYĆ I NIERZETELNOŚCI AUTORSKIEJ:

„BIBLIOTEKARZ PODLASKI. OGÓLNOPOLSKIE NAUKOWE PISMO BIBLIOTEKOZNAWCZE I BIBLIOLOGICZNE” publikuje oryginalne, naukowe artykuły i sprawozdania. Założone w 2000 roku, współredagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, pismo w swym zamierzeniu podejmuje kluczowe problemy współczesnej bibliologii, bibliotekoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i innych nauk humanistycznych oraz społecznych, stwarzając na swych łamach przestrzeń dla międzydyscyplinarnego, nowoczesnego, otwartego dialogu naukowego. Pismo jest recenzowane i redagowane przez międzynarodowy Komitet Redakcyjny, opiniowane przez międzynarodowy Komitet Naukowy. Publikuje teksty odzwierciedlające szerokie zainteresowania badawcze autorów reprezentujących wiele ośrodków akademickich w Polsce i za granicą.

Zespół Redakcyjny „Bibliotekarza Podlaskiego” za zadanie priorytetowe uznaje utrzymanie najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej.

W naszym czasopiśmie stosujemy zasady przedstawione w zarysie poniżej.
Zostały one wdrożone, aby zapewnić prawidłowe (tzn. rzetelne, uczciwe, transparentne) funkcjonowanie całego procesu wydawniczego w „Bibliotekarzu Podlaskim”. Wydawca regularnie dokonuje przeglądu stosowanej przez pismo polityki wydawniczej. Zespół Redakcyjny „Bibliotekarza Podlaskiego” przyjął i stosuje przejrzyste, nowoczesne zasady dotyczące najlepszych praktyk stosowanych przy publikacji prac naukowych wspólnie z naszymi partnerami akademickimi z Polski i zagranicy. Stosowana polityka wydawnicza służyć ma zarówno autorom nadsyłającym artykuły naukowe do naszego pisma, jak również wydawcom i czytelnikom. Zasady recenzowania artykułów przyjęte przez pismo pozostają także w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce, a mających na celu zapewnienie uczciwości procesu wydawniczego i zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej.

Przyjęte zasady postępowania obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawców są w pełni zgodne ze wskazówkami zawartymi w Zasadach Postepowania COPE (Committee on Publication Ethics) oraz zgodnie z treścią Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego.


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW:

Rada Redakcyjna „Bibliotekarza Podlaskiego” podejmuje decyzję o przyjęciu do publikacji artykułu po uprzednim zbadaniu stopnia jego oryginalności, aktualności poruszanej problematyki, wartości merytorycznej i jasności przekazu, w oparciu o związek nadesłanego artykułu z tematami objętymi zakresem kompetencji Czasopisma.
Artykuły są publikowane po podpisaniu przez autorów umowy licencyjnej.
Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność w związku z oryginalnością, nienaruszaniem praw osób trzecich odnośnie nadsyłanych do naszego czasopisma prac, które nie mogą stanowić w żadnej części plagiatu lub zawierać fałszywych lub nieuczciwie podanych danych. Jeśli w tekście wykorzystane zostały fragmenty lub stwierdzenia innych autorów, należy odnotować to właściwym przypisem lub cytatem. Opublikowane artykuły powinny zawierać listę wykorzystanych materiałów i, tam gdzie dotyczy, informację na temat dofinansowania badań. Ponadto, autorzy nie mogą składać do publikacji materiałów, które wcześniej zostały opublikowane w tym samym kształcie w innych czasopismach. Jeśli podobne materiały zostały opublikowane w innych wydawnictwach lub zaprezentowane podczas konferencji lub sympozjów naukowych, podczas składania tekstu autor zobowiązany jest do podania tego faktu.

Do obowiązków autora tekstu zgłaszanego do „Bibliotekarza Podlaskiego” należy rzetelne i wierne prezentowanie wyników swych badań i analiz. Artykuł do publikacji powinien zawierać odpowiednią i wystarczającą ilość danych, które umożliwiałyby jego cytowanie przez innych autorów. Autorzy zobowiązani są do udziału w procesie recenzowania swych artykułów.

Przyjęte do druku w „Bibliotekarzu Podlaskim” artykuły nie mogą naruszać kanonu rzetelności i uczciwości naukowej oraz zasad etycznych i standardów obowiązujących w nauce.

Przykłady nieuczciwości naukowej obejmują, choć nie są ograniczone do następujących zjawisk: „ghostwriting” – z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji – oraz „guest authorship” (honorary authorship) – gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie ma miejsca, a pomimo to jest on autorem/współautorem publikacji. „Guest authorship” jest poważnym naruszeniem standardów i norm integralności naukowej i akademickiej i godzi w rzetelności i niezależność naukową autora.

