Anna Kaupuż and her secret letters with Aleksandr Solzhenitsyn
PDF (Język Polski)

Keywords

Anna Kaupuż
Aleksandr Solzhenitsyn
comparative studies
discourse
linguistics

How to Cite

Baranow, A. (2019). Anna Kaupuż and her secret letters with Aleksandr Solzhenitsyn . Bibliotekarz Podlaski, 45(4), 211–229. https://doi.org/10.36770/bp.226

Abstract

Anna Kaupuż (1924–1994), a forgotten Polish scholar, was closely connected with Vilnius Pedagogical University throughout her whole life. Her literary and linguistic heritage is an integral part of contemporary philology. The universal context of her research (Adam Mickiewicz, Boduen de Courtenay) was closely related to the local situation (activities undertaken by Ivan Lobojko, a professor at Vilnius University, the specificity of the Polish language in Lithuania). Her work can be explored within the categories of comparative discourse and culture. The intellectual legacy of Kaupuż lies in her correspondence with the Russian writer Aleksandr Solzhenitsyn, whose unknown letters are presented in the present article. 

https://doi.org/10.36770/bp.226
PDF (Język Polski)

References

Anna Kaupuż (1924–1994), „Kwartalnik Historii, Nauki i Techniki” 1995, 40, nr 3, s. 171-174.

Kaupuż A., Iz istoriji pоlskoj orfografii w Wilnie w pierwoj treti XIX wieka, [w:] „Acta Baltica-Slavica” 1973, R. VIII, s. 169-181.

Kaupuż A., Kochanowski na Litwie. Przekłady tekstów Jana z Czarnolasu na język litewski, [w:] Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka – twórczość – recepcja. Prace Międzynarodowej i Międzydyscyplinarnej Konferencji Naukowej, zorganizowanej w Warszawie 15-19 października 1984 r. staraniem Instytutu Badań Literackich i innych instytucji, T. II, pod red. J. Pelca, P. Buchwald-Pelcowej i B. Otwinowskiej, Lublin 1989, s. 79-95.

Kаupuż A., Маtierialy k izuczeniju istorii rezjanskich goworow, [w:] Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci profesora Mieczysława Szymczaka, red. M. Basaj i inni, Wrocław 1988, s. 191-195.

Kaupuż A., Nežinomas XIX a. pradžios rankraštis lietuvių ir lenkų kalbomis, [w:] „Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai“, „Literatūra“ VIII, Vilnius 1965, s. 233-272.

Kаupuż A., Niekotoryje dopolnitielnyje swiedienija о litowskich diejatielach kultury naczala XIX wieka w pismach prof. russkoj slowiesnosti Wilenskogo uniwiersitieta I. N. Łobojko, [w:] „Naucznyje trudy wysszich ucziebnych zawiedienij Litowskoj SSR“, «Litieratura» VI, Vilnius 1963, с. 207-221.

Kaupuż A., O litewskich przekładach Mickiewicza, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1979, R. XII, s. 75-82.

Kaupuż A., W sprawie udziału Jana Baudouina de Courtenay w redagowaniu słownika Antanasa Juški, [w:] Bałto-słowiańskie związki językowe, pod red. M. Kondratiuka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 187-197.

Kowalczykowa A., Wyprawa do Wilna, „Bibliotekarz Podlaski” 2014, nr 28, s. 172.

Masojć I., Sawaniewska-Mochowa Z., Anna Kaupuż – zapomniana badaczka polszczyzny i związków międzykulturowych na kresach, [w:] Studia nad polszczyzną kresową, pod red. J. Riegera, Warszawa 2010, s. 9-17.

Prus B., Cienie, [w:] Pozytywizm. Teksty, Warszawa 2000, s. 121-122.

Articles published in the “gold open access” mode on the basis of a non-exclusive license agreement between the publisher and the author. Permitted use:

- the publication may be read and stored on any device,

- the publication may be cited (with obligatory reference to the author, the title of the text, as well as the full title, bibliographic address of the issue and page of the journal)

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. From volume 42 (issue 1/2019), the journal is available under the Creative Commons license (Attribution – ShareAlike: CC BY-SA).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.

COPYRIGHT:

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” implements an open access policy by publishing materials in the form of the so-called Gold Open Access. The journal is available under the Creative Commons license – Attribution – ShareAlike 4.0: International: CC BY-SA 4.0).

The key declarations of the Open Access and Open Science movement, which we fully support, are available on the CEON Open Science website.
 

“Bibliotekarz Podlaski” allows its readers to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full content of articles. We enable full, immediate, unlimited (both in a territorial, temporal and technical sense) open access to all published content, in accordance with the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

The editorial team of “Bibliotekarz Podlaski” encourages authors to place articles published in the journal in open repositories (after the review or the final version of the publisher), provided that a link to the journal’s website is provided.

The journal does not charge the authors any fees for accepting and publishing their texts.

Downloads

Download data is not yet available.