Historia

„Bibliotekarz Podlaski” jest pismem, które powstało w 2000 roku z inicjatywy Jana Leończuka, dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, który został jego Redaktorem Naczelnym, oraz prof. dr hab. Anny Sitarskiej, która objęła funkcję Redaktora Naukowego pisma. Periodyk ten został powołany do istnienia, by wypełnić istotną lukę: na terenie województwa podlaskiego nie wydawano wówczas ani jednego pisma, które zajmowałoby się dziedziną bibliologii, bibliotekoznawstwa, czyli szeroko rozumianych nauk o książce, ale także praktycznymi problemami bibliotek na terenie województwa, stanem czytelnictwa, perspektywami nowych rozwiązań – i tym podobnymi kwestiami.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na takie pismo, zaproszono do współpracy specjalistów, naukowców, bibliotekarzy oraz ludzi kultury z całego województwa, a także z ośrodków naukowych w Polsce. Obok tematów związanych z życiem biblioteki pojawiały się także na łamach „Bibliotekarza Podlaskiego” artykuły specjalistów, reprezentujących różne dziedziny humanistyki: historię, literaturoznawstwo, czy też nauki społeczne. W takiej formie pismo ukazywało się regularnie przez dekadę, dwa razy w roku.

W 2012 roku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego zyskała status biblioteki naukowej. Otworzyło to przed nią zupełnie nowe możliwości – takie, jak prowadzenie ogólnopolskiego, recenzowanego czasopisma naukowego z międzynarodową radą naukową i stałym gronem współpracowników.

W 2013 roku funkcję redaktora naczelnego objął prof. dr hab. Jarosław Ławski, kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Dokonano wówczas przekształcenia „Bibliotekarza” w periodyk spełniający kryteria punktowanego czasopisma naukowego. Utworzono międzynarodową Radę Naukową czasopisma, zaproszono znakomitych uczonych z Polski i ze świata do współpracy w tworzeniu czasopisma – część badaczy włączono do listy recenzentów. Przewodniczącą Rady Naukowej została specjalistka w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, prof. dr hab. Anna Sitarska. Od 4 maja 2014 roku funkcję redaktora naczelnego pełni dr Łukasz Zabielski, pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej oraz współpracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. O kształt i poziom pisma dbają Redaktorzy, międzynarodowa Rada Naukowa, recenzenci z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce i w Europie, a także zespół naukowy „Glogerianum”, powołany w Książnicy Podlaskiej na potrzeby prowadzonych przez nią badań naukowych (obecnie jest to między innymi projekt edycji krytycznej dzieł rozproszonych Zygmunta Glogera, prowadzony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki).

„Bibliotekarz Podlaski” jest pismem adresowanym przede wszystkim do bibliotekoznawców, bibliologów, polonistów, historyków i socjologów, a także reprezentantów innych dziedzin humanistycznych. Periodyk publikuje prace naukowe poświęcone książce: jej powstawaniu, udostępnianiu, obiegowi czytelniczemu, a także związanym z nią zjawiskom literackim, społecznym, historycznym oraz kulturowym.

Pismo zawiera następujące działy:

– Bibliologia i bibliotekoznawstwo

– Konteksty literaturoznawcze i historyczne bibliologii i bibliotekoznawstwa

– Wspomnienia i pożegnania

– Recenzje, omówienia, sprawozdania naukowe