The Role of a Woman and Her Approach in Contemporary Belarusian Literature Based on the Novel by Alhierd Bacharewicz "White Fly – Killer of Men" (Selected Aspects)
PDF (Język Polski)

Keywords

feminism
contemporary Belarusian literature
Alhierd Bacharevich
White Fly – Killer of Men

How to Cite

Drozd-Urbańska, K. A. (2023). The Role of a Woman and Her Approach in Contemporary Belarusian Literature Based on the Novel by Alhierd Bacharewicz "White Fly – Killer of Men" (Selected Aspects). Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 58(1), 141–158. https://doi.org/10.36770/bp.777

Abstract

The article discusses the issue of women in the context of conditions in Belarus. For this purpose, the role of women in the 20th and 21st centuries is presented, taking into account the specificity of the USSR and independent Belarus. In addition, the female issue in Alhierd Bacharewicz’s novel White Fly – Killer of Men is analyzed. In the individual creations of the heroines belonging to an organized group, the female issue and its reflection in Belarus are expressed. Taking over the castle together with visitors, the women hope that their demands will be heard. The group includes women who have been hurt by men in the past and have had
traumatic experiences behind them. Their stories cover the full spectrum of women’s issues and prove their ongoing topicality.

https://doi.org/10.36770/bp.777
PDF (Język Polski)

References

Akudoyìč V., Uvodzìny u novuû lìtaratarnuû sìtuacyû, [y:] V. Akudoyìč, Razburycʹ Paryž, Mìnsk 2004.

Aleksijewicz S., Ołowiane żołnierzyki, Wrocław 2007.

Artwińska A., Ołowiane żołnierzyki, cynkowe trumny. Swietłany Aleksijewicz opowieść o wojnie w Afganstanie i granice świadectwa, „Narracje o Zgładzie” 2021.

Bacharewicz A., Sroka na szubienicy, Sejny 2021.

Baharèvič A., Belaâ muha – zabojca mužhyn, Mìnsk 2015.

Baharèvič A., Šabany. Gìstoryâ adnago zʹnìknenʹnâ, Mìnsk 2012.

Bâzlepkìna A., 100 sloŭ pra sučasnuû belaruskuû lìtaratkry, Mìnsk 2012.

Bilewska J., Narodziny i rozwój ruchu emancypacyjnego w Rosji, „Politeja” 2014, nr 6 (32).

Bridger S., The Cold War and the Cosmos: Valentina Tereshkova and the First Woman’s Space Flight, [in:] Women in the Khrushchev Era, eds. M. Ilic, S.E. Reid, L. Attwood, London 2004, p. 234–235.

Bykow W., Sotnikow, Warszawa 1973.

Bykow W., Zły znak, Warszawa 1991.

Dajnowicz M., Kobiety w sferze polityki wybranych regionów Europy w świetle prasy feministycznej, [w:] Kobiety w politycznej przestrzeni Europy. Uwarunkowania i zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w polityce, red. M. Dajnowicz, Białystok 2013.

Drozd K., Rys pokoleniowy literatury białoruskiej po 1991 r., [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX – początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. nauk. A. Matusiak, Poznań–Wrocław 2016.

Feminizm, [w:] Teorie literatury XX wieku, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007.

Hrynyk A., Kistowska M., Współczesny język rosyjski versus gender i feminizm, „Kultury Wschodniosłowiańskie. Oblicza i dialog” 2013, t. III.

Janicka A., Emancypacja kobiet w badaniach literackich w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozpoznania, „Bibliotekarz Podlaski” 2017, nr 3.

Kìslìcyna G., Novaâ lìtaraturnaâ sìtuacyâ: zmenakulʹturnajparadygmy, Mìnsk 2006.

Klìnaŭ A., Šalom, Mìnsk 2011.

Kołas J., Nowa ziemia, Mińsk 2002.

Kozik L., Bielaruskaja Rabotnitsa i Syalyanka (Białoruska Robotnica i Chłopka) i formowanie ideału kobiety sowieckiej w Białoruskiej Socjalistycznej Sowieckiej Republice (1924–1939), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2018, nr 1.

Kozik L., Kobiety w ruchach społecznych Białorusi (1919–1991). Stan badań i perspektywy, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2017, nr 3.

Marcìnovìč V., Mova. Prosta stojce pobač: da vas padyducʹ, Mìnsk 2014.

Martynenka V., Białorusinki pod dyktaturą, „Z” 2009, nr 3–4.

Miodowski A., Radykalny feminizm Aleksandry Kołłontaj i próby urzeczywistnienia jego pryncypiów w przestrzeni społeczno-obyczajowej Rosji Sowieckiej (1917–1922), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2016, nr 1.

Paulovich N., How Feminist is the Belarusian Revolution? Female Agency and Participation in the 2020 Post-Election Protests, „Slavic Review” 2021, Vol. 80, nr 1.

Sadowski J., Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30 XX w., Łódź 2005.

Szamiakin I., Atlasy i kariatydy, Warszawa 1981.

Šamìakìnì, Gandlarka ì paèt, Mìnsk 1976.

Ślęczka K., Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Katowice 1999.

Tank M., Rukìmacì, [u:] Maksìm Tank. Zbor tvoraŭ u čatyrohtamah, t. 2, Mìnsk 1966.

Tong R., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002.

Usha K.B., Political Empowerment of Women in Soviet Union and Russia: Ideology and Implementation, „International Studies” 2005, nr 2 (42).

Włodkowska A., „Dumna Dziewczyna w bieli”. Udział kobiet w protestach na Białorusi po wyborach prezydenckich z 2020 r., „Sprawy Międzynarodowe” 2021, nr 2.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Katarzyna Anna Drozd-Urbańska

Downloads

Download data is not yet available.