Obieg tekstów

1. Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przed zgłoszeniem artykułu do "Bibliotekarza Podlaskiego" prosimy o sprawdzenie czy spełnia on poniższe kryteria:

- Tekst nie był wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność w związku z oryginalnością, nienaruszaniem praw osób trzecich odnośnie nadsyłanych do naszego czasopisma prac, które nie mogą stanowić w żadnej części plagiatu lub zawierać fałszywych lub nieuczciwie przygotowanych danych. Jeśli w tekście wykorzystane zostały fragmenty tekstu lub koncepcje innych autorów, należy odnotować to właściwym przypisem lub cytatem. Opublikowane artykuły powinny zawierać listę wykorzystanych materiałów i, tam gdzie dotyczy, informację na temat dofinansowania badań. Jeśli podobne materiały lub fragmenty tekstu zostały opublikowane w innych wydawnictwach lub zaprezentowane podczas konferencji lub sympozjów naukowych, podczas składania tekstu autor zobowiązany jest do podania tego faktu.

- Tekst spełnia wymogi etyczne (określone szczegółowo w ETYCE AUTORÓW). Niedopuszczalne są teksty w odniesieniu do których zachodzi przypadek zatajonego autorstwa (ghostwriting) lub znikomego/fikcyjnego autorstwa (guest authoship)

- Tekst spełnia wymogi formalne oraz techniczne (określone szczegółowo we WSKAZÓWKACH EDYTORSKICH). Tekst został przygotowany w formacie edytowalnym. Do tekstu dołączona jest: bibliografia załącznikowa, trzy streszczenia: w języku artykułu, języku polskim i języku angielskim  (streszczenie musi zawierać: 3  najważniejsze tezy artykułu oraz w kilku zdaniach streszczenie głównej problematyki), słowa-klucze (maksymalnie 5 -6 słów), notkę biograficzną (afiliacja, numer ORCID autora, krótki biogram: maksymalnie 100 słów, 500 znaków ze spacjami, adres mailowy – jeśli autor nie zastrzegł)

- Ilustracje, wykresy itp. występujące w tekście dostarczone w osobnych plikach w rozdzielczości minimum 300 dpi wraz ze zgodą na wykorzystanie (prawa autorskie)

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach (CC BY-SA). Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na niniejszej licencji.

Zgoda autora na druk tekstu w „Bibliotekarzu Podlaskim” oznacza jednocześnie zgodę na publikację w wersji elektronicznej on-line. Wersją referencyjną czasopisma jest wersja papierowa.

2. Zgłoszenie tekstu

3. Zasady recenzowania

a) Kwalifikacja do recenzji zewnętrznej:

- Teksty zgłoszone do „Bibliotekarza Podlaskiego” podlegają weryfikacji:

Formalnej: powinny spełniać kryteria określone w punkcie 1.        

Tematycznej: zgodności treści z tematem przewodnim zaplanowanych numerów czasopisma oraz ogólnej wizji zespołu redakcyjnego „Bibliotekarza Podlaskiego” w kwestii kolejnych numerów czasopisma ze szczególnym uwzględnieniem wysokiego poziomu merytorycznego, nowatorskiego ujęcia tematu, aktualności tematyki zgłoszonego tekstu . Teksty nadsyłane do "Bibliotekarza Podlaskiego" winny spełniać kryteria publikacji naukowej, tj. umożliwiać zakwalifikowanie ich jako artykułów przeglądowych, źródłowych, lub polemicznych.

- O fakcie wstępnej weryfikacji tekstu informowany jest jego autor.

- Weryfikacji dokonuje redakcja przy współudziale członków Rady naukowej oraz niezależnych recenzentów wewnętrznych (redaktorów, którzy dokonaliby tzw. „pierwszego czytania”, wstępnej recenzji, uwzględniając kryteria formalne i tematyczne)

- Teksty ostatecznie zakwalifikowane przez Redakcję (z uwzględnieniem uwag członków Rady naukowej i recenzentów wewnętrznych) do recenzji właściwej, przed ich przesłaniem do recenzentów zewnętrznych, podlegają weryfikacji przez program antyplagiatowy (Similarity Cross Check). Jednocześnie recenzenci są zobowiązani do informowania Redakcji o podejrzeniu wszelkiego rodzaju nierzetelności naukowych (w tym plagiatu) recenzowanej publikacji. Redakcja ma obowiązek zweryfikowania wszelkich tego typu informacji i ustosunkowania się do podejrzeń (patrz: PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA).

