Connotations of Vilnius in the Polish version of Algis Kalėda’s book "In the Search of the Poetic Identity of Vilnius" (2016)
PDF (Język Polski)

Keywords

Algis Kalėda
Vilnius
linguistic image of the city
connotations

How to Cite

Fedorowicz, I., & Geben, K. (2019). Connotations of Vilnius in the Polish version of Algis Kalėda’s book "In the Search of the Poetic Identity of Vilnius" (2016). Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 43(2), 121–142. https://doi.org/10.36770/bp.12

Abstract

The authors of the article, on the ground of literary and linguistic methodology, analyze the creative profile and achievements of Professor Algis Kalėda (1952–2017), a well-known Lithuanian literature researcher, poet, literary critic and translator. The main object of the analysis is a collection of Kalėda’s essays "In the Search of the Poetic Identity of Vilnius" (2016), and the purpose of the analysis is to show multicultural contexts in the reception of this unique city.

https://doi.org/10.36770/bp.12
PDF (Język Polski)

References

Bartmiński, Jerzy. „Perspektywa semazjologiczna i onomazjologiczna badaniach językowego obrazu świata”. Poradnik Językowy, nr 1 (2015): 14–29.

Bartmiński, Jerzy, i Stanisława Niebrzegowska. „Profile a podmiotowa interpretacja świata”. W Profilowanie w języku i w tekście, zredagowane przez Jerzy Bartmiński i Ryszard Tokarski, 211–24. Lublin, 1998.

Bereś, Stanisław. Ostatnia wileńska plejada: szkice o poezji kręgu Żagarów. Warszawa: Wydawnictwo PEN, 1990.

Bujnicki, Tadeusz. Na pograniczach, kresach i poza granicami: studia. Zredagowane przez Michał Siedlecki i Łukasz Zabielski. Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2014.

Bujnicki, Tadeusz. „Obraz Wilna w międzywojennej poezji wileńskiej (1922–1939)”. W Wilno – Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21–24 IX 1989, zredagowane przez Elżbieta Feliksiak, 321–50. Białystok, 1992.

Doroszewski, Witold. Słownik języka polskiego. T. I–XI. Warszawa, 1958.

Dunin, Janusz. „Wśród wileńskich mitów i realiów”. Odra. Miesięcznik Społeczno-kulturalny, nr 6 (1990): 27–30.

Fedorowicz, Irena. „«Filologia kłopotliwej mniejszości». Wczoraj i dzisiaj polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim”. Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 16 (2016): 103–17.

Feliksiak, Elżbieta. „Wileńska pamięć polskiej literatury powojennej. Uwarunkowania i źródła powojennej pamięci”. W Kultura międzywojennego Wilna. Materiały konferencji w Trokach (28–30 IV 1993), zredagowane przez Anna Kieżuń, 9–34. Białystok, 1994.

Feliksiak, Elżbieta, Marta Skorko-Barańska, i Paweł Waszak, red. Tobie Wilno: antologia poetycka. Wyd. 2 rozsz. Białystok: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 1992.

Grzegorczykowa, Renata. „Pojęcie językowego obraz świata”. W Językowy obraz świata, zredagowane przez Jerzy Bartmiński, 39–46. Lublin, 1990.

Kadyjewska, Anna. „Problematyka obrazu świata w badaniach języka pisarza (na przykładzie pism Cypriana Norwida)”. W Semantyka tekstu artystycznego, zredagowane przez Anna Pajdzińska i Ryszard Tokarski, 321–32. Lublin, 2001.

Kalėda, Algis. Ieškant poetinės Vilniaus tapatybės = W poszukiwaniu poetyckiej tożsamości Wilna = In search of poetical identity of Vilnius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016.

Kalėda, Algis. Mitų ir poezijos žemė. Lietuva lenkų literatūroje. Monografija. Vilnius: Lietuvių Literatūros ir Tautosakos Institutas, 2011.

Kalėda, Algis. Od M do M: szkice o literaturze polskiej i litewskiej. Warszawa: Exlibris Galeria Polskiej Książki, 2005.

Kalėda, Algis. „Pomiędzy dwiema Ojczyznami”. Kwartalnik Polonicum, nr 18 (2015): 44–49.

Kalėda, Algis. „Rojaus ieškojimai: metafizinis Miłoszas”. W W kręgu idei Miłoszowskich. Studia nad życiem i twórczością Czesława Miłosza, zredagowane przez Teresa Dalecka i Mirosław Dawlewicz, 17–33. Vilnius, 2011.