Odkrycie przez autora błędów lub niepełnych, nierzetelnych danych w swoim tekście, który został zgłoszony do publikacji w „Bibliotekarzu Podlaskim”, powinno zostać zgłoszone wydawcy, dzięki czemu będzie można wdrożyć procedurę wycofania artykułu z procesu wydawniczego. Wszyscy autorzy mają obowiązek niezwłocznego dostarczenia informacji o wycofaniu publikacji lub korekty zauważonych błędów.

Autorzy zachowują prawo prezentowania swoich artykułów publikowanych w „Bibliotekarzu Podlaskim” na konferencjach i zjazdach naukowych.

Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji naukowo-badawczych muszą zostać przez autorów wymienione.

Artykuły muszą zawierać odpowiednio sformułowane podziękowanie i potwierdzenie wkładu osób trzecich. Autorzy zobowiązani są do wymienienia wszelkich publikacji, osób lub ustaleń prawnych, które wpłynęły na charakter i wyniki ich prac.


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE REDAKCJĘ:

Rada Redakcyjna pod przewodnictwem Redaktora Naczelnego „Bibliotekarza Podlaskiego” dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych materiałów, rekomendując lub – jeśli jest to uzasadnione stosowaniem przyjętych procedur wydawniczych – odrzucając przesłany materiał do publikacji i podejmuje ostateczną decyzję o zamieszczeniu w Czasopiśmie, biorąc pod uwagę oczekiwania czytelników i autorów. Wszystkie teksty przesłane do redakcji i zakwalifikowane do publikacji podlegają procesowi recenzji. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania. „Bibliotekarz Podlaski” stosuje zasadę double blind review, obustronnej anonimowości recenzentów i autorów w trakcie procedury oceny i kwalifikacji zgłoszonego do druku artykułu.

Na decyzję Wydawcy o przyjęciu do druku lub odrzuceniu artykułu w żaden sposób nie może oddziaływać ewentualny konflikt interesów obu stron.

Wydawca zobowiązany jest to przestrzegania procedur polityki Czasopisma w sprawach dotyczących praw autorskich i plagiatów.

Wydawca zobowiązany jest do dokonania oceny przesłanych rękopisów biorąc pod uwagę wyłącznie wartość naukową treści artykułu bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć lub orientację seksualną autorów.

Redakcja może przekazywać informacje dotyczące rękopisu wyłącznie autorowi, recenzentom, wydawcy lub wybranym członkom Rady Redakcyjnej. W sytuacji, gdy dostrzeżone zostaną błędy, Redakcja zobowiązana jest do publikacji stosownych poprawek lub do zamieszczenia informacji o odwołaniu publikacji.

W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowaniu przesłanego materiału, Redakcja nie może go w żaden sposób wykorzystać bez pisemnej zgody autora.

Rada Redakcyjna zobowiązana jest do rozpatrzenia wszelkich nieetycznych działań wydawniczych, nawet jeśli do ich ujawnienia dojdzie wiele lat od daty publikacji.


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW:

Recenzenci nie powinni być zaangażowani w proces recenzyjny tekstów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wywołać konflikt interesów wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z autorami.

Recenzent zobowiązany jest do zachowania obiektywności i powstrzymania się od osobistej krytyki. Recenzent zawsze powinien uzasadnić swoją ocenę przedstawiając własną argumentację.

W miarę możliwości, recenzenci powinni zidentyfikować fragmenty publikacji, które nie znalazły się w cytowaniach/przypisach autorskich, jak również poinformować o ewentualnych podobieństwach złożonej publikacji do innych wcześniej opublikowanych artykułów.

W przypadku materiałów, co do których podjęta zostanie decyzja o ich niepublikowaniu, nie mogą one być wykorzystane przez recenzentów do własnych celów bez uprzedniej zgody autora wyrażonej na piśmie.

Recenzje artykułów winne być przeprowadzane w sposób poufny. Podjęte decyzje zachowują klauzulę poufności.


ZASADY ETYKI (PROCES WYDAWNICZY):

Wraz z publikacją, wszystkie wersje złożonych artykułów naukowych pozostają do wglądu. W sytuacji, gdy dostępne jest kilka wersji tego samego artykułu, obowiązkiem Wydawcy jest zapewnienie ich czytelnego oznaczenia wraz z datą publikacji i numerem wersji.

Tłumaczenia artykułów wcześniej publikowanych w innych źródłach są dopuszczalne. Dotyczy to również rozszerzonych wersji materiałów pokonferencyjnych. W takich przypadkach, autor zobowiązany jest do podania wszystkich danych związanych z w/w publikacją dla zachowania pełnej przejrzystości, choć dodatkowo konieczne może okazać się uzyskanie stosownej zgody na publikację od pierwszego wydawcy publikującego tekst.

Kiedy autorzy w swoich publikacjach poruszają tematy interdyscyplinarne, powinni być świadomi jasno określonych zasad polityki Czasopisma, która w swoim zamierzeniu ma spełniać ich oczekiwania.