Brodziński under the pressure of Romanticism... The critic’s distance and the poet's (late) enthusiasm
PDF (Język Polski)

Keywords

Brodziński
Polish literature
romanticism
19th Century
poetry

How to Cite

Zając, G. (2022). Brodziński under the pressure of Romanticism. The critic’s distance and the poet’s (late) enthusiasm. Bibliotekarz Podlaski, 55(2), 9–45. https://doi.org/10.36770/bp.689

Abstract

This article deals with the problem of Kazimierz Brodziński's various reactions to the literature falling within the concept of romanticism. It concerns his numerous critical statements as well as his poetry, above all the one that was written after his publication of the treatise O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej (1818). In this light, Brodziński as a critic – in the 1820s, falling into controversies with ideologues and enthusiasts of "new poetry" to a greater extent, a particular example of which is the work O egzaltacji i entuzjazmie, published shortly before the outbreak of the November Uprising, which does not always speak with the same voice as Brodziński the poet does. These differences were also visible relatively early due to the writer's aesthetic openness, for example, in the poem Widzenie na Górach Karpackich (1821). However, it is more important that they had increased as a result of a change in his attitude towards Polish affairs. The change, which was caused by the uprising itself as well as its tragic consequences for Poles and resulted in the creation of such works as the messianic poem Rocznica.

https://doi.org/10.36770/bp.689
PDF (Język Polski)

References

Brodziński K., Mowy i pisma patriotyczne oraz O powołaniu i obowiązkach młodzieży akademickiej, oprac. I. Chrzanowski, Kraków 1926.

Brodziński K., Pisma estetyczno-krytyczne, oprac. i wstęp Z. J. Nowak, t. 1-2, Wrocław 1964.

Brodziński K., Poezje, t. 1-2, oprac. i wstęp C. Zgorzelski, Wrocław 1959.

Brodziński K., Wspomnienia mojej młodości i inne pisma autobiograficzne, wstęp i obj. A. Łucki, Kraków 1928.

Brodziński K., Wybór pism, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1966.

Bittner I., Brodziński – historiozof, Wrocław 1981.

Grabowski M., Uwagi nad balladami Stefana Witwickiego, z przyłączeniem uwag ogólnych nad szkołą romantyczną w Polszcze, [w:] Idee programowe romantyków polskich. Antologia, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 2000.

Gubrynowicz B., Kazimierz Brodziński. Życie i dzieła, cz. I (1791–1821), Lwów 1917.

Kolbuszewski J., Alpy polskich romantyków. Prolegomena, [w:] tegoż, Przestrzenie i krajobrazy, Wrocław 1994.

Mickiewicz A., O poezji romantycznej, [w:] Idee programowe romantyków polskich. Antologia, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 2000.

Mochnacki M., O duchu i źródłach poezji w Polszcze, [w:] tegoż, Rozprawy literackie, oprac. M. Strzyżewski, Wrocław 2000.

Mochnacki M., O krytyce i sielstwie, [w:] Idee programowe romantyków polskich. Antologia, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 2000.

Mochnacki M., O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. Tom I, [w:] tegoż, Rozprawy literackie, oprac. M. Strzyżewski, Wrocław 2000.

Mochnacki M., O sonetach Adama Mickiewicza, „Gazeta Polska” 1827, nr 80, 82.

Mochnacki M., „Pisma rozmaite” Kazimierza Brodzińskiego, [w:] Idee programowe romantyków polskich. Antologia, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 2000.

Skręt R., Kazimierz Brodziński jako historyk literatury, Warszawa – Kraków 1962.

Śniadecki J., O pismach klasycznych i romantycznych, [w:] Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1801–1830, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1995.

Ujejski J., Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego, Lwów 1931.

Walka romantyków z klasykami, wstęp i oprac. S. Kawyn, Wrocław 1960.

Wężyk F., Uwagi nad Jana Śniadeckiego rozprawą „O pismach klasycznych i romantycznych”, [w:] Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1801–1830, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1995.

***, Czy obudzanie uczuć spokojnych i łagodnych ma być jedynym poezji dążeniem?, „Gazeta Polska” 1827, nr 160-161.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.