Kalėda, Algis. „Sugestywność poezji Teodora Bujnickiego (z perspektywy odbiorcy litewskiego)”. W Teodor Bujnicki – ostatni bard Wielkiego Księstwa Litewskiego, zredagowane przez Tadeusz Bujnicki, 153–64. Białystok, 2012.

Kalėda, Algis. „Szukanie Wilna, czyli jak być Europejczykiem”. W W ogrodzie świata. Profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny, zredagowane przez Łukasz Tischner i Józef Wróbel, 221–30. Kraków, 2015.

Kalėda, Algis. „Tėvynės vaizdiniai „Žagarų“ grupės kūryboje”. W Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1900–1940, zredagowane przez Alma Lapinskienė, 248–55. Vilnius, 1998.

Keinys, Stasys. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas”. Udostępniono 27 listopad 2019. http://lkiis.lki.lt/.

Kieżuń, Anna, red. Kultura międzywojennego Wilna: materiały konferencji w Trokach (28-30 VI 1993). Białystok: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 1994.

Kozłowska, Anna. „Problemy z idiolektem”. W Język pisarzy jako problem lingwistyki, zredagowane przez Anna Kozłowska i Tomasz Korpysz, 2:111–31. Warszawa, 2009.

Lapinskene, Alma Pranaŭna, i Donata Linčiuvienė, red. Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001.

Lapinskienė, Alma, i Vanda Šatkuvienė, red. Vilniaus kulturinis gyvenimas: tautų polilogas 1900-1945. Vilnius: Lietuviu literaturos ir tautosakos institutas, 2012.

Lorenz, Stanisław. „Moje wizje Wilna”. W Wilno – Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21–24 IX 1989, zredagowane przez Elżbieta Feliksiak, 13–26. Białystok, 1992.

Miłosz, Czesław. Rinktiniai eilėraščiai. Zredagowane przez Algis Kalėda. Przetłumaczone przez Vytautas Ališauskas. Vilnius: Baltos lankos, 1997.

Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława. „O profilowaniu językowego obrazu świata”. Poradnik Językowy, nr 1 (2015): 30–44.

Rozmysłowicz, Joanna. „Kalėda: Pierwsze spotkanie z Miłoszem było dziwne”. Wiadomości Znad Wilii, 17 maj 2016. https://zw.lt/radar-wilenski/kaleda-pierwsze-spotkanie-z-miloszem-bylo-dziwne/.

Sawicka, Elżbieta. „Moje Wilno”. Odra. Miesięcznik Społeczno-kulturalny, nr 6 (1990): 21–26.

Śmigielski, Tomasz. „Mityczne obrazy Wilna w literaturze okresu międzywojennego”. W Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. Materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14–17 IX 1994, zredagowane przez Elżbieta Feliksiak i Anna Kieżuń, 4: Literatura:177–202. Białystok, 1996.

Tokarski, Ryszard. „Słownictwo jako interpretacja świata”. W Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, zredagowane przez Jerzy Bartmiński, T. 2: Współczesny język polski. Wrocław, 1993.

Turkiewicz, Halina. „Wielokulturowe reminiscencje w poezji regionalistów wileńskich”. W Tożsamość na styku kultur, zredagowane przez Irena Masojć i Halina Sokołowska, 2: Zbiór studiów:295–308. Wilno, 2011.

Turkiewicz, Halina. „Wilno w twórczości współczesnych polskich poetów Litwy”. W Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. Materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14–17 IX 1994, zredagowane przez Elżbieta Feliksiak i Anna Kieżuń, 4: Literatura:287–306. Białystok, 1996.

Turkiewicz, Halina. „Współczesna polska poezja Wileńszczyzny. Kontekst litewski”. W Tożsamość na styku kultur, zredagowane przez Irena Masojć i Halina Sokołowska, 3: Zbiór studiów:118–32. Wilno, 2016.

Viktorija, Daujotytė, i Kvietkauskas Mindaugas. Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai. Vilnius, 2011.

Zajączkowska, Wanda. „Literackie związki nierozłączne. Rozmowa z doc. dr. Algisem Kalėdą, kierownikiem Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego”. Słowo Wileńskie, nr 20 (17–23 maja) (1996): 9.

Zieniewicz, Andrzej. Idące Wilno: szkice o Żagarach. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.