O czasopiśmie

"Bibliotekarz Podlaski" to recenzowane czasopismo naukowe, które według najnowszej listy MEiN w 2021 roku otrzymało 20 pkt. W latach 2019-2020 kwartalnik uczestniczył w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW. Z tego względu uzyskał 20 pkt (na 27832 pozycji w ministerialnym "Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów").
Pismo redagowane jest w ramach działalności naukowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, powstało na bazie wydawanego od 2000 do 2012 roku popularnonaukowego periodyku: „Bibliotekarz Podlaski. Białystok – Łomża – Suwałki”.
Na niniejszej stronie udostępniamy (patrz zakładka: NUMERY) w trybie open access journals wszystkie numery „Bibliotekarza” – od momentu przekształcenia czasopisma (tj. od numeru 26 [1/2013]) według standardów wyznaczonych dla pism naukowych. 

Archiwalne numery są dostępne również na poprzedniej wersji strony internetowej czasopisma http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl (patrz zakładka: ARCHIWUM NUMERÓW).

Wszystkie tomy wersji pierwotnej dostępne są na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej (http://pbc.biaman.pl/dlibra).
Od 2017 roku „Bibliotekarz Podlaski” zmienia częstotliwość wydawania, przekształcając się w kwartalnik.
Wersją referencyjną „Bibliotekarza Podlaskiego” jest wersja papierowa.
„Bibliotekarz Podlaski” wydawany jest w nakładzie 300 egzemplarzy.

Artykuły publikowane w czasopiśmie od roku 2019 (tom 42 nr 1/2019) dostępne są na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Problematyka artykułów zamieszczanych w „Bibliotekarzu Podlaskim” dotyczy literaturoznawstwa, nauki o literaturze, kulturze i historii oraz bibliologii i bibliotekoznawstwa pojmowanego jak najszerzej. „Bibliotekarz Podlaski” jest pismem naukowym, adresowanym przede wszystkim do polonistów, historyków, socjologów, kulturoznawców, bibliotekoznawców i bibliologów a także reprezentantów innych dziedzin humanistycznych. Periodyk publikuje prace naukowe poświęcone książce: jej powstawaniu, udostępnianiu, obiegowi czytelniczemu, a także związanym z nią zjawiskom literackim, społecznym, historycznym oraz kulturowym.

Podstawowymi działami pisma są:

 • Konteksty literackie i kulturowe
 • Bibliotekoznawstwo i bibliologia
 • Konteksty literaturoznawcze i historyczne
 • Wspomnienia i pożegnania
 • Recenzje naukowe
 • Sprawozdania i komunikaty

W czasopiśmie zamieszcza się artykuły przede wszystkim na następujące tematy:

 • badania literaturoznawcze: historia i teoria literatury, filologia, komparatystyka, badania kulturowe,
 • badania krytycznoliterackie,
 • historia, szczególnie terenów: historycznego i współczesnego Podlasia, Polesia, Wielkiego Księstwa Litewskiego,
 • nauki społeczne, kulturoznawstwo,
 • szara literatura,
 • bibliologia,
 • biblioteki
 • projektowanie, tworzenie, eksploatacja i oceny efektywności systemów bibliotecznych,

Redakcja „Bibliotekarza Podlaskiego” preferuje w doborze tekstów do publikacji szczególnie te artykuły, które prezentują transdyscyplinarne i multidyscyplinarne, nowatorskie podejście do problemów badawczych.

Czasopismo zamieszcza także recenzje książek, prezentacje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a także najlepszych prac magisterskich. Interesują nas również sprawozdania z konferencji naukowych poświęconych dyscyplinom humanistycznym, a także teksty o charakterze wspomnieniowym.

 

Dlaczego „Bibliotekarz Podlaski”?

Zakresu tematycznego publikowanych u nas artykułów w żaden sposób nie ograniczamy, interesuje nas szeroko pojęta humanistyka w jej ujęciu transdyscyplinarnym, ponadregionalnym i ponadnarodowym. Jednak siedzibą Wydawcy czasopisma jest Białystok, największe miasto w północno-wschodniej Polsce, na Podlasiu. To specyficzny region, geograficznie i duchowo wyznaczający pogranicze Zachodu i Wschodu Europy, łączący odmienności językowe, narodowo-społeczne i historyczno-kulturowe. Z tego powodu ważnym celem „Bibliotekarza Podlaskiego” jest promocja tych właśnie swoistych cech regionu, które wspomagają przełamywanie stereotypów, uprzedzeń i światopoglądowych ograniczeń, pomagając tym samym w podnoszeniu ogólnego poziomu wrażliwości i społecznej samoakceptacji.