Etyka autorów

Rada Redakcyjna „Bibliotekarza Podlaskiego” podejmuje decyzję o przyjęciu do publikacji artykułu po uprzednim zbadaniu stopnia jego oryginalności, aktualności poruszanej problematyki, wartości merytorycznej i jasności przekazu, w oparciu o związek nadesłanego artykułu z tematami objętymi zakresem kompetencji Czasopisma.


Artykuły są publikowane po podpisaniu przez autorów umowy licencyjnej.

Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność w związku z oryginalnością, nienaruszaniem praw osób trzecich odnośnie nadsyłanych do naszego czasopisma prac, które nie mogą stanowić w żadnej części plagiatu lub zawierać fałszywych lub nieuczciwie podanych danych. Jeśli w tekście wykorzystane zostały fragmenty lub stwierdzenia innych autorów, należy odnotować to właściwym przypisem lub cytatem. Opublikowane artykuły powinny zawierać listę wykorzystanych materiałów i, tam gdzie dotyczy, informację na temat dofinansowania badań. Ponadto, autorzy nie mogą składać do publikacji materiałów, które wcześniej zostały opublikowane w tym samym kształcie w innych czasopismach. Jeśli podobne materiały zostały opublikowane w innych wydawnictwach lub zaprezentowane podczas konferencji lub sympozjów naukowych, podczas składania tekstu autor zobowiązany jest do podania tego faktu.

Do obowiązków autora tekstu zgłaszanego do „Bibliotekarza Podlaskiego” należy rzetelne i wierne prezentowanie wyników swych badań i analiz. Artykuł do publikacji powinien zawierać odpowiednią i wystarczającą ilość danych, które umożliwiałyby jego cytowanie przez innych autorów. Autorzy zobowiązani są do udziału w procesie recenzowania swych artykułów.

Przyjęte do druku w „Bibliotekarzu Podlaskim” artykuły nie mogą naruszać kanonu rzetelności i uczciwości naukowej oraz zasad etycznych i standardów obowiązujących w nauce.

Przykłady nieuczciwości naukowej obejmują, choć nie są ograniczone do następujących zjawisk: „ghostwriting” – z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji – oraz „guest authorship” (honorary authorship) – gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie ma miejsca, a pomimo to jest on autorem/współautorem publikacji. „Guest authorship” jest poważnym naruszeniem standardów i norm integralności naukowej i akademickiej i godzi w rzetelności i niezależność naukową autora.

Odkrycie przez autora błędów lub niepełnych, nierzetelnych danych w swoim tekście, który został zgłoszony do publikacji w „Bibliotekarzu Podlaskim”, powinno zostać zgłoszone wydawcy, dzięki czemu będzie można wdrożyć procedurę wycofania artykułu z procesu wydawniczego. Wszyscy autorzy mają obowiązek niezwłocznego dostarczenia informacji o wycofaniu publikacji lub korekty zauważonych błędów.

Autorzy zachowują prawo prezentowania swoich artykułów publikowanych w „Bibliotekarzu Podlaskim” na konferencjach i zjazdach naukowych.

Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji naukowo-badawczych muszą zostać przez autorów wymienione.

Artykuły muszą zawierać odpowiednio sformułowane podziękowanie i potwierdzenie wkładu osób trzecich. Autorzy zobowiązani są do wymienienia wszelkich publikacji, osób lub ustaleń prawnych, które wpłynęły na charakter i wyniki ich prac.