Western trends in the Vilnius province – influence of German poets on the ballads of the Philomaths
PDF (Język Polski)

Keywords

Adam Mickiewicz
Tomasz Zan
Philomaths
romanticism
ballad
Friedrich Schiller
Johann Wolfgang Goethe

How to Cite

Grzędowska, D. (2022). Western trends in the Vilnius province – influence of German poets on the ballads of the Philomaths. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 55(2), 97–111. https://doi.org/10.36770/bp.695

Abstract

The article describes the influence of foreign, mainly German, literature on the ballads of the Philomaths – Tomasz Zan, Jan Czeczot and Adam Mickiewicz. The inspirations, references, and transformations of literary themes taken from German poets are presented in chronological order.
The article begins with the answer to questions: why and how Zan used Lenora by Gottfried August Bürger in Neryna and Twardowski (common character and versification, intensifying the mood of horror). The full image of foreign references in this poet's work is completed by his version of Arion, based on the literary work by August Wilhelm Schlegel. Philomath used the character of a hero from Hellas, but he presented his fate in a dramatically condensed way. All these references lead to the conclusion that Zan transformed foreign threads in his own way, treating this activity as an exercise in his literary technique.
A similar approach was shown by Jan Czeczot, who focused on native themes – but he added a large dose of humor, which was characteristic also of the most outstanding philosopher-writer, Adam Mickiewicz. The author of Ballady i romanse included in his collection a free translation of Friedrich Schiller’s Rękawiczka. He gave up the local color in it, creating a more “homely” version. In Świtezianka and Pierwiosnek, Mickiewicz referred to Johann Wolfgang Goethe. Świtezianka refers to Rybak with the motif of a fantastic figure emerging from the water. Pierwiosnek, like Fiołek, contains the lament of a metaphorical flower addressed to an insensitive lover.
An analysis of Mickiewicz's references to his masters shows that this poet, like his friends, treated ballads as poetic exercises. He wanted to challenge his favorite writers. At the same time, these references confirm his manifestation of creative freedom. It turns out that the philomath ballads share the same approach to creation in this genre, which has been found in the example of transformations of material taken from foreign literature.

https://doi.org/10.36770/bp.695
PDF (Język Polski)

References

Źródła:

Archiwum Filomatów, cz. 1: Korespondencja 1815–1823, t. I–V, wyd. J. Czubek, Kraków 1913.

Chodźko I., Dwie konwersacje z przeszłości, [w:] Pisma Ignacego Chodźki, t. 3, Wilno 1881.

Mickiewicz A., Do przyjaciół, Pierwiosnek, Rękawiczka, Świtezianka, To lubię, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 1: Wiersze 1817–1824, oprac. C. Zgorzelski, Wrocław 1971.

Niemiecka ballada romantyczna, oprac. Z. Ciechanowska, Wrocław 1963.

Odyniec A. E., Tłumaczenia Antoniego Edwarda Odyńca, t. 5, Wilno 1843.

Wybór pism filomatów. Konspiracje studenckie w Wilnie 1817–1823, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1959.

Zan T., Arion, Neryna, Twardowski, [w:] tegoż, Ballady, oprac. J. Ujejski, Warszawa 1931.

Opracowania:

Ballada polska, oprac. C. Zgorzelski, Wrocław 1962.

Cysewski K., „Ballady i romanse” – przewodnik epistemologiczny, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 74, s. 65–100.

Dopart B., Adam Mickiewicz, [w:] J. Bachórz i in., Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. 5: Romantyzm, cz. 1, Bochnia–Kraków 2003.

Dopart B., Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse, Kraków 2013.

Dunajówna M., Tomasz Zan. Lata uniwersyteckie 1815–1824, Wilno 1933.

Fieguth R., Rozpierzchłe gałązki. Cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne w twórczości Adama Mickiewicza, Warszawa 2002.

Kamiński A., Polskie związki młodzieży (1804–1831), Warszawa 1963.

Kleiner J., Mickiewicz, t. 1: Dzieje Gustawa, red. A. Markiewicz, Lublin 1995.

Kostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1979.

Pluta P., Polska ballada gotycka, Warszawa 2017.

Podhorski-Okołów L., Realia Mickiewiczowskie, Warszawa 1952.

Stankiewicz-Kopeć M., „Chcę na Parnas, lecz nie wzlecę…” Klasycyzujący poeci parnasu wileńskiego (1815–1823), [w:] Długie trwanie: różne oblicza klasycyzmu, red. R. Dąbrowski i B. Dopart, Kraków 2011.

Stankiewicz-Kopeć M., Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817–1828, Kraków 2009.

Stocka J., Anty-Lenory. Dialog z Bürgerowskim modelem ballady grozy u wybranych twórców [w druku].

Świrko S., Filomaci a folklor, [w:] Ludowość u Mickiewicza, red. J. Krzyżanowski i R. Wojciechowski, Warszawa 1958.

Świrko S., Z kręgu filomackiego preromantyzmu, Warszawa 1972.

Ujejski J., Ballady Zana, [w:] Księga Pamiątkowa Uniwersytetu Stefana Batorego, Warszawa 1931.

Zgorzelski C., Duma – poprzedniczka ballady, Toruń 1949.

Zgorzelski C., O pierwszych balladach Mickiewicza, [w:] tegoż, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1976.

Żmigrodzka M., „Ballady i romanse” wobec tradycji niemcewiczowskiej, „Pamiętnik Literacki” 1956, z. 47, s. 122–149.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.