Marriage in the Literature of the Czech Brethren of the 16th and 17th Centuries
PDF (Język Polski)

Keywords

Czech Brethren
marriage
virginity
celibacy
literature of the 16th and 17th centuries

How to Cite

Koczur-Lejk, K. (2023). Marriage in the Literature of the Czech Brethren of the 16th and 17th Centuries. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 58(1), 191–207. https://doi.org/10.36770/bp.780

Abstract

The aim of the article is to present the evolution of the ideas of the Czech Brethren
regarding the institution of marriage that took place over the 16th and 17th centuries and was reflected in the literature of the time. In the first period of activity, the
main theologians of the Unity recognized the superiority of virginity over marriage, which was perceived as a necessary evil for the preservation of offspring. Under the influence of Martin Luther’s teachings, marriage began to be viewed positively and a woman was appreciated as a wife and mother. However, it was not until the middle of the 17th century that the marriage status was equalized with the maiden status. In the discussions on marital status, a lot of space was devoted to the marriages of priests and celibacy. The article presents the issues of marriage discussed in the scripts of the Unity written in Czech and Polish.

https://doi.org/10.36770/bp.780
PDF (Język Polski)

References

Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. IV: Wielkopolska 1569–1632, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1997.

Bavoryňský B., Kniha tato jest o pravém náboženství křesťanském, Prostějov 1543.

Bednář F., Rozbor, [w:] Jana Blahoslava Naučení mládencům, vyd. F. Bednář, Praha 1947.

Bidlo J., Jednota bratrská v prvním vyhnanství, část III: 1572–1586, Praha 1909.

Bythner B., Postylle abo kazań na Ewangelie, które się podług starodawnego porządku w Kościołach Ewangelickich w Wielkiej Polszcze przez cały rok, w niedziele i w święta czytają i wykładają. Część pierwsza od Adwentu aż do Wielkiej Nocy, Leszno 1655.

Císařová-Kolářová A., Žena v Jednotě bratrské. Zásady, postavy a dědictví, Praha 1942.

Dworzaczkowa J., Bracia Czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 1997.

Dworzaczkowa J., Z dziejów braci czeskich w Polsce, Poznań 2003.

Gindely A., Dekrety Jednoty bratrské, Praha 1864.

Górski K., Kuraszkiewicz W., Pepłowski F., Saski S., Taszycki W., Urbańczyk S., Wierczyński S., Woronczak J., Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, Wrocław 1955.

Halama J., Sociální učení českých bratří 1464–1618, Brno 2003.

Halama J., Teologie manželství u Jana Augusty, „Studie a texty Evangelické teologické fakulty” 2017, č. 28 (2017/1), Jan Augusta Nové texty – nové perspektivy, uspořádala T. Landová.

Jana Blahoslava Naučení mládencům, vyd. F. Bednář, Praha 1947.

Komenský J.A., Labyrint světa a ráj srdce, Praha 1970.

Komenský J.A., O sirobě, to jest o potracování milých přátel, ochránců a dobrodinců. Co a jak žalostná jest ta příhoda? Odkud a proč přichází? Co v ní činiti a čím se těšiti? I jak se k smutným a osiřalým chovati náleží? Spisek pro potřebu přítomných žalostných časů z Božího slova sebraný léta Páně 1624 a léta MDCXXXIV v čas rány Boží morové v Lešně Polském vytištěný, [w:] Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek XV, ed. J.V. Novák, Brno 1910.

Konečný M., Kniha o povinnostech křesťanských, z Písem svatých samých shromážděná a v pořádek srozumitelný uvedená, každému pobožnému člověku užitečná, kteráž vyučuje všecky jakby vůle Boží příkladem povolaní, i při obchodech a živnostech lidských šetřiti. Svědomí dobré zachovati a požehnání Božího i odplaty života věčného dojíti mohli, Praha 1612.

Kopecký M., K vydávání literárních památek 16. a 17. století, „Studia Comeniana et historica” 1977, nr 7 (10).

Napomenutí učiněné všechněm věrným ve všech Stavích, a po všech Zbořích v Jednotě, k napravení se skutečnému každého z nich, v pravdě Křesťanství i povolání jeho v nynějších náramných pokušeních a nebezpečenstvích, [w:] J. Halama, Sociální učení českých bratří 1464–1618, Brno 2003.

Nodl M., Manželství v rané Jednotě bratrské, [w:] Mezi Baltem a Uhrami. Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové, ed. V. Urbánek, L. Řezníková, Praha 2006.

Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana Lasitského historie o původu a činech Bratří Českých kniha osmá, jenž jest o obyčejích a řádech, kterýchž mezi sebou užívají, pro potřebu církve Boží obzvláštně vydaná v Lešně Polském od Jana Amosa Komenského léta Páně 1649, Praha 1869.

Pražský L., Spis velmi užitečný a potřebný o stavu svobodném a manželském, Litomyšl 1523.

Pražský L., Tento spis o manželství učiněn jest ve jméno Páně, v němž to postaveno jest nejprve, co by bylo manželství, potom co by byla svatost manželství, potom co potřebí míti před manželstvím i svátostí, potom co potřebí jdoucím k manželství i k svátosti, potom co potřebí k požívání manželství i svátosti až do konce, Mladá Boleslav 1523.

Storchová L., Bezženství kněské? Polemika o manželství kněží mezi Adamem Klementem Plzeňským a Vojtěchem Scipionem Berličkou (1615–1617), [w:] Ex definitione. Pansofické pojmy J.A. Komenského a jejich dobové kontexty, Studie Martinu Steinerovi, eds. L. Řezníková, V. Urbánek, Praha 2017.

Śliziński J., Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI–XVII w.), Wrocław 1959.

Turnowski S., Traktacik uczniów Chrystusowych, rkpsy Biblioteki Raczyńskich, w Poznaniu, sygn. 47.

Vintr J., Zásady transkripce českých textů z barokní doby, „Listy filologické” 1989, nr 121 (3–4).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Klaudia Koczur-Lejk

Downloads

Download data is not yet available.