The Family as a Community on the Example of the PostTridentine Religious Community Premonstratensians of Zwierzyniec in Krakow
PDF (Język Polski)

Keywords

consecrated persons
Norbertine nuns in Zwierzyniec
common life
family
community
laws
Teresa Petrycówna

How to Cite

Kaczor-Scheitler, K. (2023). The Family as a Community on the Example of the PostTridentine Religious Community Premonstratensians of Zwierzyniec in Krakow. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 58(1), 269–286. https://doi.org/10.36770/bp.785

Abstract

The subject of the article is to present the post-Tridentine community of the Norbertine nuns of Zwierzyniec in Cracow, characterized by a spiritual bond based on common values, beliefs, ideals, and goals. It is argued that the internal life of this community was determined by rules and constitutions, defining tasks and areas of specific activity, adapted to the requirements in force after the Council of Trent. Attention is focused on intra-Community relations expressed in the commonly used “family” nomenclature (prioress, subprioress, circus worker, librarian, sacristan, cellarer, vestiress, guest sister, doorkeeper, mother, spiritual daughter), presented in the manuscript Acts of the splendid Premonstratensian order… The community of Norbertine nuns in Zwierzyniec was based on a spiritual bond, responsibility for each other, duties that were religiously motivated, modeled on the family, and built on the basis of sisterly love and obedience. The reflection
also covered the handwritten meditations of Norbertine nuns and printed ascetic and mystical writings from the 17th century, stored in the archives of Zwierzyniec, testifying to the religious fervor of the artists and the need for collective prayer effort of the community.

https://doi.org/10.36770/bp.785
PDF (Język Polski)

References

Borkowska M., Konstytucje norbertanek na tle prawodawstwa polskich zakonów żeńskich w epoce potrydenckiej, [w:] Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski, Bydgoszcz–Toruń 2010.

Borkowska M., Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1996.

Borutka T., Orzeszyna J., Jan Paweł II o kapłaństwie i życiu braterskim we wspólnocie zakonnej, Bielsko-Biała 1995.

Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, przeł. T. Landy, Niepokalanów 1998.

Gogola J.W., Osoba i wspólnota, Kraków 2002.

Goldstrom D.B., Duchowość norbertańska duchowością eucharystyczną, Kraków 1991.

Kaczor-Scheitler K., Perswazja w wybranych medytacjach siedemnastowiecznych z klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu, Łódź 2016.

Kaczor-Scheitler K., Pochwała norbertanek krakowskiego klasztoru na Zwierzyńcu na przykładzie „Wezwania Oblubienic nowych na gody” Marcina Rostkowicza, [w:] Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, cz. 1, red. K. Płachcińska i M. Kuran, Łódź 2010.

Kaczor-Scheitler K., „Vita contemplativa” według Franciszka Sitańskiego – wizualizacja życia klasztornego w okolicznościowym kazaniu „Pszczółka w bursztynie”, „Pamiętnik Literacki” 2015, t. 106, z. 1.

Kaczor-Scheitler K., Wzorowe „niewiasty chrześcijańskie” w siedemnastowiecznym kazaniu okolicznościowym „Pszczółka w bursztynie” Franciszka Sitańskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, nr 3.

Kramarska-Anyszek K., Dzieje klasztoru PP. Norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu do roku 1840, „Nasza Przeszłość” 1977, t. 47.

Lairvels S., Zwierciadło duchowne: to jest na Regułę B. Augustyna Ś. Biskupa Hipponeńskiego, Doktora Kościoła Bożego, Wykład […], Kraków 1619.

Mączyński M., Język dawnych statutów premonstrateńskich. Interpretacje, Kraków 2013.

Norbert, św., Mowa ojca świętego Norberta na dwanaście rozdziałów podzielona i do swoich braci i sióstr bardzo pożyteczna, w każdą sobotę do czytania w refektarzu zalecona, 1696.

Opiela M., Zgromadzenia zakonne w służbie rodzinie i wychowaniu, [w:] Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina, przedszkole, Kościół, red. A. Kiciński, M. Opiela, Lublin 2016.

Petrycówna T., Pobudki do zakonnego życia (medytacje z XVII w.), rkps ANZ, sygn. 595.

Rajman J., Przyczynki do zagadnienia duchowości zakonu św. Norberta w Polsce, „Nasza Przeszłość” 2002, t. 97.

Ruszała A., Modlitwa w służbie budowania wspólnoty zakonnej, [w:] Życie we wspólnocie zakonnej. Formacja zakonna – 7, red. J.W. Gogola, Kraków 2002.

Sposób i nauka duchowna czytania ksiąg nabożnych i rozmyślania, do postępku duchownego, tak zakonnym jako i świeckim ludziom barzo służąca i potrzebna, z łacińskich ksiąg zebrana i na polski przez ks. Błażeja Ursowitę Zakonu prześwietnego Premonstrateńskiego przełożona i do druku podana, przeł. B. Ursowita, Kraków 1627.

Ursowita B., Do Czytelnika, [w:] L. Blozyusz / L. de Blois, Exercitia, to jest ćwiczenia duchowne wedle porządku prześwietnego zakonu premonstrateńskiego, Wielebnym Pannom Zakonnym i inszym ludziom nabożnym do postępku duchownego służące… przez F. Blasium Vrsovitam tegoż zakonu przełożone, przeł. B. Ursowita, Kraków 1628.

Ustawy prześwietnego zakonu premonstrateńskiego odnowione i w roku 1630 od Kapituły Generalnej dostatecznie sporządzone, przyjęte i wszytkim tego zakonu poddanym do ścisłego zachowania podane, rkps ANZ, nr 5.

Ziemann E., Konsekracja i wspólnota, [w:] Konsekracja i świat, red. A. Sielepin, K. Wójtowicz, Kraków 2021.

Ziemann E., Wspólne życie, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 20, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014.

Zwyczaje klasztoru Sióstr Klarysek, red. Z. Tracz, K. Gerlach, B. Weber, Kraków 1995.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Katarzyna Kaczor-Scheitler

Downloads

Download data is not yet available.