Taras Shevchenko and Tadeusz Łada-Zabłocki: Typological Convergences in the Biography and Works of Romantic Poets in the Russian Empire in the First Half of the 19th Century
PDF (Українська)

Keywords

Taras Shevchenko
Tadeusz Łada-Zabłocki
typological convergence
convergence in biography and work
folk studies
image of a poet

How to Cite

Kharchuk, R. (2023). Taras Shevchenko and Tadeusz Łada-Zabłocki: Typological Convergences in the Biography and Works of Romantic Poets in the Russian Empire in the First Half of the 19th Century. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 57(4), 243–257. https://doi.org/10.36770/bp.752

Abstract

According to the author, Tsar Nicholas I’s punishment of Taras Shevchenko and Tadeusz Łada-Zabłocki for their poems with exile to Orenburg and the Caucasus in the rank of privates, respectively, is evidence of the Russian Tsar’s phobia of literature and freedom of thought. The article concludes that in the context of possible familiarity between the fates of the two authors, the typological similarities in their works are not significant. The main concern is the influence of Ukrainian folklore on the imagery in Shevchenko’s poetry, and Ukrainian and Belarusian folklore on the imagery in Łada-Zabłocki’s. Although both poets are Romantics, their poetic self-creation is diametrically opposed. In Łada-Zabłocki’s it is autobiographical imagery, marked by the experience of the defeat of the Polish nation in the struggle for freedom after the November Uprising, while in Shevchenko’s the poet always appears as a defender of the most wronged part of the nation. While the element of Shevchenko’s poetry is not only lyricism but his poetry is characterized by epic breath, Łada-Zabłocki belongs to the group of autobiographical poets.

https://doi.org/10.36770/bp.752
PDF (Українська)

References

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”: Romantyzm, T. 9, Warszawa 1972.

Czużbynskyj A., Wospomynanyja o Szewczenke, “Russkoe Słowo” 1861, № 5.

Dʹiakow W.A., Taras Szewczenko y eho polʹskye druzʹia, Moskwa 1964.

Dʹiakow W.A., Tadeusz Łada-Zabłocki a Studenckie Polskie Towarzystwo Literackie w Moskwie: w świetle nowych materiałów archiwalnych, „Pamiętnik Literacki” 1978, Т. 69, nr 2.

Hnatiuk W., Szewczenko w stosunkach z Polakamy, „Czerwonyj szlach” 1930, № 3.

Janion M., Rozbitych harf niedomówiony dźwięk. (W stoczterdziestolecie romantycznego tomu poezji), „Twórczość” 1986, nr 3.

Korbutt G., Literatura polska od początków do wojny światowej, T. 3, Warszawa 1930.

Naływajko D.S., Spilʹnistʹ i swojeridnistʹ: Ukrajinsʹka łiteratura w konteksti jewropejsʹkoho łiteraturnohoprocesu, Kyjiw 1988.

Ossowska D., Wstęp. Tadeusz Łada Zabłocki – poeta kaukaski, [w:] T. Łada-Zabłocki, Poezje, Petersburg 1845.

Ossowska D., Losy Polaków na Kaukazie, Cz. I. „Tbiliska grupa” polskich poetów zesłańczych, Tbilisi 2015.

Prokofʹewa D., Ob odnom stychotworenyy Tadeusza Łada-Zabłockoho, “Sowetskoe Sławianowedenye” 1976. № 4.

Sawycz A.M. Nykołaj Ywanowycz, Prykosnowennыj k dełuukraynskoho Kyryłło-Mefodyewskoho obszczestwa, „Kyewskaja staryna” 1904, Т. LXXXIV, № 2.

Śliwowska W., Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa 1998.

Szewczenkiwsʹka encykłopedija: w 6 t., Т. 2, Kyjiw 2014.

Szewczenko T., Zibrannia tworiw: w 6 t., Kyjiw 2003.

Werwes H., T.H. Szewczenko i Polʹszcza, Kyjiw 1964.

Z poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego pisanych za Kaukazem, „Rocznik Literacki” 1844, R. II.

Z poezji W.S., „Rocznik Literacki” 1844, R. II.

Z poezji Władysława Strzelnickiego, „Rocznik Literacki” 1846, R. III.

Z poezji, nieogłoszonych nigdzie Tadeusza Łady-Zabłockiego, pierwszego i drugiego okresu, „Rubon” 1846, T. 7.

Zabłocki-Łada T., Do N.P.T. z Kaukazu, „Athenaum” 1844, 3.

Zabłocki-Łada T., Dumka w samotności, „Leviathan” 1848.

Zabłocki-Łada T., Poezje, Petersburg 1845.

Zabłocki-Łada T., Wyjątki z poezji, „Rocznik Literacki” 1843, R.I.

Zabłockyj-Łada(Łada-Zabłockyj) Tadэusz (Faddej) Hylaryewycz. http://evitebsk.com/wiki

Żywow M., Polscy poeci „kaukascy”: materiały biograficzne, „Pamiętnik Literacki” 1959, Т. 50, nr 3–4.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Roxana Kharchuk

Downloads

Download data is not yet available.