Family in the Light of "Memoirs" by Jan Chryzostom Pasek
PDF (Język Polski)

Keywords

Jan Chryzostom Pasek
memoirs
family
Baroque
Sarmatism

How to Cite

Borkowski, A. (2023). Family in the Light of "Memoirs" by Jan Chryzostom Pasek. Bibliotekarz Podlaski Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 58(1), 287–298. https://doi.org/10.36770/bp.786

Abstract

The aim of the article is to provide an in-depth interpretation of the image of the
family in Jan Chryzostom Pasek’s Memoirs. The research has shown that the family is at the center of the world of values of the Mazovian nobleman, setting the goal of his existential aspirations. Ultimately, however, family life causes the author many troubles and worries.

https://doi.org/10.36770/bp.786
PDF (Język Polski)

References

Borkowski A., Barokowi pamiętnikarze wobec „polskiego kodu kulturowego” – od krytyki do afirmacji, „Prace Literackie” 2018, LVIII.

Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, oprac. J. Gintel, t. 1: Wiek X–XVII, Kraków 1971.

Dziechcińska H., Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Warszawa 1996.

Flandrin J.L., Historia rodziny, przeł. A. Kuryś, Warszawa 1998.

Głażewski J., Historia i narracja. O epizodzie siedleckim w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska, „Terminus” 2010, z. 1 (22).

Gusdorf G., Warunki i ograniczenia autobiografii, przeł. J. Barczyński, [w:] Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009.

Jachowicz R., Związki Jana Chryzostoma Paska z Ziemią Rawską, [w:] Jan Chryzostom Pasek jako kronikarz XVII wieku. Materiały z sesji popularnonaukowej Rawa Mazowiecka 28 czerwca 1987 r., red. A. Wyrobisz, oprac. K. Zonn-Pasternak, [b.m.w., b.r.w.].

Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. 1, cz. I, Warszawa 1807.

Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. 5, wyd. 2, Lwów 1859.

Lubas-Bartoszyńska R., Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993.

O języku i stylu „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska, oprac. H. Rybicka-Nowacka, Warszawa 1989.

Pasek J., Pamiętniki, oprac. W. Czapliński, wyd. 3, Wrocław 1952.

Pelc J., Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993.

Potocki W., Dzieła, t. I–III, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1987.

Rytel J., Pamiętniki Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego, Wrocław 1962.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda i S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

Stuchlik-Surowiak B., Barokowe epitalamium śląskie. Kobieta, małżeństwo, rodzina, Katowice 2007.

Tazbir J., Ziemianin – żeglarz – podróżnik morski. Kształtowanie się stereotypów w kulturze staropolskiej, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 3: Sarmaci i świat, red. S. Grzybowski, Kraków 2001.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Andrzej Borkowski

Downloads

Download data is not yet available.