Market - Bargaining - Exchange as a Framework for Spatial Boundaries (N. Gogol – H. Kvitka-Osnovianeko)
PDF (Українська)

Keywords

anthropology
social experience
pragmatism
bodily
fair

How to Cite

Malinowski, A. (2021). Market - Bargaining - Exchange as a Framework for Spatial Boundaries (N. Gogol – H. Kvitka-Osnovianeko). Bibliotekarz Podlaski, 51(2), 63-82. https://doi.org/10.36770/bp.600

Abstract

A fair – a successful demonstration form of the translation of social experience, tradition, customary rules in the form of collective action. This is an all-public action with the representation of the symbolic series of culture, era, and society.
Given the honourable place of the fair in the works of M. Gogol, V. Narizhniy, M. Pogodin, G. Kvitka-Osnovyanenko, E. Grebinki, V. Sollogub, etc., it seems expedient to emphasize the modernity of its nature,
a radical change in relations between the subject and the object, or between the subject and the predicate, that is, the statement about this subject, its semantic definition. In other words, denotation gives way to a more virtual, fictitious relationship between the participants (subjects) of the fair and its objects.
The gallery of fairs is opened with an embodiment of a two-vector-oriented culture by M. Gogol. In his “Sorochinsky Fair” (1831), he allegedly programmed the further reception of this image, and his primacy, the authority of all recognized.

Indeed, Gogol creates the fair primarily not in the plane of the narrative, but as a field for experiment, a space of various communicative discourses of pragmatic orientation. Therefore, a literary, verbal-mimetic
expression serves here as a powerful tool for constructing a spectacular dramatic action with many acts, scenes and microscales, genre pictures and anecdotal inserts. The effect of suggestive suggestion, literally the modelling of juicy images, facilitates a meeting of human life with the world through experience, communication, knowledge and the discovery of unfamiliar spheres. 

https://doi.org/10.36770/bp.600
PDF (Українська)

References

Adorno T., Estieticzeskaja tieorija, Moskwa 2001.

Bachtin M. M., Tworczestwo Fransua Rable i narodnaja kultura Sriedniewiekowja i Rieniessansa, Moskwa 1990.

Bowsuniwsʹka T., Istoriiaukrajinsʹkoji jestietiki pierszoji Połowinixixstołittia, Kijiw 2001.

Burdje P., Naczała. Choses dites, Moskwa 1994.

Czyżewśkyj D., Ukrajinśkeliteraturne baroko, Kyjiw 2003.

Gietierotopii: miry, granicy,powiestwowanije, „Wilnius” 2015, Wyp. 57 (5).

Hałkina Ja., Tiłesnistʹ w «nowij ukrajinśkij literaturi» («widczutnistʹ» chudożnich switiw I. Kotlarewśk, [w:] Antropołohija literatury: komunikacija, mowa, tiłesnistʹ, „Studia methodologica” 2008, Wyp. 25.

Hohol N. W., Yzbrannыeproyzwedenyja w 2-ch tomach, T. 1, Kyjiw 1983.

Hrebinka Je., Twory u trioch tomach. T. 1. Bajky. Poeziji. Opowidannia. Powisti, Kyjiw 1980.

Hrycenko O., Bazar. Narysy ukrajinśkoji popularnoji kultury, Kyjiw 1998, s. 41-55.

Hundorowa T., Tranzytnakultura. Symptomy kołonialnoji trawmy: statti ta eseji, Kyjiw 2013.

James W., Humanizm i prawda. [w:] tegoż, Znaczenie prawdy. Ciąg dalszy „Pragmatyzmu”, Warszawa 2000.

Kwitka-Osnowjanenko H. F., Zibrannia tworiw u 7 tt., T. 3, Kyjiw 1981.

Łukow Wał., Łukow Wł., Tezaurusы: Subъektnaja orhanyzacyja humanytarnoho znanyja, Moskwa 2008.

Markowśkyj M., Antropołohija, humanizm, interpretacija, [w:] Teorija literatury Teorija literatury w Polszczi. Antołohija tekstiw. Druha połowyna CHCH – poczatok CHCHI st., Kyjiw 2008.

Podoroga W., Fienomienołogijatieła. Wwiedienije w fiłosofskuju antropołogiju, Moskwa 1995.

Podoroga W., Mimiesis.Matieriały po analiticzeskoj antropołogii litieratury, T. 1: N. Gogol, F. Dostojewskij, Moskwa 2006.

Uszkałow Ł., Eseji proukrajinśke baroko, Kyjiw 2006.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.