- Publikacje z działów: „Sprawozdania i komunikaty”, „Wspomnienia” nie podlegają weryfikacji w programie antyplagiatowym.

- O fakcie zakwalifikowania tekstu do recenzji zewnętrznej informowany jest jego autor.

b) Recenzja zewnętrzna:

- Redaktor naczelny wraz z redaktorami tematycznymi każdego numeru powołują dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy niezależnie od siebie i Redakcji oceniają każdy zgłoszony do publikacji tekst. W przypadku tekstów w języku obcym, przynajmniej jeden z recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej. Ocenie podlegają tylko te teksty, które poddane zostały wcześniej procedurze antyplagiatowej.

- Recenzenci zgodnie z zasadami etycznymi (patrz: ETYKA RECENZENTÓW) i z dbałością o jak najwyższy poziom merytoryczny czasopisma dokonują oceny poszczególnych tekstów. Recenzowanie jest anonimowe i odbywa się według modelu tzw. double-blinded review proces (autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości).

- Recenzja ma formę pisemną (patrz: FORMULARZ RECENZENCKI). Recenzent przedstawia ocenę ogólną, szczegółowe uwagi oraz jednoznacznie określa czy tekst przyjąć do druku (bez poprawek lub z uwzględnieniem uwag) czy też odrzucić.

- W przypadku jednej recenzji negatywnej  Redaktor naczelny może, o ile zajdzie taka potrzeba, podjąć decyzję o poddaniu tekstu dodatkowej ocenie przez trzeciego niezależnego recenzenta, który oceni tekst również w trybie double-blinded review proces. W sytuacji, gdy obie recenzje będą negatywne, tekst zostaje automatycznie odrzucony.

4. Korekta autorska i redakcja:

- Na podstawie otrzymanych uwag od obu zewnętrznych recenzentów Redakcja dokonuje ostatecznej decyzji o przyjęciu artykułu do druku. Redaktorowi naczelnemu w porozumieniu z redaktorami naukowymi poszczególnych numerów  przysługuje prawo wyboru tekstów zgodnie z planowaną tematyką zeszytu.

- Wyboru tematu przewodniego kolejnych numerów czasopisma dokonuje zespół redakcyjny, a zatwierdza Redaktor naczelny.

- Redakcja informuje autora o przyjęciu bądź odrzuceniu jego tekstu do druku. Argumentuje swoją decyzję. W wybranych przypadkach  Redakcja może zezwolić na zapoznanie się autora z treścią recenzji (bez ujawniania nazwiska recenzenta). Redakcja nie jest w żadnym wypadku zobligowana do ujawniania treści recenzji.

- W przypadku konieczności dokonania poprawek w tekście szczegółowa opinia recenzenta (zawierająca wskazówki dotyczące poprawek) jest przekazywana autorowi za pośrednictwem Redakcji, bez ujawniania nazwiska recenzenta. Autor wprowadza ewentualne zmiany sugerowane przez recenzentów, redaktorów tematycznych, redaktora naczelnego i korektora. Redakcja w porozumieniu z autorem wyznacza ostateczny termin oddania poprawionych tekstów.

5. Adiustacja końcowa:

Redakcja zastrzega sobie prawo do następujących ingerencji w tekst (po konsultacjach z autorem):

- wprowadzenia korekt stylistycznych, interpunkcyjnych itp.;

- dokonywania skrótów w tekstach artykułów;

- żądania wprowadzenia lub przeredagowania przypisów, bibliografii załącznikowej, noty biograficznej oraz streszczeń.

6. Zamknięcie numeru. Przedłożenie opinii o numerze przez członków Rady naukowej. Dyskusja w gronie Rady redakcyjnej.

7. Publikowanie artykułów po podpisaniu przez autorów umowy licencyjnej. Nieodesłanie tekstu przesłanego do korekty autorskiej będzie rozumiane jako zgoda autora na jego opublikowanie w bieżącej postaci.

8. Do czasu ukazania się tekstu drukiem autor powinien przechowywać kopię złożonych do publikacji materiałów.