“And Christ walks on the water…”: The World of Christian Spirituality in the Poetry of Halina Tvaranovich
PDF (Język Polski)

Keywords

religion
God
poetry
spirituality
temple
prayer

How to Cite

Siwek, B. (2023). “And Christ walks on the water…”: The World of Christian Spirituality in the Poetry of Halina Tvaranovich. Bibliotekarz Podlaski, 58(1), 43–52. https://doi.org/10.36770/bp.770

Abstract

The article is devoted to the issue of Christian spirituality in the works of the Belarusian poet Halina Tvaranovich. Particular attention is paid to religious poems, which are an interesting attempt to show an existential conflict of an individual
that defines human life, but also the inner desire of faith and the experience of its power in the matter of the poetic word. Faith in the poetry of Halina Tvaranovich is
an experience that leads to the depths of God and enables touching His Mystery. The confrontation of the personal image of God crucified for the sins of humanity with the image of a suffering man is, in Tvaranovich’s poetry, a source of philosophical and metaphysical questions and longings.

https://doi.org/10.36770/bp.770
PDF (Język Polski)

References

Augustyn Św., Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Kraków 2009.

Bujak J. ks., Imago Dei jako źródło godności człowieka i wartości jego cielesności, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2010, nr 15.

Czykwin J., Paetycznaja typałohija (Prablema staulennia da Boha u biełaruskaj paezii XX stahoddzia, [w:] Pa pryzwanni i abawiazku. Litaraturna-krytycznyja artykuły, Biełastok 2005.

Hermonia Ihumenia (Szczur), Historia i oddziaływanie klasztoru świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce, „Elpis” 2007, nr 9/15/16.

Kowalow S., Halina Twaranowicz jak dasledczyk i papularyzatar biełaruskaj litaratury u Polszczy,„Białorutenistyka Białostocka” 2018, t. 10.

Ławreszuk M. ks., Cykl dobowy w Kościele pierwszych wieków, „Cerkiewny Wiestnik” 2012, nr 1.

Siwek B., Tajemnicza przestrzeń transcendencji. O „Bursztynowym jabłku” Haliny Twaranowicz,„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 23.

Skowronek K., Pasek Z., Nowa duchowość w kulturze popularnej. Studia tekstologiczne, Kraków 2013.

Szefliński B., Trzy oblicza Sawy Nemanjicia, Łódź 2016.

Szmatkowa I., “Wobłaka duszy z ułady tłumu…”: duchounyja poszuki u paezii Niny Maciasz i Haliny Twaranowicz, „Białorutenistyka Białostocka” 2018, t. 10.

Terka M. ks., Dobry łotr, czyli miłosierdzie Boże wobec grzesznika w świetle komentarzy św. Augustyna do Łk 23, 39–43, „Veritati et Caritati” 2015, nr 5.

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych, Kraków 2000.

Twaranowicz H., Bursztynawy jabłyk, Biełastok 2010.

Twaranowicz H., Czacwiortaja straża, Biełastok 2004.

Twaranowicz H., W nieba utulenie, przeł. z białorus. J. Leończuk, Białystok 1996.

Twaranowicz-Sieuruk H., Uskrajek tysiaczahoddzia, Minsk 1996.

Twaranowicz-Sieuruk H., Wierasy Darahanawa, Minsk 2000.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Beata Siwek

Downloads

Download data is not yet available.