The digital environment of territorial bibliographies - following the example of databases in Poland and Germany
PDF (Deutsch)

Keywords

bibliography
territorial bibliography
database
Poland
Germany

How to Cite

Gołda, A. ., & Łakomy-Chłosta , A. (2022). The digital environment of territorial bibliographies - following the example of databases in Poland and Germany. Bibliotekarz Podlaski, 54(1), 61–77. https://doi.org/10.36770/bp.667

Abstract

The article presents basic information on online databases of territorial bibliographies in Poland and Germany. The subject of the analysis are terminological issues and functions of databases, including the possibilities of searching and presenting data, as well as operations and management of the results. Particularly important features of the analysed territorial bibliographies are those which increase the attractiveness of the websites, including access to full texts, graphic interfaces, the possibility of adding visual information, active participation of users in creating sources (reviews, comments), which reflect changes in bibliographies, with features of bibliography 2.0 and full-text systems.

https://doi.org/10.36770/bp.667
PDF (Deutsch)

References

Bartsch E., Die Bibliographie, 2 durchgesehene Aufl., München–London–New York–Paris 1989.

Brosowski G., Die deutschen Landesbibliographien: ein Überblick über ihre Arbeit und Angebote, „Blätter für deutsche Landesgeschichte” 2013, 149.

Gabrysiak M., Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH, [In:] Regionalne sieci współpracy – strategie, narzędzia, realizacje: IX Ogólnopolska Konferencja „Automatyzacja bibliotek publicznych” Warszawa, 25-26 listopada 2010 r., Hrsg. K. Materska, Warszawa 2011.

Gałczyńska C. Z., Bibliografia terytoriów mniejszych niż państwo w Niemieckiej Republice Demokratycznej: (zagadnienia teoretyczne i organizacyjne), „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1984, 1.

Gaworska-Wandas J., Nowe narzędzia indeksowania w bibliografii regionalnej, „Bibliotekarz” 2017, 3.

Grygrowski D., Od bibliografii lokalnej do lokalnej biblioteki cyfrowej, [In:] Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego, Hrsg. A. Mierzecka und E. B. Zybert, Warszawa 2017.

Kowalewski W., FIDKAR Małopolski – dokonania, trudności, perspektywy. (Kartka z dziejów komputeryzacji bibliotek publicznych w Małopolsce w I dekadzie XXI w.),[In:] Regionalne sieci współpracy – strategie, narzędzia, realizacje: IX Ogólnopolska Konferencja „Automatyzacja bibliotek publicznych” Warszawa, 25-26 listopada 2010 r., Hrsg. K. Materska, Warszawa 2011.

Lech-Jabłońska B., Prymak-Sawic A., Rola retrospektywnej bibliografii regionalnej w zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu: (na przykładzie „Bibliografii Lubelszczyzny 1801–1944”), [In:] Bibliografi@: historia, teoria, praktyka, Hrsg. J. Franke, J. Woźniak-Kasperek, Warszawa 2016.

Magiera A., Retrokonwersja i tworzenie dostępów do pełnych tekstów – stare i nowe zadania dla bibliografii regionalnych, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, 4.

Marcinkiewicz L., Biblioteka w erze informacji cyfrowej: projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej, [In:] Nowe technologie w bibliotekach publicznych: materiały z VIII ogólnopolskiej konferencji pt. „Automatyzacja bibliotek publicznych” Warszawa, 26-28 listopada 2008 r., Hrsg. E. Górska, Warszawa 2009.

Marcinkiewicz L., Rozproszony Katalog Bibliotek – Rok@bi, [In:] Regionalne sieci współpracy – strategie, narzędzia, realizacje: IX Ogólnopolska Konferencja „Automatyzacja bibliotek publicznych” Warszawa, 25-26 listopada 2010 r., Hrsg. K. Materska, Warszawa 2011.

Przybysz M., Bibliografia regionalna w Polsce i działalność Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, [In:]Bibliografie różnych kultur: materiały z międzynarodowej konferencji Białystok, 24-25 kwietnia 2013 r., Hrsg. E. Kołomecka, Białystok 2014.

Strojek A. J., Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej, [In:] Nowe technologie w bibliotekach publicznych: materiały z VIII ogólnopolskiej konferencji pt. „Automatyzacja bibliotek publicznych” Warszawa, 26-28 listopada 2008 r., Hrsg. E. Górska, Warszawa 2009.

Strojek A. J., Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej – doświadczenia i wyzwania, [In:] Regionalne sieci współpracy – strategie, narzędzia, realizacje: IX Ogólnopolska Konferencja „Automatyzacja bibliotek publicznych” Warszawa, 25-26 listopada 2010 r., Hrsg. K. Materska, Warszawa 2011.

Syré L., Die deutsche Landes- und Regionalbibliographien, [In:] Die Regionalbibliographie im digitalen Zeitalter: Deutschland und seine Nachbarländer, Hrsg. L. Syré und H. Wiesenmüller, Frankfurt am Main 2006.

Syré L., Landesbibliographie, [In:] Lexikon des gesamten Buchwesens, Lieferung 29, Koreanische Stempeldrucktechnik-Lange, Allert de (Band 4 – Seiten 321-400),Stuttgart 1994.

Wesołowska S., Bibliografia regionalna w Internecie, [In:] Nowe technologie w bibliotekach publicznych: materiały z VIII ogólnopolskiej konferencji pt. „Automatyzacja bibliotek publicznych” Warszawa, 26-28 listopada 2008 r., Hrsg. E. Górska, Warszawa 2009.

Żbikowska-Migoń A., Bibliografia regionalna – tradycje i perspektywy, [In:] Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne: materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. „Automatyzacja serwisów bibliograficznych. Bibliografie regionalne, bibliografia narodowa. Stan prac i zamierzenia” Warszawa, 2-4 grudnia 1998 r., Hrsg. J. Wołosz, Warszawa 1999.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.