Nierzeczywistość biegu dziejów: Cyprian Kamil Norwid, Mieczysław Jastrun, Kazimierz Brandys
PDF

Słowa kluczowe

silence
Romanticism
20th-century poetry
comparative studies
war literature

Jak cytować

Foltyniak-Pękala, A. (2021). Nierzeczywistość biegu dziejów: Cyprian Kamil Norwid, Mieczysław Jastrun, Kazimierz Brandys. Bibliotekarz Podlaski, 50(1), 139-150. https://doi.org/10.36770/bp.581

Abstrakt

The article is an attempt to analyse Norwid’s tradition in post-war works by Mieczyslaw Jastrun and Kazimierz Brandys. It is in particular devoted to the issue of silence, which is related to the presence of the Holocaust in the writers’ works and its personal reception due to the Jewish origin signalled in their autobiographical traces. The analysis of such creativity allows for the formulation of two key conclusions. First of all, both writers are close to Norwid’s tradition of the poetics of the fragment. Brandys’ prose and Jastrun’s poems express a conviction that the world cannot be grasped in its entirety. Secondly, they both define silence in their own way. Silence becomes a key element in building a sense of identity, the acceptance of Jewish origin in times of war and persecution. Silence is an indispensable element of suffering and creation. 

https://doi.org/10.36770/bp.581
PDF

Bibliografia

Bell P.A., Greene Th. C., Fiher J.D., Baum A., Psychologia środowiskowa, Gdańsk 2004.

Błoński J., Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 2006.

Brandys K., Co nie jest prawdą. Notatki z życia i lektur, Warszawa 2003.

Brandys K., Miesiące 1978–1981, Warszawa 1997.

Brandys K., Zapamiętane, Warszawa 1995.

Dakowicz P., Historia – rzecz ludzka? Tradycja Norwidowska w wierszach Mieczysława Jastruna z lat 1939–1945, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, nr 13.

Feliksiak E., Norwidowski świat myśli, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, T. I: 1831–1863, red. A. Walicki, Warszawa 1973.

Foltyniak-Pękala A., Autopowieść. Dyskurs autobiograficzny w prozie Kazimierza Brandysa, Kraków 2019.

Gosk H., Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Wymiar nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 2009.

Gross N., Żydowski problem Mieczysława Jastruna, [w:] tenże, Poeci i Szoa. Obraz zagłady Żydów w poezji polskiej, Sosnowiec 1993.

Jastrun M., Dzienniki i wspomnienia, Warszawa 1955.

M. Jastrun, Rzecz ludzka, Warszawa 1949.

Kelling G. L., Coles C., Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communites, 1982.

L. T. Zaraźliwe zło, „Świat Nauki” 2009, z. 2.

Melchiorski R., „Sprawa Jastruna”? (W świetle wypowiedzi publicystyczno-krytycznych i nowych publikacji po 1989 roku – rekonesans), „Literaturoznawstwo: historia, teoria, metodologia, krytyka” 2012–2013, 1(6)-2(7).

Norwid C. K., Milczenie, dostęp online https://literat.ug.edu.pl/nproza/silence1.htm

Prokop-Janiec E., Żyd – Polak – artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie, „Teksty Drugie” 2001, nr 1.

Śniedziewski P., Poeta „skąpy w mowie” o milczeniu u Norwida, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 98/4.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.