Anna Kaupuż i jej tajemnicza korespondencja z Aleksandrem Sołżenicynem
PDF

Słowa kluczowe

Anna Kaupuż
Aleksander Sołżenicyn
komparatystyka
dyskurs
lingwistyka

Jak cytować

Baranow, A. (2019). Anna Kaupuż i jej tajemnicza korespondencja z Aleksandrem Sołżenicynem. Bibliotekarz Podlaski, 45(4), 211-229. https://doi.org/10.36770/bp.226

Abstrakt

Anna Kaupuż (1924–1994), zapomniana polonistka, przez całe życie związana była z Wileńskim Uniwersytetem Pedagogicznym. Dorobek badaczki, prace literaturoznawcze i lingwistyczne, organicznie wpisuje się do filologii współczesnej. Kontekst uniwersalny jej badań (Adam Mickiewicz, Baudouin de Courtenay) był ściśle połączony z wymiarem lokalnym (działalność profesora Uniwersytetu Wileńskiego Iwana Łobojki, specyfika języka polskiego na Litwie), dlatego jej studia porównawcze można rozpatrywać w kategoriach komparatystyki dyskursywnej i kulturowej. Szczególnie warta uwagi okazuje się korespondencja Kaupuż z rosyjskim pisarzem Aleksandrem Sołżenicynem, którego listy (w j. rosyjskim i tłumaczeniu na j. polski) prezentowane są w niniejszym artykule. 

https://doi.org/10.36770/bp.226
PDF

Bibliografia

Anna Kaupuż (1924–1994), „Kwartalnik Historii, Nauki i Techniki” 1995, 40, nr 3, s. 171-174.

Kaupuż A., Iz istoriji pоlskoj orfografii w Wilnie w pierwoj treti XIX wieka, [w:] „Acta Baltica-Slavica” 1973, R. VIII, s. 169-181.

Kaupuż A., Kochanowski na Litwie. Przekłady tekstów Jana z Czarnolasu na język litewski, [w:] Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka – twórczość – recepcja. Prace Międzynarodowej i Międzydyscyplinarnej Konferencji Naukowej, zorganizowanej w Warszawie 15-19 października 1984 r. staraniem Instytutu Badań Literackich i innych instytucji, T. II, pod red. J. Pelca, P. Buchwald-Pelcowej i B. Otwinowskiej, Lublin 1989, s. 79-95.

Kаupuż A., Маtierialy k izuczeniju istorii rezjanskich goworow, [w:] Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci profesora Mieczysława Szymczaka, red. M. Basaj i inni, Wrocław 1988, s. 191-195.

Kaupuż A., Nežinomas XIX a. pradžios rankraštis lietuvių ir lenkų kalbomis, [w:] „Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai“, „Literatūra“ VIII, Vilnius 1965, s. 233-272.

Kаupuż A., Niekotoryje dopolnitielnyje swiedienija о litowskich diejatielach kultury naczala XIX wieka w pismach prof. russkoj slowiesnosti Wilenskogo uniwiersitieta I. N. Łobojko, [w:] „Naucznyje trudy wysszich ucziebnych zawiedienij Litowskoj SSR“, «Litieratura» VI, Vilnius 1963, с. 207-221.

Kaupuż A., O litewskich przekładach Mickiewicza, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1979, R. XII, s. 75-82.

Kaupuż A., W sprawie udziału Jana Baudouina de Courtenay w redagowaniu słownika Antanasa Juški, [w:] Bałto-słowiańskie związki językowe, pod red. M. Kondratiuka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 187-197.

Kowalczykowa A., Wyprawa do Wilna, „Bibliotekarz Podlaski” 2014, nr 28, s. 172.

Masojć I., Sawaniewska-Mochowa Z., Anna Kaupuż – zapomniana badaczka polszczyzny i związków międzykulturowych na kresach, [w:] Studia nad polszczyzną kresową, pod red. J. Riegera, Warszawa 2010, s. 9-17.

Prus B., Cienie, [w:] Pozytywizm. Teksty, Warszawa 2000, s. 121-122.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.