Zgłoś tekst
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Czy tekst został przygotowany w formacie edytowalnym
 • Czy przygotowano bibliografię załącznikową
 • Czy przygotowano streszczenie w języku polskim (3 najważniejsze tezy artykułu oraz w kilku zdaniach streszczenie głównej problematyki)
 • Czy wprowadzono ORCID autora
 • Czy wyraża Pani/Pan zgodę na objęcie artykułu wolnymi licencjami
 • Czy wprowadzono notkę biograficzną (afiliacja: około 100 słów, 500 znaków ze spacjami)

Wytyczne dla autorów

Tekst nie może być wcześniej opublikowany oraz nie może być złożony do druku w innym wydawnictwie. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność w związku z oryginalnością, nienaruszaniem praw osób trzecich odnośnie nadsyłanych do naszego czasopisma prac, które nie mogą stanowić w żadnej części plagiatu lub zawierać fałszywych lub nieuczciwie przygotowanych danych. Jeśli w tekście wykorzystane zostały fragmenty tekstu lub koncepcje innych autorów, należy odnotować to właściwym przypisem lub cytatem. Opublikowane artykuły powinny zawierać listę wykorzystanych materiałów i, tam gdzie dotyczy, informację na temat dofinansowania badań. Jeśli podobne materiały lub fragmenty tekstu zostały opublikowane w innych wydawnictwach lub zaprezentowane podczas konferencji lub sympozjów naukowych, podczas składania tekstu autor zobowiązany jest do podania tego faktu.

Tekst powinien spełniać wymogi etyczne (określone szczegółowo w ETYCE AUTORÓW). Niedopuszczalne są teksty w odniesieniu do których zachodzi przypadek zatajonego autorstwa (ghostwriting) lub znikomego/fikcyjnego autorstwa (guest authoship)

Tekst powinien spełniać wymogi formalne (edytorskie) 

Szczegółowe wymogi edytorskie przedstawiono w zakładce WSKAZÓWKI EDYTORSKIE

Szczegółowy obieg tekstów zgłaszanych do "Bibliotekarza Podlaskiego" przedstawiono w zakładce OBIEG TEKSTÓW

Wyboru tematu przewodniego kolejnych numerów czasopisma dokonuje zespół redakcyjny, a zatwierdza Redaktor Naczelny.

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach (CC BY-SA). Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na niniejszej licencji.

Pobierz umowę DOCX

Pobierz umowę PDF

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok [dalej: Książnica Podlaska];
 2. Książnica Podlaska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ksiaznicapodlaska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych identyfikacyjnych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, afiliacja (reprezentowana instytucja naukowa), adres e-mail, numer telefonu;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu upowszechniania kultury i popularyzacji nauki, w tym promocji czytelnictwa w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, poprzez opublikowanie artykułu w „Bibliotekarzu Podlaskim. Ogólnopolskim Naukowym Piśmie Bibliotekoznawczym i Bibliologicznym”, jego wersji drukowanej (papierowej) oraz elektronicznej na stronie „Bibliotekarza Podlaskiego” (http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl) i bazach danych, z którymi „Bibliotekarz Podlaski” współpracuje (BazHum: http://bazhum.pl/bib/journal/838/) oraz na profilu Facebook, Instagram, Twitter Książnicy Podlaskiej, a także w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora;
 5. przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:
 6. a) za dobrowolnie wyrażoną zgodą na publikację w Internecie na stronach internetowych wymienionych w punkcie 4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 7. b) w przypadku opublikowania artykułu w „Bibliotekarzu Podlaskim” na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom: podmiot drukujący;
 10. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 11. przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w odniesieniu do danych opublikowanych w Internecie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na zamieszczanie informacji o publikacji na profilu Facebook, Instagram, Twitter Książnicy Podlaskiej. Firmy te przetwarzają dane zgodnie z programem Tarcza Prywatności;
 13. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 14. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do opublikowania artykułu w „Bibliotekarzu Podlaskim”, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości opublikowania artykułu;
 15. podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.