"Bibliotekarz Podlaski" Tom 54 Nr 1/2022

„Bibliotekarz Podlaski” 1/2022 (LIV)

Zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego (1/2022) zatytułowanego „Marcel Proust, jego współcześni oraz spadkobiercy”. Temat numeru jest związany z 100. rocznicą śmierci tego, zaliczanego do najwybitniejszych francuskich, europejskich, ogólnoświatowych, pisarzy XX wieku.

W listopadzie 1922 roku, gdy Marcel Proust umiera w wieku 51 lat, jego dzieło dopiero zaczyna rozkwitać. Po blisko stu latach nadal zachwyca głębią i artyzmem.
W poszukiwaniu straconego czasu to nie tylko arcydzieło literatury światowej, ale również filozoficzna próba dotarcia do istoty ludzkiego bytu jako sztuki. Dotyka pierwotnych ludzkich tęsknot za harmonią i kairosem, stanowi swoistą werbalizację archaicznego symbolu Ouruborosa. Proust, odkrywając skomplikowane mechanizmy pamięci, staje na gruncie klasycznej filozofii europejskiej i podejmuje Sokratejskie wezwanie, by poznać samego siebie oraz próbuje rozwikłać problem Platońskiej anamnezy. Równolegle nawiązuje do Henri Bergsona pojmującego życie jako strumień doznań i działań jednostki.
Piękna literacka odpowiedź na egzystencjalne rozterki człowieka stanowi filar Proustowskiej twórczości. Dzieło o najwyższej wartości literackiej roztacza szerokie pola badawcze nie tylko przed literaturoznawcami, ale także przed specjalistami z zakresu filozofii, psychologii, historii, a nawet medycyny. Zaprasza do artystycznego dialogu malarzy, muzyków, rzeźbiarzy i architektów. Jednocześnie warto pamiętać, że Proust był też krytykiem sztuki, krytykiem literatury (Contre Sainte-Beuve), tłumaczem (La Bible d'Amiens, Sésame et les Lys) i że te sfery jego działalności zasługują na uwagę.
Stulecie Prousta, przypadające w 2022 roku, skłania do refleksji nad rozmaitymi aspektami jego niezwykłego dzieła, epoki, w której żył i tworzył oraz recepcji, jakiej się doczekał za życia i po śmierci. Jednocześnie zachęca też, w tym samym stopniu, do spojrzenia na dziedzictwo, które pozostawił i określenia wpływu, jaki wywarł na późniejszy rozwój literatury i krytyki.
Redakcja „Bibliotekarza Podlaskiego” pragnie włączyć się w obchody rocznicowe i zaprasza Państwa do współtworzenia tomu zatytułowanego:

„Marcel Proust, jego współcześni oraz spadkobiercy”

Proponujemy zagadnienia w obszarach literatury, filozofii, psychologii, historii, sztuki:
1. Proust w oczach współczesnych, współcześni w oczach Prousta.
2. Polscy krytycy literatury wobec dzieła Prousta
3. W poszukiwaniu straconego czasu jako fresk Belle époque.
4. Proust, pisarz epigon szkół literackich XIX wieku czy rewolucjonista?
5. Problematyka pamięci. Podróż w głąb czasu. Podróż w głąb siebie.
6. Proust jako spadkobierca filozofii klasycznej.
7. Proust, Bergson, Freud – mechanizmy pamięci, czasu, intuicji, osobowości, tożsamości.
8. Zmysły i język jako narzędzia samopoznania i autoanalizy.
9. Proust jako tłumacz, krytyk sztuki.
10. Język Prousta w aspektach technicznym, filozoficznym, literackim.
11. Styl Prousta.
12. Dandyzm (u) Prousta.
13. Proust i literatura francuska XX wieku jako inspiracja dla twórców polskich oraz europejskich – analiza komparatystyczna.


Redaktorem prowadzącym numeru monograficznego „Bibliotekarza Podlaskiego” będzie: dr hab. Agnieszka Włoczewska z Uniwersytetu w Białymstoku.

Na teksty czekamy do 31 stycznia 2022 roku, wcześniej, bo do końca grudnia 2021 roku, prosimy przesłać deklarację uczestnictwa w tym projekcie oraz formułę tematu w wersji roboczej.

Zgłoszenia prosimy kierować pod jeden z poniższych e-maili:

a.wloczewska@uwb.edu.pl
jlawski@wp.pl
bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl
lukasz.zabielski@ksiaznicapodlaska.pl

albo poprzez stronę internetową „Bibliotekarza Podlaskiego” (OJS): https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/about/submissions