Etyka redakcji

Rada Redakcyjna pod przewodnictwem Redaktora Naczelnego „Bibliotekarza Podlaskiego” dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych materiałów, rekomendując lub – jeśli jest to uzasadnione stosowaniem przyjętych procedur wydawniczych – odrzucając przesłany materiał do publikacji i podejmuje ostateczną decyzję o zamieszczeniu w Czasopiśmie, biorąc pod uwagę oczekiwania czytelników i autorów. Wszystkie teksty przesłane do redakcji i zakwalifikowane do publikacji podlegają procesowi recenzji. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania. „Bibliotekarz Podlaski” stosuje zasadę double blind review, obustronnej anonimowości recenzentów i autorów w trakcie procedury oceny i kwalifikacji zgłoszonego do druku artykułu.

Na decyzję Wydawcy o przyjęciu do druku lub odrzuceniu artykułu w żaden sposób nie może oddziaływać ewentualny konflikt interesów obu stron.

Wydawca zobowiązany jest to przestrzegania procedur polityki Czasopisma w sprawach dotyczących praw autorskich i plagiatów.

Wydawca zobowiązany jest do dokonania oceny przesłanych rękopisów biorąc pod uwagę wyłącznie wartość naukową treści artykułu bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć lub orientację seksualną autorów.

Redakcja może przekazywać informacje dotyczące rękopisu wyłącznie autorowi, recenzentom, wydawcy lub wybranym członkom Rady Redakcyjnej. W sytuacji, gdy dostrzeżone zostaną błędy, Redakcja zobowiązana jest do publikacji stosownych poprawek lub do zamieszczenia informacji o odwołaniu publikacji.

W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowaniu przesłanego materiału, Redakcja nie może go w żaden sposób wykorzystać bez pisemnej zgody autora.

Rada Redakcyjna zobowiązana jest do rozpatrzenia wszelkich nieetycznych działań wydawniczych, nawet jeśli do ich ujawnienia dojdzie wiele lat od daty publikacji.