O czasopiśmie

"Bibliotekarz Podlaski" to recenzowane czasopismo naukowe, uczestniczące w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW. Z tego względu w latach 2019–2020 uzyskało 20 pkt (na 27832 pozycji w ministerialnym "Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów").
Pismo redagowane jest w ramach działalności naukowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, powstało na bazie wydawanego od 2000 do 2012 roku popularnonaukowego periodyku: „Bibliotekarz Podlaski. Białystok – Łomża – Suwałki”.
Na niniejszej stronie udostępniamy (patrz zakładka: NUMERY) w trybie open access journals wszystkie numery „Bibliotekarza” – od momentu przekształcenia czasopisma (tj. od numeru 26 [1/2013]) według standardów wyznaczonych dla pism naukowych. 

Archiwalne numery są dostępne również na poprzedniej wersji strony internetowej czasopisma http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl (patrz zakładka: ARCHIWUM NUMERÓW).

Wszystkie tomy wersji pierwotnej dostępne są na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej (http://pbc.biaman.pl/dlibra).
Od 2017 roku „Bibliotekarz Podlaski” zmienia częstotliwość wydawania, przekształcając się w kwartalnik.
Wersją referencyjną „Bibliotekarza Podlaskiego” jest wersja papierowa.
„Bibliotekarz Podlaski” wydawany jest w nakładzie 300 egzemplarzy.

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Problematyka artykułów zamieszczanych w „Bibliotekarzu Podlaskim” dotyczy bibliotekoznawstwa pojmowanego jak najszerzej, nauki o literaturze i historii. „Bibliotekarz Podlaski” jest pismem naukowym, adresowanym przede wszystkim do bibliotekoznawców, bibliologów, polonistów, historyków i socjologów, a także reprezentantów dziedzin humanistycznych. Periodyk publikuje prace naukowe poświęcone książce: jej powstawaniu, udostępnianiu, obiegowi czytelniczemu, a także związanym z nią zjawiskom literackim, społecznym, historycznym oraz kulturowym.

Pismo zawiera następujące działy:

 • Bibliologia i bibliotekoznawstwo
 • Konteksty literaturoznawcze i historyczne bibliologii i bibliotekoznawstwa
 • Wspomnienia i pożegnania
 • Recenzje, omówienia, sprawozdania naukowe

W czasopiśmie zamieszcza się artykuły przede wszystkim na następujące tematy:

 • projektowanie, tworzenie, eksploatacja i oceny efektywności systemów bibliotecznych,
 • bazy danych i metodyka opracowania i udostępniania danych, metadane,
  działalność informacyjna bibliotek,
 • biblioteki wirtualne, cyfrowe
 • szara literatura,
 • Internet, publikacje elektroniczne,
 • społeczeństwo informacyjne, komunikacja naukowa,
 • przetwarzanie wiedzy, organizacja i zarządzanie wiedzą,
 • badania literaturoznawcze: historia literatury, filologia, krytyka tekstu,
 • badania teoretycznoliterackie: teoria literatury, komparatystyka, badania kulturowe,
 • historia, szczególnie terenów: historycznego i współczesnego Podlasia, Polesia, Wielkiego Księstwa Litewskiego,
 • nauki społeczne, kulturoznawstwo.

Redakcja „Bibliotekarza Podlaskiego” preferuje w doborze tekstów do publikacji szczególnie te artykuły, które prezentują interdyscyplinarne, nowatorskie podejście do problemów badawczych.

Czasopismo zamieszcza także recenzje książek, prezentacje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a także najlepszych prac magisterskich. Interesują nas również sprawozdania z konferencji naukowych poświęconych dyscyplinom humanistycznym, a także teksty o charakterze wspomnieniowym.