„Narodowe serce” Polskich Inflantczyków. Zapis pracy oraz jego diagnostyka w XIX wieku według Józefa i Bolesława Limanowskich
PDF

Słowa kluczowe

Łotwa
Łatgalia
romantyzm
ojczyzna
patriotyzm

Jak cytować

Rączka-Jeziorska, T. (2019). „Narodowe serce” Polskich Inflantczyków. Zapis pracy oraz jego diagnostyka w XIX wieku według Józefa i Bolesława Limanowskich. Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 11-24. https://doi.org/10.36770/bp.214

Abstrakt

W drugiej połowie XIX wieku stan narodowego ducha, zwłaszcza na ziemiach należących niegdyś do państwa polsko-litewskiego, nie był tematem traktowanym obojętnie. Działo się tak w przypadku mieszkańców dawnych Inflant Polskich, których światli przedstawiciele najczęściej, mimo trudnych warunków życia, wychowywali się na patriotycznych lekturach i wzniosłych ideałach. W prezentowanym artykule zwrócono uwagę na urodzonych w majętności Podgórz nad Dźwiną braci Limanowskich: Józefa, Lucjana oraz Bolesława. Ich głos stał się na tej płaszczyźnie szczególnie wymowny. Z tego też powodu podjęto próbę zbadania wybrzmiewającej w ich głosie romantycznej metaforyki, a przede wszystkim rezonansu, jaki zyskała ona w Łatgalii.

https://doi.org/10.36770/bp.214
PDF

Bibliografia

Źródła archiwalne:

Rkps BN, sygn. 2900 II [Korespondencja Lucjana i Józefa Limanowskich z lat 1864- 1877].

Źródła drukowane:

Bujnicki K., Pamiętniki (1795–1875), oprac. P. Bukowiec, Kraków 2001.

Czartoryska I., Nauka dwudziesta druga, [w:] tejże, Pielgrzym w Dobromilu, czyli nauki wiejskie, Warszawa 1820.

Kartka z dziejów Inflant Polskich. Z pamiętników ks. Józefa Borodzicza, Chrzanów 1911.

Limanowski B., Emilia Plater. Szkic biograficzny, „Biblioteka Warszawska” lipiec 1910, t. 3, z. 1.

Limanowski B., Korespondencja z Inflant, „Przegląd Rzeczy Polskich”, z. 17, dn. 15 grudnia 1860.

Limanowski B., Pamiętniki (1835–1870), Warszawa 1957.

Limanowski J., Stan polskiej narodowości w Inflantach (Korespondencya nadesłana z Inflant, 20 grudnia 1859), „Przegląd Rzeczy Polskich”, z. 4, dn. 29 kwietnia 1860.

Limanowski B., Szermierze wolności, Kraków 1911.

Mickiewicz A., Księgi pielgrzymstwa polskiego, [w:] tegoż, Proza artystyczna i pisma krytyczne, opr. Z. Dokurno, Wyd. Rocznicowe, t. 5, Warszawa 1999.

„Nowiny ze świata”, Kraków, 1 lipca 1863, nr 7, R. I.

„Praca”, Lwów, 25 czerwca 1863, nr 8, R. I.

Literatura przedmiotowa:

Bardach J., Inflanty, Litwa, Białoruś w twórczości Bolesława Limanowskiego: studium z dziejów w kwestii narodowej, „Przegląd Historyczny” 65/3, 1974.

Witkunas M., Emilija Platier w istoriczeskoj pamiati litowcew, „Vēsture: avoti un cilvēki”, XXI, Daugavpils 2018.

Gancewski M. P., Polskie życie narodowe w kraju w latach 1857–1861 w ocenie «Wiadomości Polskich» (część I), „Prace Historyczne” 2015, nr 142, z. 1.

Gawlik S., Dziedzictwo pedagogiczne Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, Opole 1995.

Janion M., Artysta romantyczny wobec narodowego sacrum, [w:] tejże, Prace wybrane, t. 4: Romantyzm i jego media, Kraków 2001.

Kamionka-Straszakowa J., Nasz naród jak lawa. Studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu, Warszawa 1974.

Konarski Sz., Platerowie (Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. Źródła i opracowania, t. 4), Buenos Aires 1967.

Mickiewicz W., Emigracya polska 1860–1890, Kraków 1908.

Rączka-Jeziorska T., Inflanckie pitoreski. Kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku, Warszawa 2018.

Rączka-Jeziorska T., Romantyzm polsko-inflancki. Sylwetki, teksty, archiwa, Warszawa 2016.

Samborska-Kukuć D., Inflanty Polskie Bolesława Limanowskiego – wspomnienia i relacje, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 4 (22).

Samborska-Kukuć D., Leona Platera droga do bohaterstwa. Z dziejów powstania styczniowego za Dźwiną, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2013, z. 13.

Samborska-Kukuć D., Wydarzenia 1863 roku w Inflantach Polskich w relacjach i wspomnieniach, „Zapiski Historyczne” 2008, z. 4.

Siwicka D., Mapy romantyków, Warszawa 2018.

Stefanowska Z., Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza, Warszawa 1962.

Strods H., Odgłosy powstania listopadowego na Łotwie, „Zapiski Historyczne” 1981, t. XLVI, z. 3.

Śliwa M., B. Limanowski. Człowiek i historia, Kraków 1994.

Zajas K., Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Kraków 2008.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.