Folklor azerbejdżański w badaniach polskich orientalistów XIX wieku
PDF

Słowa kluczowe

Sękowski
Chodźko
Topczubaszov
Azerbejdżan
Korogłu

Jak cytować

Sattarov, S. (2019). Folklor azerbejdżański w badaniach polskich orientalistów XIX wieku. Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze I Bibliologiczne, 45(4), 231-242. https://doi.org/10.36770/bp.227

Abstrakt

W artykule autor analizuje działalność polskich orientalistów z XIX wieku, którzy jako jedni z pierwszych zaczęli badać azerbejdżańską ustną twórczość ludową, zbierając ją i tłumacząc na wiele języków, m.in. polski, angielski, francuski i rosyjski. Zainteresowanie tym tematem narodziło się wraz z rozwojem sentymentalizmu i romantyzmu w Europie i Rosji. Dążono wówczas do odtworzenia „literatury ludowej”, czyli takiej, która w pełni odzwierciedlała by „ducha narodowego”, starożytne tradycje i obyczaje. Polscy orientaliści, o których w artykule mowa, wnieśli potężny wkład w rozwój azerbejdżańskiej folklorystyki. Co więcej, dzieła ich wciąż zachowują aktualność i stanowią ważne dziedzictwo azerbejdżańskiej literatury i folklorystyki. 

https://doi.org/10.36770/bp.227
PDF

Bibliografia

Literatura:

Andrijauskas A., Searching for Lithuanian Identity Between East and West, [in:] Lithuania: Identity and Values, Lithuanian Philosophical Studies, V, [edit:] Aida Savicka, Washington, 2007.

Chodźko A., Baku. Cholera morbus. Wieża dziewicza w Baku. Powieść о Arystotelesie i Platonie. (Wyjątki z listu pisanego z Baku. 10 Lipca 1830 roku), „Tygodnik Petersburski” 1830, cz. 2, nr 30.

Chodźko A., Les aventures et les improvisations de Kouroglou, recueillies en perse par M. Alexandre Chodzko (par George Sand), „La Revue Independante” 1842, t. 6.

Chodźko A., Ognie samorodne w Dżoale. Klasztor Indyjski. Sześcioletni improwizator w Baku. Wulkan błotniczy, „Tygodnik Petersburski” 1830, Cz. 2, № 35.

Chodźko A., Poezje Aleksandra Chodźki, St. Petersburg, Drukiem Karola Kraya, 1829.

Chodźko A., Specimens of the Popular Poetry of Persia as Found in the Adventures and Improvisations of Kurroglou, the Bandit-minstrel of Northern Persia, and in the Songs of the People Inhabiting the Shores of the Caspian Sea. Orally Collected and Translated, with Philological and Historical Notes; by Alexander Chodzko, Esq., London, 1842.

Janczak J., The State and the Need for Polish Studies on the History of Azerbaijan, [in:] „Acta Universitatis Lodziensis Folia Caucasica” 2, Lodz, 1987.

Абдуллаюекова Г., Азербайджанско-польские литературные связи XIX–XXI веков, Мутарджим, Баку, 2012.

Аникеева Т., «Kитаб-и Дедем Kоркут» Kак памятник книжного эпоса, „Шаги/ Steps” 2015, T.1., № 2.

Грицкевич В., Александр Ходзько (1804–1891) и его вклад в развитие иранистики и тюркологии, [в:] Страны и народы Востока, [ред:] Д. Ольдерогге, «НауKа», МосKва, 1987.

Kнига Деда Kоркута, Kитаб-и деда Kоркут, Огузский героический эпос и «Kнига Kоркута», http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Korkut/framepril31.htm [09.10.2018].

Kороглы X., Набиев А., Вместо предисловия, [в:] Азербайджанский героический эпос, Язычы, Баку, 1996.

