“Your Humble Servant, Sister (and Aunt)”. Family Affairs in Anna Jagiellon’s Correspondence
PDF (Język Polski)

Keywords

Anna Jagiellon
family
family affairs
correspondence
sister
aunt

How to Cite

Puchalska-Dąbrowska, B. M. (2023). “Your Humble Servant, Sister (and Aunt)”. Family Affairs in Anna Jagiellon’s Correspondence. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 58(1), 209–221. https://doi.org/10.36770/bp.781

Abstract

The article is dedicated to the analysis of family relationships in the correspondence of Anna Jagiellon, the daughter of King Sigismund I, and later Queen of Poland. Numerous letters addressed to the sisters (Sophie, Hedwig), brother (Sigismund August), and son-in-law (Sigismund III Vasa) reveal Anna’s concern for different aspects of family life: health, morality, the situation of the members of the dynasty. For Anna, correspondence was a form of confession, an opportunity to complain about various problems. The letters of the Infanta of the Kingdom of Poland contain, sometimes verbalized, sometimes hidden emotions and expectations. They certainly had a therapeutic effect and helped their author in struggling with everyday problems and replacing personal contacts with her family.

https://doi.org/10.36770/bp.781
PDF (Język Polski)

References

Bartoszewicz J., Anna Jagiellonka, t. I i II, Kraków 1882.

Bogucka M., Anna Jagiellonka, Wrocław 2009.

Czarnecka P., Życie codzienne Anny Jagiellonki w latach 1564–1572, [w:] Obyczaje i życie codzienne na przestrzeni dziejów. Studia przypadków, red. P. Czarnecka, W. Milej, A. Niedzielska, Warszawa 2021.

Januszek-Sieradzka A., Anna Jagiellonka jako fundatorka wyposażenia kaplicy Zygmuntowskiej, „Teka Komisji Historycznej OL PAN” 2016, nr XIII.

Januszek-Sieradzka A., Zdrowie i choroba w korespondencji Zygmunta Augusta i jego sióstr z drugiej połowy XVI wieku, „Roczniki Humanistyczne” 2009, t. 57, z. 2.

Jasienica P., Ostatnia z rodu, Warszawa 2009.

Pawłowska-Kubik A., Epistolografia a historia medycyny: problemy zdrowotne w korespondencji Anny Jagiellonki, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII: Literatura, historia, język, Kraków 2019.

Piecuch M., Piotr Skarga o więzach rodzinnych na pogrzebach polskich królowych, [w:] W kręgu rodziny i prywatności, red. M. Jarczykowa, R. Ryba, Katowice 2014.

Przeździecki A., Jagiellonki polskie w XVI wieku. Korespondencya polska Królewnej Zofii Jagiellonki Księżnej Brunświckiej i Królewnej Jadwigi Jagiellonki Margrabiny Brandenburskiej. Z archiwum Książąt Brunświckich w Wolfenbüttel i z archiwum rodziny królewskiej w Berlinie, z dodaniem niektórych listów spółczesnych wydana i historycznym wątkiem powiązana […], t. III i IV, Kraków 1868.

Sitkowa A., Rak I., Anna Jagiellonka jako adresatka listów dedykacyjnych Jakuba Wujka i Piotra Skargi, [w:] Z życia książki: ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty: prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi, Katowice 2015.

Skarga P., Kazanie na pogrzebie królowej polskiej Anny, ostatniego potomka domu Jagiełłowego, [w:] Kazania funeralne, red. K. Panuś, M. Skwara, Kraków 2014.

Sobieski W., Lepszy K., Anna Jagiellonka, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. I, Kraków 1935.

Szpaczyński P., Anna I Jagiellonka kontra Jan Zamoyski. Kilka uwag w sprawie dążeń królowej do zapewnienia ciągłości dynastii Jagiellonów, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. 28(1), 2014.

Władcy Polski. T. 34: Anna Jagiellonka, red. B. Gutowski i in., Warszawa 2010.

Wrede M., Anna Jagiellonka. Szkic biograficzny, Warszawa 1986.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska

Downloads

Download data is not yet available.