Dla recenzentów

„Bibliotekarz Podlaski” posługuje się następującym schematem obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania:

1. Wstępna kwalifikacja do druku (Rada Redakcyjna). Kwestie sporne lub wątpliwości rozstrzyga wybrany członek Rady Naukowej, specjalizujący się w danej dziedzinie nauki o bibliotece, książce, literaturze, historii czy socjologii.
2. Przekazanie materiałów do recenzji naukowej.
3. Przedstawienie autorom informacji o przyjęciu tekstów do druku i ewentualnym wprowadzeniu zmian sugerowanych przez recenzentów. Określenie terminów oddania poprawionych tekstów.
4. Adiustacja końcowa (Rada Redakcyjna, redaktor językowy). Redakcja zastrzega sobie prawo do następujących ingerencji w tekst (po konsultacjach z autorem):
- wprowadzenia korekt stylistycznych, interpunkcyjnych itp.;
- dokonywania skrótów w tekstach artykułów;
- żądania wprowadzenia lub przeredagowania przypisów.
5. Zamknięcie numeru.
6. Przedłożenie opinii o numerze przez członków Rady Naukowej. Dyskusja w gronie Rady Redakcyjnej.

FORMULARZ RECENZENCKI W ZAŁĄCZNIKU