Пенн С., Kер-оглы, восточный поэт-наездник. Полное собрание его импровизаций, с присовокуплением его биографии, KавKаз, [Тифлис], 1856, № 21, 24, 26-27, 30, 34, 36-42.

Перцева В., Восточные повести О. И. Сенковского, http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Philologia/8_127922.doc.htm [20.05.2019].

Рзаев А., Азербайджанские востоковеды XIX века. Баку, Елм, 1986.

Саттаров С., Александр Ходзько и Азербайджан, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2016, № 2.

Шопен И., Kеръ-оглу-татарская легенда, Маяк современного просвещения и образованности, XI, Санктпетербугръ, 1840.

Bibliografia:

Abdułłajujekowa G., Azierbajdżansko-polskije litieraturnyje swiazi XIX-XXI wiekow, Mutardżym, Baku 2012.

Andrijauskas A., Searching for Lithuanian Identity Between East and West, [in:] Lithuania: Identity and Values, Lithuanian Philosophical Studies, V, [edit:] Aida Savicka, Washington 2007.

Anikiejewa T., «Kitab-i Diediem Korkut» kak pamiatnik kniżnogo eposa, „Szagi/ Steps” 2015, T. 1., № 2.

Chodźko A., Baku. Cholera morbus. Wieża dziewicza w Baku. Powieść о Arystotelesie i Platonie (Wyjątki z listu pisanego z Baku. 10 Lipca 1830 roku), „Tygodnik Petersburski” 1830, cz. 2, nr 30.

Chodźko A., Les aventures et les improvisations de Kouroglou, recueillies en perse par M. Alexandre Chodzko (par George Sand), „La Revue Independante” 1842, t. 6.

Chodźko A., Ognie samorodne w Dżoale. Klasztor Indyjski. Sześcioletni improwizator w Baku. Wulkan błotniczy, „Tygodnik Petersburski” 1830, cz. 2, nr 35.

Chodźko A., Poezje Aleksandra Chodźki, St. Petersburg, Drukiem Karola Kraya, 1829.

Chodźko A., Specimens of the Popular Poetry of Persia as Found in the Adventures and Improvisations of Kurroglou, the Bandit-minstrel of Northern Persia, and in the Songs of the People Inhabiting the Shores of the Caspian Sea. Orally Collected and Translated, with Philological and Historical Notes; by Alexander Chodzko, Esq., London, 1842.

Grickiewicz W., Aleksandr Chodzʹko (1804–1891) i jego wkład w razwitije iranistiki i tiurkołogii, [w:] Strany i narody Wostoka, [ed:] D. Oldieroggie, «Nauka», Moskwa 1987.

Janczak J., The State and the Need for Polish Studies on the History of Azerbaijan, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Caucasica” 2, Lodz 1987.

Kniga Dieda Korkuta, Kitab-i dede Korkut, Oguzskij gieroiczeskij epos i «Kniga Korkuta», http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Korkut/framepril31.htm [09.10.2018].

Korogły X., Nabijew Azad, Wmiesto priedisłowija, [w:] Azierbajdżanskij gieroiczeskij epos, Jazyczy, Baku 1996.

Pienn S., Kior-ogły, wostocznyj poet-najezdnik. Połnoje sobranije jego improwizacyj, s prisowokuplenijem jego biografii, Kawkaz, [Tiflis], 1856, № 21, 24, 26-27,30, 34, 36-42.

Piercewa W., Wostocznyje powiesti O. I. Sienkowskogo, http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Philologia/8_127922.doc.htm [20.05.2019].

Rzajew A., Azierbajdżanskije wostokowiedy XIX wieka, Baku, Jełm: 1986.

Sattarow S., Aleksandr Chodzʹko i Azierbajdżan, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2016, № 2.

Szopien I., Kior-ogłu-tatarskaja legienda, Majak sowriemiennogo proswieszczenija i obrazowannosti, XI, Sanktpietierburg 1840.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Pobrania

Download data is not yet available.